www.larare.at

Novelläsning

Vad är en novell? En novell är en skönlitterär text som ofta innehåller ett berättande, målande och levande språk, gärna med tankar och känslor.

En novell är en kort prosaberättelse med rötter i renässansens Italien (Se Boccaccio ). En modern novell kännetecknas av att den är kortare än romanen. Gränsen går vid ca 100 sidor men de flesta är mycket korta - ofta 1-3 sidor. Det korta formatet innebär en begränsning. Man får inte plats med långa tidsförlopp, många geografiska förflyttningar (mellan städer eller mellan länder) , alltför många personer eller komplicerade intriger (händelseförlopp eller interna relationer). Novellen bör alltså utspela sig på kort tid, med få personer, på få platser och med en enda huvudintrig. Något måste ”hända” med personen/personerna i novellen.

En två sidor lång miljöbeskrivning eller liknande är alltså inte en novell. Slutet är ofta novellens viktigaste del. Vissa säger att slutet måste vara en överraskande slutpoäng, något som läsaren blir förvånad över. Ett vanligt novellslut kan till exempel vara en replik eller en sammanfattande sensmoral (visdomsord), ett budskap (meddelande) som får läsaren att fundera.

När du läser, eller om du ska skriva en egen novell kan du alltså kika extra noggrant på:

 • Tid?
 • Plats?
 • Personer?
 • Intrig?
 • Slutet?
 • Sensmoral/budskap?

Läs mer om hur man skriver novell.

Noveller läser man inte på samma sätt som romaner. För det första är novellen kortare vilket innebär att du kan läsa texten under en sittning. För det andra är novellen mer komprimerad vilket innebär att du måste läsa mer noggrant för att du ska förstå innehållet på ett djupare plan.

En novell är alltså en fiktiv (påhittad) kortare berättelse.

Utgå gärna utifrån följande frågor när du läser novell:

 1. Vad?
 2. Hur?
 3. Varför?

 

Novelläsning / En mall
 
  När man läser novell kan man fördjupa sig i följande 13 frågor för att lättare kunna diskutera innehållet.
 1. Handlingen
 2. Kring vilket tema kretsar novellen?
 3. Titel
 4. Vilket eller vilka motiv hittar du i novellen?
 5. Innehåller novellen symbolik?
 6. Vilken stil, vilket språk har berättelsen?
 7. När och var utspelar sig händelserna?
 8. Vilket berättarperspektiv har författaren valt?
 9. Hur berättas novellen?
 10. Hur beskrivs personerna?
 11. Klimax
 12. Slutet
 13. Egna reflektioner

Handlingen

Vad handlar novellen om ytligt sett? Vilken är handlingen? Finns det en eller flera handlingar? Utspelar sig handlingen på flera plan? Är den symbolisk, det vill säga finns det en dold handling, det vill säga något som inte är klart uttalat men som man ändå kan läsa mellan raderna? Är handlingen trolig/sannolik? Det kan finnas många skäl till att en författare väljer ett visst ämne. Vilket är syftet med just den här novellen, tror du?

Kring vilket tema kretsar novellen?

Temat kan översättas med grundtanken eller budskapet. Vad är berättelsens grundtanke? Vad hittar du för tankar bakom verket? Vilket budskap uppfattar du att författaren vill att du ska förstå efter att ha läst texten?

Titel

Novellers titlar kan ofta säga något om innehållet. Titeln kan ge en fingervisning om vad författaren tycker är viktigt i novellen. Försök att förklara titeln. Ge förslag på en alternativ titel, utifrån innehållet.

Vilket eller vilka motiv hittar du i novellen?

Oftast bygger novellen på ett grundmotiv. Några vanliga motiv är: två män slåss om samma kvinna, offret hämnas på sin plågoande, en man/kvinna gör upp med sitt liv. Vilka allmängiltiga och tidlösa situationer eller konflikter speglas i texten? Handlar berättelsen t.ex. om en människas kamp mot samhället, om otillåten kärlek eller en persons utveckling från ond till god?

Innehåller novellen symbolik?

Använder författaren tecken eller symboler för att läsaren ska få vissa associationer?

Vilken stil, vilket språk har berättelsen?

