www.larare.at

Texttyper

Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

En sammanfattning av olika texttyper (pdf)

 

Texttyper / Formella texttyper
 

Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text , Sakprosa/Brukstexter , Synopsis

 

Texttyper / Informella texttyper
 

Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett .

 

Texttyper / Både formella och informella texttyper
 

Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext , Synopsis .

 

Texttyper / Syftet bestämmer texttyp
 
 1. Påverka: Argumenterande text : Insändare , Inlägg eller Debattartikel

 2. Roa: Krönika , Kåseri eller Blogg

 3. Beröra: Roman , Novell eller Poesi

 4. Informera: Rapport , Facklitteratur eller Uppsats

 5. Instruera: Manual , Produktbeskrivning eller Recept

 6. Uppröra: Inlägg , Roman eller Manifest

 7. Sälja: Reklamtext , Manifest eller Produktbeskrivning

 

Texttyper / Arbetsansökan
 

Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. Det gäller att skriva "representativt", vilket innebär att språket måste vara bearbetat på så vis att arbetsgivaren får uppfattningen av att du är seriös och en tillgång för företaget.

 • Uppbyggnad = strukturerad
 • Språk = Formell texttyp
 • Stil = professionell

Läs mer om: Arbetsansökan .

 

Texttyper / Artikel
 

En texttyp som ofta återfinns i tidningar och är kopplat till rapportering av aktuella händelser.

 • Uppbyggnad = tydlig dispostion
 • Språk = Formell texttyp
 • Stil = saklig och professionell

Läs mer om Artikeln .

 

Texttyper / Blogg
 

Ordet blogg kommer från engelskans 'weblog' som betyder webbjournal eller personlig och öppen dagbok på webben. Man kan även se begreppet som ett mellanting mellan personliga kolumner i dagstidningar och dagböcker.

En typisk blogg innehåller iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, länkar till intressanta och aktuella webbsidor m.m. Språket är ofta personligt resonerande men kan också ha karaktär av debattinlägg.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = Informell texttyp
 • Stil = vardaglig och talspråklig

 

Texttyper / Debattinlägg/debattartikel
 

En text som drivs aven tes, ett ställningstagande. Genom att argumentera för sin åsikt vill man få andra att dela ens ståndpunkt. Ett debattinlägg är längre och mer bearbetad än texttypema insändare och inlägg och brukar ofta vara uppbyggd med:

 • Uppbyggnad =
  • Tes
  • Inledande fråga
  • Exempel
  • Argument
  • Motargument (antites)
  • Bemötande av motargument
  • Slutsats
 • Språk = Formell texttyp
 • Stil = Saklig och argumenterande

Ett inlägg väcker eller uppmanar till att en tes/fråga ska tas upp till debatt. Ett längre debattinlägg blir en debattartikel. En debattartikel är ute efter att påverka och förändra. Det viktiga i en artikel av denna typ är argumenten; det som ska övertyga läsaren. Debattartikeln utgår ofta från aktuella händelser som kommenteras ur en given vinkel, alltså författarens åsikt. För att göra detta på ett bra sätt bör skribenten vara väl insatt i ämnet.

Mer info om:

Argumentationsteknik

Muntlig debatt (hålla en muntlig debatt)

Skriftlig debatt (skriva debattartikel)

 

Texttyper / Dikt / lyrik / poesi
 

Text som påtalar och förmedlar känslor och väcker åtanke. Läs mer

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = Informell texttyp
 • Stil = konstnärlig och/eller språknormsbrytande

Läs mer om: Dikt / Lyrik / Poesi , Haiku och Sonett .

 

Texttyper / Dramatik
 

Text (monolog/dialog) framförd inför publik.

 • Uppbyggnad = dialogen viktigast
 • Språk = Informell texttyp
 • Stil = skiftar

Arbeta med dramatik .

 

Texttyper / Epos
 

Epos är en längre berättelse på vers, t.ex. Gilgamesh, Iliaden och Aeneiden.

