www.larare.at

Referat

 

Skriva referat (kommer från det latinska ordet refero som betyder tillbakaföra). Ett referat är en kortfattad objektiv/saklig (faktamässig) sammanfattning av en annan text.

Varför finns texttypen: referat? Tänk dig att du är politiker och ska hålla presskonferens och du måste läsa in dig på ett material (flera texter) på 100 sidor vilket du inte hinner. Då säger du till din assistent att göra ett referat av materialet som får vara max 40 sidor så att du hinner läsa det. I dagens informationssamhälle behöver vi personer som sammanfattar, summerar och sammanställer mer lättillgänglig fakta. Assistenten plockar ut det som han tror är relevant (viktigt) i materialet. Assistenten bör alltså vara någorlunda insatt i ämnet.

Hur långt man ska skriva skiljer sig från text till text och mängden innehåll avgör. Att räkna texter i sidor är inte längre det smidigaste sättet att avgöra en texts omfång för när vi skriver på datorer påverkar typsnittsstorlek, radavstånd och antalet stycken (med eller utan blankrad) längden på olika sätt. Därför är det enklare att ge ett riktmärke utifrån antalet ord än att sätta upp regler för typsnittsstorlek, radavstånd och styckeindelning med eller utan blankrad. En A4-sida med text är ungefär:

ca 400 ord (som i sin tur är ca 2500 tecken).

För att markera att du är objektiv, alltså att du bara återger innehållet utan att värdera, och att innehållet inte är ditt ska du använda dig av referatmarkörer (källhänvisningar) i löptexten. Här kommer några exempel:

Författaren skriver...

Författarna skriver också...

... framhåller författaren vidare...

Artikeln innehåller dessutom...

Artiklarna berör...

Svensson påpekar...

Svensson påpekar vidare...

Författaren betonar, att...

Avslutningsvis framhåller Svensson...

Författaren lägger fram...

Skribenten diskuterar...

Enligt skribenterna...

Enligt Svensson...

Använd gärna en referatmarkör som förstärker författarens inställning: ”undrar”, "tycker", ”frågar sig”, "hävdar med bestämdhet", "föreslår" osv.

Var försiktig med värderande referatmarkörer, som t.ex. "påstår" för det är värdeladdat och ger intrycket att skribenten ifråga inte vet utan bara "tycker". Men om skribenten öppet deklarerar (förklarar) att hen inte vet utan bara påstår är det korrekt att använda denna typ av referatmarkör. Och finns det en viss osäkerhet hos skribenten kan man med fördel poängtera det, se ex.

"Kanske användes dessa sägner för att hjälpa föräldrar som förlorat sitt barn att gå vidare i livet" (Wall 2009)

Här kan man använda en värderande referatmarkör: "Wall tror..." för det finns en viss tvekan i och med att hon använder ordet: "kanske".

Du kan variera dig och använda både referatmarkörer och citera - läs mer om hur man ska lägga in Citat i en text. I kurserna Svenska 1, 2 och 3 är det ett krav att visa upp att man behärskar både referatteknik och citatteknik.

Klicka här för att lyssna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat / Hjälp
Klicka här för att lyssna

Ditt referat ska innehålla en formell inledning där du redogör för vad du ska göra och vilken text du ska referera (återge); alltså:

Jag ska skriva ett referat av...

och här skriver du textens titel, helst i kursiv stil följt av författarens för- och efternamn. Här behöver du alltså inte skriva webbadresser eller årtal.

Är det flera texter, vilket oftast är fallet ska du rada upp alla texter du ska referera i ditt referat.

Varje stycke ska innehålla minst en referatmarkör/källhänvisning och hela referatet ska avslutas med en källförteckning uppställd i bokstavsordning.

Att skriva ett bra referat är ibland mycket krävande. Det är svårt att välja vad man ska ha med i "sammanfattningen" och vad som inte behöver vara med. Detta blir allt lättare med tiden, desto fler referat du gör, desto lättare blir det att göra rätt urval (välja och välja bort). Mitt råd är att jobba systematiskt; stycke för stycke som antingen sammanfattas eller så plockar man ut relevanta citat och är det en text på flera sidor är det viktigt att skriva upp sidnummer så att man kan göra en korrekt källhänvisning.