På vilket sätt har författaren skrivit sin berättelse? Finns det dialoger i den? Hur ser dessa ut? Hur är ordvalet? Innehåller texten fackuttryck, högtidligt eller gammaldags språkbruk, eller vardagligt och enkelt språk? Är meningsbyggnaden enkel, komplicerad eller varierad? Är språket enkelt och avskalat eller är det livfullt och målande? Vilka ordval förekommer (meningsbyggnad, bildspråk/liknelser/metaforer)? Favoriseras en viss ordklass? Är formen stram eller fri?

När och var utspelar sig händelserna?

Var utspelas handlingen? Är miljön detaljerad eller antydd? Är den realistisk eller symbolisk? Under hur lång tid utspelar sig handlingen i novellen? Vilken är miljön? Beskriv miljön. Vad brukar hända i en sådan miljö som beskrivs? Om det finns olika miljöer, skiljer de sig åt på något sätt? I så fall hur? Vad skapar det för stämning?

Vilket berättarperspektiv har författaren valt?

Vem berättar historien? Låter författaren någon av personerna föra historien framåt eller är det någon utomstående som har betraktat allt = en allvetande berättare? Är historien berättad i tredje person? Är det en berättelse i jagform? Är författaren närvarande med egna kommentarer? Är han allvetande, d v s vet han vad alla tänker? Har han valt ett eller flera berättarperspektiv, berättar genom en eller flera personer?

Hur berättas novellen?

Är den skriven i kronologisk ordning med parallellhandlingar? Hur är de olika delarna sammanfogade? Registreras händelseförloppet subjektivt eller objektivt (som genom ett kameraöga)?

Hur beskrivs personerna?

Vilka beskrivs (huvudpersoner och bifigurer)? Hur beskrivs personernas yttre och inre egenskaper? Hur ser personerna ut? Hurdana är de som människor? Vilka medel använder författaren för att ge oss en bild av dessa personer? Beskrivs personerna genom andras ögon, genom repliker och handlingar, genom personernas egna tankar eller genom den allvetande författarens ögon?
   
Romaner och noveller skildrar ofta en utveckling av personernas karaktärer. Jämför alltid hur någon är i början och i slutet av en text. Är det någon skillnad? Vet läsaren vilka de viktigaste personerna är? Vem är identifikationsobjektet, det vill säga vem är det meningen att vi ska identifiera oss med? Vilken information ges om huvudpersonerna? Beskriv.
   
Vill författaren beskriva ett inre skeende hos personerna, det vill säga utspelar sig en del av handlingen inom personerna? Skulle de här personerna kunna finnas i verkligheten? Är porträtten trovärdiga eller har de bara tillkommit för att för att tjänas som illustration till någonting som författaren vill säga? Utvecklas de eller är de statiska?

Vad driver handlingen framåt?
Försök att hitta de händelser som stegvis för handlingen fram (den så kallade stegringen) till klimax. Det är ofta en person (eller flera) som genom sitt agerande driver handlingen framåt. Vem/vilka är det i den här novellen?

Klimax

Vilken situation utgör novellens klimax? Varför tror du att författaren har valt just den situationen? Vilka är konsekvenserna?

Slutet

En novell slutar oftast inte vid sitt klimax utan behöver någon form av avrundning. Vi får antingen veta hur det gick sedan eller också, vilket är vanligt i noveller, lämnas slutet öppet och läsaren får själv tänka sig en fortsättning. Vilken typ av slut har den här novellen? Får vi reda på hur det gick för huvudpersonerna eller lämnas deras öde öppet för vår fantasi? Varför har författaren valt just detta slut?

Egna reflektioner

Vilka känslor väcker novellen hos dig? Har du själv upplevt någonting liknande? Känner du människor som påminner om någon av personerna i novellen? Vad tycker du att du fick ut av novellen?

 

Novelläsning / Varför analysera?
 
  1. för att få en djupare förståelse för skönlitterära texter
  2. för att lära sig använda litteraturvetenskapliga analysverktyg
  3. för att skaffa dig en stomme för skrivandet av recensioner, analyser och artiklar
  4. för att lära dig av författarnas hantverk

 

Novelläsning / Enskild läsning (ännu en mall)
 