 

Texttyper / Essä (Essay)
 

Den som skriver en essä försöker (ordet betyder försök) formulera sina egna tankar kring ett specifikt ämne. Texten är en "tankeresa" - alltså ett nedslag i textförfattarens förståelse av, inställning till och analys av ett specifikt ämne. Texten ska få läsaren att reflektera (på djupet) över ämnet. Innehållet kan hålla en ganska hög abstraktionsnivå (komplicerat innehåll) i och med att textens målgrupp är den specialintresserade publiken.

Stilen får gärna vara personlig liksom tilltalet, men får inte vara lika avslappnad som t.ex. krönikan. Författaren ska vara synlig i texten genom att vara just personlig, vara spetsfundig, ha annorlunda formuleringar och överraskande tankesprång.

Essän kan sägas vara en mindre formell uppsats utan formalia (upplägget) och den ska uttrycka viss professionalism när det gäller språkbruk. När det gäller form är det alltså öppet att skriva hur man vill och essän behöver inte ha en tydlig början och ett sammanfattande och/eller tydligt slut, men i och med att texten riktar sig emot en specialintresserad publik kan det ha vissa fördelar med att ta till "stilistiska trick" som intresseväckande inledning och sammanfattande slut, men det är som sagt inget krav.

 • Uppbyggnad = valfritt
 • Språk = Antingen formell och informell texttyp
 • Stil = professionellt

Läs mer om: Hur man skriver en essä .

 

Texttyper / Facklitteratur
 

"Praktisk litteratur" - text vars främsta funktion är att instruera och lära läsaren något. Stilen är inte lika strikt som i uppsatser - inte heller alltför talspråkligt och vardagligt.

 • Uppbyggnad = tydligt upplägg
 • Språk = Formell texttyp
 • Stil = Sakligt, vetenskapligt och professionellt

Läs mer om vetenskaplig rapport.

 

Texttyper / Humoresk
 

Tonsatt humoristisk berättelse

 

Texttyper / Hypertext
 

Text i interaktiv media som är länkad till annat interaktivt material. Alltså länkade ord och/eller meningar; t.ex. länk .

 

Texttyper / Journalistiska text
 

När det gäller journalistiska texter är språket anpassat efter mottagaren, formen är anpassad efter en mall som brukar se liknande ut för alla journalistiska texter: först rubriken som ska locka läsaren, därefter ingressen som summerar innehållet i texten på ett intresseväckande sätt (oftast i fet stil). Upplägget i texten brukar följa ett visst mönster där det viktigaste kommer först i texten och avslutningen är med fördel summerande.

 • Uppbyggnad = viktigaste först
 • Språk = Informativt
 • Stil = sakligt, klart och tydligt

Läs mer om journalistiskt skrivande .

 

Texttyper / Inlägg
 

En text som på samma sätt som insändaren är ett skriftligt yttrande i en diskussion eller debatt. Debatten är ofta redan igång och personen som skriver inlägget vill alltså yppa sin åsikt i ämnet. Ett inlägg är något längre och mer bearbetad än en insändare. Kan ha samma upplägg som en debattartikel men är oftast kortare.

 • Uppbyggnad = tes och argument
 • Språk = Informativt
 • Stil = sakligt

 

Texttyper / Insändare
 
 • Uppbyggnad = tes och argument
 • Språk = Argumenterande
 • Stil = vardaglig, men inte alltför talspråkligt

Läs mer om: Insändare

 

Texttyper / Krönika
 
 • Uppbyggnad = ingen speciell
 • Språk = Informell texttyp
 • Stil = Talspråkligt och vardagligt

Läs mer om: Krönika

 

Texttyper / Kåseri
 

Ordet "kåseri" kommer från franskan (causer) och betyder samtala. Kåseriet ska vara underhållande och man kan säga att det handlar om ett humoristiskt sätt att tänka högt kring ett visst ämne i och med att kåserierna oftast är muntliga. Det finns dock kåserier i tidningar där de håller en oftast humoristisk, lättsam personlig ton.