Det kan också underlätta om du har en klar och tydlig mottagare i åtanke. På så vis kan du underlätta urvalet; t.ex. om du har fått ett uppdrag som socialdemokratisk rådgivare och leverera ett referat av en längre text. Då styrs urvalet av socialdemokraternas partipolitik.

Här följer några råd på vägen. Kopiera gärna tabellen och klistra in i ditt referat: bocka gärna av genom att svara JA eller NEJ. När du är klar raderar du tabellen.

Råd att följa JA / NEJ

1. Skumläs (läs översiktligt och snabbt) först texterna du ska referera.

 

2. Läs igenom texterna noggrant, helst flera gånger.

 

3. Medan du läser underlättar det om du antingen stryker under i texten och/eller skriver nyckelord. Se nyckelord och understrykningar .

 

4. Du kan också skriva mindre "sammanfattningar" av stycken och sedan sätter du ihop dem till ett referat. Se marginalanteckningar .

 

5. Varje stycke kan omformuleras till en eller två meningar sedan sammanför du meningarna och binder ihop dem språkligt till ett referat.

 

6. När du börjar skriva ditt referat så bör du vara övertydlig. Börja referatet med att skriva vad du ska göra: "Jag ska skriva ett referat av texterna..." Och här skriver du texternas titlar och textförfattarnas för- och efternamn. Vidare i texten hänvisar du bara till efternamn - aldrig förnamnet.

 

7. Gör referatet och ha som riktmärke att ha med minst en referatmarkör per stycke.

 

8. Se över urvalet (vad du väljer att ha med och vad du väljer att inte ha med). Är det för kort har du tagit bort för mycket och är det för långt måste du ta bort något. Det ska vara ungefär hälften av originaltexten.

 

9. Citera! men var sparsam med citat - bättre är att omformulera i skarpt läge, men för att visa läraren att du kan citera bör du göra det oftare i övningssammanhang och då vill jag att du tar hjälp av: Citat

 

10. Var noggrann med vem som säger vad om det finns fler textförfattare.

 

11. Är det fler textförfattare kan det finnas en poäng med att inte nämna alla namnen varje gång man använder en referatmarkör - därför kan det vara bra att använda sig av t.ex. "författarna anser...", i enlighet med texten..." eller "i recensionen står det..."

 

12. Det blir extra knepigt om du ska referera något som redan är ett referat. Ex. om textförfattaren Heberlein skriver i sin text om Oftstads åsikter ska det nämnas i ditt referat; Heberlein skriver att Oftstad anser att... Det är med andra ord viktigt att nämna att det handlar om andrahandskällor.

 

13. Avsluta ditt referat med en källförteckning där information om vilka källor du använt ska stå. Så här ställer man upp en källförteckning:

efternamn, förnamn, titel på arbetet i kursiv stil, publiceringsplats (om den är publicerad i en tidskrift, annan bok eller på internet) och publiceringsår

Är det en Internetadress så lägger man till hela adressen under publiceringsplats

 

14. Var inte subjektiv! Ditt ställningstagande får inte lysa igenom och du ska sträva efter att vara så objektiv som möjligt.

 

15. Gå igenom referatet innan du lämnar ifrån dig den. Använd gärna följande checklista:

 1. Har du en rubrik!
 2. Börjar du referatet rätt?
 3. Är du objektiv?
 4. Använder du förnamnet bara en gång?
 5. Har du tydliggjort vad som är titlar?.
 6. Är urvalet rimligt?
 7. Har du varierat referatmarkörer? Och är de rättvisa?
 8. Har du en källförteckning i slutet?
 