  • Känner du till novellen eller författaren? Om du känner till författaren - berätta lite kort om honom/henne.
  • Läs novell och skriv upp ca 10 nyckelord medan du läser.
  • Fundera över novellens titel. Kan den kopplas till innehållet, är den ironisk, är den svårtolkad eller är den självklar. Motivera ditt svar.
  • Hur börjar novellen? Kastas du som läsare in i en tanke eller ett skeende eller finns det en introducerande inledning som presenterar vilka som är med och var de är. Eller börjar den på något annat sätt?
  • Viken typ av novell är det - vilka känslor väcker den? Spänning, rysare, romantik, drama, humor osv. - glädje, sorg, ilska, förvirring osv.
  • Under hur lång tid utspelar sig historian? en timme, en dag, en vecka, en månad eller flera år.
  • Hitta "berättelsens mitt" - citera. Hitta nyckelscenen i texten - den scen som är viktigast (och mest spännande).
  • skriv en kort handlingsbeskrivning
  • Hur slutar novellen? Knyts början ihop med slutet? Lämnas historien olöst? Eller är slutet "naturligt"? Är det ett lyckligt eller olyckligt slut?
  • Avslutningsvis en värdering (tyck till). Vad tyckte du om novellen och glöm inte att motivera ditt ställningstagande.
  • Disposition till din novellanalys:
   1. Kort inledning - här skriver du vad du ska göra
   2. Kort referat (ungefär 1/10 av novellens längd om novellen är max 10 sidor)
   3. Ingående analys (löpande text – använd gärna underrubriker, men skriv inte i punktform!)
   4. Kort avslutande omdöme (tyck till)

 

Novelläsning / Novellbarometer
 

Arbeta i grupp. Läs samma novell och diskutera frågorna ovan (Arbetuppgift (enskilt)) och fokusera sedan på känslolägen/stämningen i novellen.

Siffran ett (1) innebär att känslan/stämning inte finns, medan siffran fem (5) innebär att just denna känsla/stämning finns.

Känsla/ Stämning
Poäng
Känsla/ Stämning
Poäng
Känsla/ Stämning
Poäng
Känsla/ Stämning
Poäng
Hot   Leda   Ensamhet   Saknad  
Vrede   Vansinne   Tomhet   Förtvivlan  
Uppgivenhet   Lust   Värme   Sorg  
Humor   Mognad   Likgiltighet   Engagemang  
Utanförskap   Åldrande   Äckel   Orättvisa  

Formulär: Novelläsning (känsla) 

 

Novelläsning / Jämförelse
 

Denna övning kan göra enskilt eller i grupp.

Läs Dagerman och Maupassant. Kopplat till Moment: textjämförelse.

Jämförelse mellan Dagerman och Maupassant - läraranteckningar

 

Novelläsning / Jämför novell och film
 

Läs Att döda ett barn av Stig Dagerman och jämför den sedan med kortfilmen (YouTube).

Utgå ifrån arbetsuppgifterna i "Att döda ett barn" av Stig Dagerman när du gör jämförelsen - använd dig också av sajten: Bok kontra film.

 

Novelläsning / Novellanalys
 

Välj en novell.

 1. Aldrig haft en tjej av Anna Wahlgren
 2. New York detroit av Dorothy Parker
 3. Spegeln av Anton Tjechov
 4. Tragedi av Birger Vikström
 5. Snäckorna av Karin Boye
 6. Tre tavlor av Virginia Woolf
 7. Efter balen av Leo Tolstoj
 8. Högra handen av Aleksandr Solsjenitsyn
 9. Mannen som blev till en staty av Joyce Carol Oates
 10. Hederslegionen av Guy de  Maupassant
 11. Den dagen Stalin dog av Dorris Lessing
 12. En svältkonstnär av Franz Kafka
 13. Eveline av James Joyce
 14. Diktaren av Hermann Hesse
 15. Hamnarna av Ernest Hemingway
 16. En ros åt Emily William Faulkner
 17. Karl bertil av Tage Danielsson
 18. Gasten av Albert Camus
 19. Trädgården av Jorge Luis Borges

För att få texten behöver du prata med din lärare eller bibliotekarie.

Eller gå in på sajten 50 noveller.

 

Novelläsning / Snäckorna av Karin Boye
 

Läs och jobba med Snäckorna av Karin Boye.

 

Novelläsning / Tre noveller
 

Jobba med tre noveller.

 

 

Novelläsning / Exempel
 

Exempel på novellanalys

 

 

Novelläsning / Hjälp att skriva novell
 

Klicka här

 

Novelläsning / Sajter
 
  1. Pälsen av Hjalmar Söderberg
  2. Läslogg
  3. Läsa-formulär
  4. Skriva novell
  5. Stilfigurer
  6. LIX
  7. Stil
  8. 50 noveller
  9. Skrivhantverket

 

 

Novelläsning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)