Språket är lättsamt och (skenbart) enkelt, men innehåller ofta roande inlägg, lustiga formuleringar, ordvändningar och spetsade överdrifter. Finessen i att skriva goda kåserier ligger i balansgången mellan det lättsamma talspråket och det formella skriftspråket.

Dispositionen (ordningen) i kåseriet kan se ut hur som helst. Innehållsmässigt ska kåseriet inte vara resonerande och underhållande - det ska vara underhållande! Man kan också gärna väva in egna erfarenheter.

 • Uppbyggnad = ingen speciell
 • Språk = Informell texttyp
 • Stil = Talspråkligt och vardagligt

 

Texttyper / Ledare
 

Text som ska profilera tidningen och författas också oftast av tidningens ledarskribent. När tidningar var mer politiskt bundna var denna plats ett forum för tidningen politiska agenda.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = varierande
 • Stil = Sakligt och personligt

 

Texttyper / Manifest/Programskrift
 

Ett manifest är en skrift som utgör grunden för en idé, en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av rörelse som vill visa upp sig (manifestera sig). Kan även kallas för programskrift eller brandtal.

 • Uppbyggnad = systematiskt och argumenterande
 • Språk = varierande
 • Stil = varierande

Exempel på manifest: Manifestus paidagogos . och brandtal ..

 

Texttyper / Manual
 

Manual, handbok eller produktbeskrivning är en speciell typ av text som används när man vill lära sig mer om något, t.ex. en produkt. Och vill man veta hur något är uppbyggt eller fungerar kan man läsa produktbeskrivningen och behöver man hjälp att bygga upp något t.ex. en möbel använder man sig av en instruktion.

 • Uppbyggnad = tydligt upplägg
 • Språk = Formell texttyp
 • Stil = informativ

Läs mer om Manual .

 

Texttyper / Lyrik / poesi / dikt
 

Text som påtalar och förmedlar känslor och väcker åtanke.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = Informell texttyp, målande
 • Stil = konstnärlig och/eller språknormsbrytande

Läs mer om: Lyrik / Poesi / Dikt .

 

Texttyper / Novell
 

En novell är en skönlitterär text som ofta innehåller ett berättande, målande och levande språk, gärna med tankar och känslor.

En novell har oftast enbart huvudhandling och rollfigurerna är oftast ”färdiga” när berättelsen börjar.

Det finns inte egentliga gränser för hur kort eller lång en novell kan vara – men låt oss säga minst en sida och högst hundra för att ha något att utgå ifrån.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = varierande
 • Stil = varierande

Läs mer om:

 

Texttyper / Poesi / lyrik / dikt
 

Text som påtalar och förmedlar känslor och väcker åtanke.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = Informell texttyp
 • Stil = konstnärlig och/eller språknormsbrytande

Läs mer om: Poesi / Lyrik / Dikt .

 

Texttyper / Prosa
 

Berättande text.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = varierande
 • Stil = varierande

Läs mer om: Berättande

 

Texttyper / PM
 

PM - promemoria

Inom skolväsendet betyder promemoria en kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. Det kan också betyda förstudie, projektplan eller projektförslag.

Inom gymnasiet ska ett PM oftast vara utredande. Eleven ska utreda ett visst ämne på ett vetenskapligt sätt. Det innebär att hen presenterar information och kommenterar information från olika källor på ett sakligt och objektivt sätt.

För det första ska eleven presentera ett ämne eller en frågeställning. För det andra ska eleven med hjälp av olika källor reda ut ämnet eller besvara frågeställningen.

Avslutningsvis ska eleven summera sin utredning i en slutsats.

Nyckelord

 1. kort uppsats
 2. vetenskapligt
 3. presenterar information
 4. kommentera information
 5. olika källor
 6. sakligt och objektivt

Läs mer om: Utredande text

 

Texttyper / (vetenskaplig) Rapport
 

Ordet rapport är en sammanslagning av orden "re" som betyder åter och "apport" som betyder hämta. En rapport är en redogörelse av något. Inom denna texttyp ska man vara saklig och objektiv.