 

 

Referat / Problem
 

Skriva ett referat av flera texter

När du ska göra ett referat av flera texter ska du ha en gemensam formell inledning och en gemensam summerande avslutning. Hur du lägger upp det däremellan är upp till dig och vilken svårighetsgrad du vill lägga dig på. Att varva texterna är självklart svårare än att ta texterna i turordning. Du börjar med att rada upp vilka texter du ska referera i ditt referat. Skriver referat på texterna. Och i slutet summerar du genom att nämna det gemensamma med texterna; kanske också ställa dem emot varandra i jämförelse, men detta är förstås svårare. Efter summeringen kommer källförteckningen där all information om texterna ska radas upp i bokstavsordning:

efternamn, förnamn, titel på arbetet i kursiv stil, publiceringsplats (om den är publicerad i en tidskrift, annan bok eller på internet) och publiceringsår

Rätt referatmarkör

Det uppstår ibland problem med användningen av de vanligaste referatmarkörerna när man är satt att göra referat. När du har att göra med fler än en textförfattare kan du inte använda ett specifikt namn eller personliga pronomen som han eller hon som referatmarkör utan måste använda formuleringar (referatmarkörer) som: textförfattarna, artikelförfattarna, enligt artikeln, i enlighet med texten osv.

Rätt urval

Oftast är det svåraste att välja bort och är du kunnig i ämnet så är urvalet lättare att göra. Men om du inte har tillräckligt med kunskap om ämnet måste du stundtals "gissa" vad som ska vara med och vad som ska bort. Det finns förstås ledtrådar; t.ex. om ett inslag återkommer flera gånger måste det vara viktigt. De som skriver faktatexter brukar ofta upprepa det som är viktigast.

Sen är det så att desto fler referat du skriver desto lättare blir det att fokusera på innehållet för formen behärskar du redan.

Om det saknas författarnamn

Fråga: Hur gör man om författarnamn saknas. På flera hemsidor och ibland också i viss kurslitteratur saknas skribentens namn. I flesta fall finns en avsändare (en förening, en redaktion osv), men inte en specifik person som skrivit texten; hur gör man en källhänvisning då?

Svar: Du använder avsändaren som finns och i referatmarkörerna kan du använda dig av författarna, skribenterna eller föreningens eller gruppen namn; t.ex. "författarna skriver...", "skribenterna lyfter..." eller "redaktionen diskuterar...".

 

Referat / Exempel
 

Originaltext

Kvinnlig värnplikt?

En ny jämlikhetsfråga börjar dyka upp i den politiska debatten: ska Sverige ha kvinnlig värnplikt? Under senaste värnpliktskongressen i Skövde blev detta ett hett diskussionsämne. Unga män i 18-årsåldern har länge varit tvungna att inställa sig till s k mönstring. Där har krigsmakten undersökt deras fysiska företräden och psykiska kapacitet. Sedan har den ensidigt beslutat om ynglingen duger och i så fall till vad. Därefter har man krigsplacerat honom, antingen i ett väpnat förband eller i civilförsvaret.

Men nu kan en ändring vara på gång. Överbefälhavaren sa på värnpliktskongressen att han i princip var för att Sverige skulle införa kvinnlig värnplikt. Men han påpekade också, att detta är en "politisk fråga av hög dignitet". Och han tillade: "I förlängningen av ett sådant beslut ser jag en diskussion om det är krigets krav som ska styra kraven på den framtida svenske soldaten eller om vi ska ha en jämn könsfördelning vid intaget.

Om kvinnlig värnplikt införs kommer det att få konsekvenser också för de unga männen. Troligen skulle dubbelt så många som idag slippa sin militära tjänstgöring. Såvida inte försvaret – mitt i alla nedskärningar – får för sig att fördubbla antalet värnpliktiga.

(191 ord)

av Torbjörn Junge, ur Länstidningen 2001-04-15

Se lösningsförslag (sammanfattning och referat) Lösenordsskyddat.

Skriv ut arbetsuppgift Lösenordsskyddat.

 

Källa

 

Referat / Övningar
 

Övning 1

Gör ett referat av Spöken och gastar av Tora Wall (läraren har tillgång till dokumentet eller läs det på webben). Texten består av 762 ord.

I denna uppgift övar du på läsförståelse, referatteknik och texthantering.

Glöm inte att börja referatet genom att skriva vad du ska göra: "Jag ska skriva ett referat av Tora Walls artikel: Spöken och gastar.." Sedan kan du börja skriva på själva referatet.

Ordlista till texten Spöken och gastar .

Läs mer om referat .

Se lärarens lösning Lösenordsskyddat.

Lyssna på texten Spöken och gastar uppläst av Joni Lösenordsskyddat.

Elevrespons - referat

Se remake av elevreferat Lösenordsskyddat.

Övning 2

Här nedan hittar du en originaltext (tidningsartikel), en sammanfattning av artikeln och ett referat av samma artikel. Läs igenom de tre texterna och fundera över följande:

1. Vilken information i originaltexten finns också med i sammanfattningen och referatet?

2. Vilken information i originaltexten finns inte med i sammanfattningen och referatet? Är urvalet vettigt?

3. Vad är det för skillnad på sammanfattningen och referatet?

Övning 3

Skriv referat av någon av följande texter:

 • Vårt förakt för svaghet av Ann Heberlein.
  • Elevreferat (endast läraren har tillgång till dokumentet)
 • Högutbildade lever längre i ett ojämlikt Hälso-Sverige av artikelförfattarna: Vågerö, Erikson, Lundberg och Norrby.

 

Referat / Responsmall
 

Läs igenom referatet, jämför det med originaltexten och försök besvara nedanstående frågor. Ge också förslag på hur referatet skulle kunna förbättras!

Frågor att utgå från i din respons - alternativ 2:

01. Är referatet kortare än de texter den sammanfattar?
02. Är referatet objektivt och sakligt?
03. Är urvalet relevant?
04. Har referatet en formell inledning?
05. Innehåller texten referatmarkörer?
06. Varierar textförfattaren referatmarkörer?
07. Hanterar textförfattaren namn rätt?
08. Innehåller texten värderande referatmarkörer?
09. Innehåller texten citat och är de korrekt insatta?
10. Finns det en korrekt uppställd källförteckning i slutet av referatet?
11. Finns det direkta felaktigheter i sammanställningen?

Formulär

Frågor att utgå från i din respons - alternativ 2:

01. Har referatet en titel?
02. Finns det viktigaste med?
03. Fungerar referatet eller saknas någon/några huvudpunkter?
04. Framgår det vem som skrivit originaltexten – finns källangivelser? Ge exempel.
05. Fungerar källangivelserna? Är de smidigt infogad i texten? Kan man göra dem smidigare (lättare att läsa)? Ge exempel.
06. Framgår det klart och tydligt genom hela texten att det är ett referat – finns det t.ex. referatmarkeringar?
07. Finns det citat i referatet? Ge exempel.
08. Är referatet sakligt eller har något lagts till som inte fanns i originalet?
09. Är referatet korrekt eller finns det felaktigheter? Hur skulle de rättas till?
10. Är den som skrivit referatet objektiv eller finns egna värderingar/åsikter? I så fall vilka?
11. Har referatet en god struktur? Fungerar styckindelningen? Hänger texten ihop? Är det lätt att följa med i tankegången?
12. Finns det andra rent språkliga fel i texten? Vilka och hur kan de korrigeras?
13. Är källförteckningen korrekt uppställd?

Formulär

 

 

Arbetsansökan / Prov
 

Ett prov

Skriv ett referat av tre text under ett lektionstillfälle (prov). Material finns här. Instruktioner och texterna hittar du här.

Lyssna till texterna

Kommentarer

 • Förnamn nämns bara i den formella inledningen och i källförteckningen.
 • Det saknas en formell hänvisning efter citatet = (Pettersson och Svensson, 2011)
 • Det saknas formell hänvisning efter citatet = (Olsson, 2013)
 • Det saknas en formell hänvisning efter citatet = (Eckerberg, 2009)
 • Bara efternamn.
  Efternamn räcker.
 • Den här informationen ska finnas i källförteckningen.
 • Felaktigt uppställt. Följ:
  Efternamn, förnamn, titel, år
  Alla källor ställs sedan i bokstavsordning.

 

3. Ett Referat av Spöken och gastar av Tora Wall och valfri text med anknytning till samma tema. Du hittar texten här (lösenord krävs)

4. Ett Referat av Högutbildade lever längre i ett ojämlikt Hälso-Sverige av artikelförfattarna: Vågerö, Erikson, Lundberg och Norrby (du hittar texten här - lösenord krävs) och valfri text med anknytning till samma tema.

5. Ett Referat av Vårt förakt för svaghet av Ann Heberlein – en litteratur-recension av Harald Ofstads bok: Vårt förakt för svaghet (du hittar texten här - lösenord krävs) och valfri text med anknytning till samma tema

 

Arbetsansökan / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)