En vetenskaplig rapport illustrerar hur en vetenskaplig undersökning har gått till och vad man kom fram till. En vetenskaplig rapport är en skriftlig form för att utförligt och i detalj kunna redovisa resultat av tolkning av information från olika källor. Målgruppen är elever/studenter som är bekanta med ämnet, vilket gör att texten innehåller fackspråk. De höga kraven på vetenskaplighet och exakthet i framställningen kräver ett fackspråk. För att en vetenskaplig rapport ska vara lätt att hitta i är den alltid mycket tydligt strukturerad med rubriker och underrubriker. Målet med en vetenskaplig rapport är att utveckla förmågan att söka, sovra, bearbeta, tolka och framför allt dra slutsatser utifrån information.

För att underlätta skrivandet av en rapport kan man använda en mall. Här följer några råd; en mall om man så vill.

Den vetenskapliga rapporten bör i grova drag innehålla

 1. Försättsblad med huvudrubrik, kanske också underrubrik,
 2. Innehållsförteckning,
 3. Inledning: redogörelse över det man ska göra (och ibland också det man kommit fram till).
 4. Huvuddel: det man gjort.
 5. Sammanfattning (slås ibland ihop med avslutningen)
 6. Avslutning.

Det är bra om författarens namn finns på förstasidan. Kanske också på varje sida i form av sidhuvud. I sidhuvudet ska för- och efternamn och är det ett grupparbete ska allas namn stå med; kanske också gruppens namn om det finns. I sidhuvudet ska också klass- eller kursbeteckning och datum för inlämning finnas med.

Eftersom du har ett sidhuvud kan du också ha sidfot och däri kan sidnumret finnas.

Läs mer om Subjektivitet och objektivitet och Sidhuvud och sidfot .

En rapport måste vara tydlig och därför kan man med fördel strukturera upp texten med hjälp av bruket av rubriker och underrubriker. Dessa ska helst vara så korta som möjligt och summera det som kommer eftersom rubrikerna ska vara vägledande och instruerande som underlättar både läsning och förståelse.

Tidigt i rapporten måste syftet uttryckas. Här kan man först så kort som möjlig beskriva syftet och därefter skriva en precisering. Följ det journalistiska tillvägagångsättet där det viktigaste kommer först och den mer detaljerade informationen kommer senare i rapporten.

I alla texter är inledningen och avslutningen viktiga och precis så är det också inom rapportskrivning. Börja gärna med att skriva vad ni gjort, därefter hur det gått och avsluta med vilka resultat som uppnåddes. Ni kan t.ex. inleda genom att skriva "Vi har undersökt och kommit fram till...". Alltså summera gärna era resultat redan i inledningen, men så kort som möjligt. Resterande del av rapporten ska precisera det ni skrev i inledningen och avslutning ska summera vad ni skrivit i er rapport.

Sedan ska man i sin rapport självklart ta hänsyn till lärarens instruktioner och som med alla instruktioner behöver du ständigt återkomma till dem för att checka av att du är på rätt spår. Rada gärna upp eventuella punkter från instruktionerna och skapa antingen rubriker eller underrubriker med dem som utgångspunkt.

Vad gäller mediaanvändning som hypertexter (främst länkar), bilder, filmer ska man ta hänsyn till upphovsrättigheter.

Läs mer Upphovsrätt .

Arbetsuppgift: förklara vad 1) försättsblad, 2) en innehållsförteckning, 3) en inledning, 4) en huvuddel, 5) en sammanfattning och 6) en avslutning ska innehålla.

I denna uppgift övar du på att få förståelse i hur man kan lägga upp (disponera) en rapport.

 • Uppbyggnad = tydlig disposition
 • Språk = klart och tydligt
 • Stil = informativt

 

Texttyper / Recension
 

En recension är en personlig reflektion över något, t.ex. en bok, film, musik, kost osv. med ett omdöme.

 • Uppbyggnad = variernade
 • Språk = varierande
 • Stil = varierande

Läs mer om: Recension .

 

Texttyper / Recept
 

Är en typ av manual som visar hur man lagar en maträtt. Denna texttyp kan vara både formell och informell beroende på skribentens intention (avsikt).

 • Uppbyggnad = tydlig struktur
 • Språk = vardagligt
 • Stil = informativt

 

Texttyper / Reportage
 

Reportaget är en typ av journalistisk text; en längre artikel med egna värderingar och ställningstaganden. Läs mer om reportaget ..

 • Uppbyggnad = tydlig disposition
 • Språk = klart och tydligt
 • Stil = informativt

 

Texttyper / Referat
 

Ordet referat kommer från det latinska ordet refero som betyder tillbakaföra. Ett referat är en kortfattad objektiv sammanfattning av en annan text. För att markera att du är objektiv (bara återge innehåll - inte värdera) och att innehållet inte är ditt ska du använda dig av referatmarkörer i löptexten.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = klart och tydligt
 • Stil = informativt

Läs mer om: Referat .

 

Texttyper / Roman
 

Roman är en populär skönlitterär form som består av en längre fiktivt (påhittad) berättelse på prosa som oftast är indelad i kapitel.

 • Uppbyggnad = varierande
 • Språk = varierande
 • Stil = varierande

Läs mer om: Roman .

 

Texttyper / Saga
 

En saga är en fantastisk berättelse som oftast börjar med "Det var en gång". Den är vanligen berättad för barn och har ofta övernaturliga inslag som magi, talande djur, förtrollade skatter och mytologiska väsen. Ofta handlar de om moral och har en slående sensmoral.

Läs mer om Saga

 

Texttyper / Sonett
 

Text på ett fyrfotat, fjortonradigt versmått med jambiska versrader. och uppdelad i fyra strofer. Den petrarciska sonetten består av två fyraradingar och sedan två treradingar. I sonetten från den shakespeareianska traditionen ingår det dock först tre fyrradingar och sedan en tvårading. Dessutom är båda traditionernas sonetter alltid strängt bundna av sina invecklade rimflätningar (första radens slutord (A) rimmar på fjärde radens dito (A) medan andra radens slutord (B) rimmar på tredje radens dito (B). Mönstret blir alltså ABBA - men ABAB godkänns också. För treradingarna gäller följande antingen CDC, DCD eller CCD, EED.)

Ett exempel på en sonett, som beskriver sig själv

Sonett av Alf Henriksson (läraren tillhandahåller dokumentet)

 

Ännu ett exempel på en sonett, efter Carl Wilhelm Böttiger Sonetten beskriver sig själv.

Sonetten vandrar lekande, men värdig
och elvastavig, fram i fjorton rader.
Man ansett har Petrarca för dess fader.
Nu är den första kvadrenarien färdig.
Den andra börjar. Fortsätt den ihärdig!
Och, fast dig locka rim i myriader
de samma rim du åter måste ha där,
och det är svårt, om icke Febus lär dig.
Nu komma två terziner med på slutet.
Vad de ha där att göra, ej du fråge,
men lär att fläta dem sju skilda sätten!
Så blir det hela vackert sammangjutet,
och under rimmens konstigt välvda båge
går fullväxt fram den klingande sonetten.

Sonetten behöver dock inte vara elvastavig som Böttiger hävdar i föregående dikt; den kan också vara tiostavig eller omväxlande. Ibland är sonetten till och med skriven på alexandrin

Källa

 • Uppbyggnad = versmått
 • Språk = konstnärligt och målande
 • Stil = konstnärlig, kanske också språknormsbrytande

 

 

Texttyper / Synopsis
 

Läs mer om Synopsis .

 

Texttyper / Uppsats / utredande text
 

Denna texttyp är en längre, sammanhängande och utredande text som följer en tydlig disposition (ordning). Arbetet ska innehålla inledning, avhandling och avslutning.

 • Uppbyggnad = formaliserat upplägg
 • Språk = Formell texttyp
 • Stil = Sakligt, vetenskapligt och professionellt

Läs mer om:

 1. Att skriva uppsats
 2. Att skriva utredande text
 3. Vetenskapligt arbete

 

Texttyper / Uppsats / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)