www.larare.at

Debattartikel

En debattartikel är en argumenterande text, vars uppgift är att påverka. Skribenten ska på ett engagerande sätt ta ställning i ett viktigt ämne eller en fråga som berör många människor.

Debattinlägg/debattartikel är alltså en text som drivs av en tes, ett ställningstagande. Genom att argumentera för sin åsikt vill man få andra att dela ens ståndpunkt. Ett debattinlägg är längre och mer bearbetad än texttyperna insändare och inlägg och brukar ofta vara uppbyggd med:

 • Tes
 • Inledande fråga
 • Exempel
 • Argument
 • Motargument (antites)
 • Bemötande av motargument
 • Slutsats

Ett längre debattinlägg blir en debattartikel. En debattartikel är ute efter att påverka och förändra. Det viktiga i en artikel av denna typ är argumenten; det som ska övertyga läsaren. Debattartikeln utgår ofta från aktuella händelser som kommenteras ur en given vinkel, alltså författarens åsikt. För att göra detta på ett bra sätt bör skribenten vara väl insatt i ämnet.

Undvik argument som bygger på känslor, exempelvis hot, hån, vädjan, personangrepp eller ironi.

Ha gärna med hänvisningar till andra artiklar, forskning eller statistik för att ge dina argument "mer tyngd"; alltså att de blir mer trovärdiga.

 

Debattartikel / Nyckelord
 
 1. Aktuellt
 2. Argument
 3. Argumentationsteknik
 4. Argumenterande text
 5. (Väl genomtänkt) avslutning
 6. Bearbetad
 7. Berör
 8. (Tydligt) budskap
 9. De sex frågornas metod
 10. Exempel
 11. Forskning
 12. Förändra
 13. Hänvisningar
 14. Inledande fråga
 1. Intresseväckande fråga
 2. Metod
 3. Motargument
 4. Påverka
 5. Slutsats
 6. Statistik
 7. (Tydlig) struktur
 8. Ställningstagande
 9. Tes
 10. Trovärdigt
 11. Vad, vem, när, hur och varför
 12. Viktigt ämne
 13. Åsikt
 14. Övertyga

Power Point: nyckelord

Inspelad föreläsning utifrån nyckelorden.

 

Debattartikel / Sex frågor
 

För att stimulera tankearbetet kan man ställa en rad frågor, man kallar det för de sex frågornas metod:

1. Vad?

ex. Inför skoluniform

2. Vem?

ex. Alla barn och ungdomar i skolan

3.När?

ex. Skoluniforma ska införas redan nästa år

4. Var?

ex. Bara under skoltid och på skolan ska uniformen bäras

5. Hur?

ex. Införandet av skoluniform ska lagstiftas så att den efterföljs

6. Varför?

ex. Det blir billigare, det stärker gemnskapen, minskar mobbning etc.

 

Debattartikel / Argumentationsteknik
 

Fakta om hur man argumenterar .

 

Debattartikel / Muntlig debatt
 

Fakta och övningar .

 

Debattartikel / Skriftlig debatt
 

En bra skriven debattartikel följer en tydlig struktur. Dessa saker finns alltid med:

 1. Rubrik
  • Texten ska ha en rubrik där det tydligt framgår vad texten kommer att handla om och vad du tycker; se sajten: Rubrik.
 2. Inledning och tes
  • Så tidigt som möjligt i själva texten ska du även presentera din tes, dvs. vad du tycker, din ståndpunkt. Inledningen innehåller även bakgrundsinformation i ämnet, rena fakta.
 3. Argument
  • I texten ska du försöka att förklara varför du tycker som du gör, dvs. du ger dina argument. Det är bra om det finns många argument för din tes. Sannolikheten att du övertygar den som läser din artikel är ju större då.
 4. Motargument
  • När du skriver en debattartikel ska du även ta med de argument som din "motståndare" har, motargument. Det är då viktigt att bemöta dessa motargument och skriva på ett sakligt sätt om varför du inte håller med. Att vara saklig betyder att man håller sig till fakta och inte blandar in känslor i det man skriver. Detta är ett sätt att försvara din åsikt.
 5. Expertisstöd
  • I din artikel behöver du ha med både trovärdiga källor och sk högstatuskällor. Alltså källor i form av expertutlåtanden, statistik eller uttalanden från inflytelserika personer. På så vis blir din text mer trovärdig.
 6. Avslutning
  • I slutet av artikeln sammanfattar du argumenten. Upprepa gärna din tes, alltså den åsikt som du driver i artikeln.

 

Debattartikel / Innan du sätter igång
 

Innan du sätter igång ställer du dig själv följande frågor:

 1. Vilka ska jag övertyga? Vad vill jag uppnå?
 2. Vilka källor ska jag utgå ifrån? Vilket innehåll vill jag ha med? Vilka citat ska jag välja?
 3. Hur inleder jag? När kommer tesen? I vilken ordning ska jag ordna mina argument? Hur avslutar jag bäst?
 4. Hur ska jag formulera mig språkligt? Vilken stilnivå är passande?
 5. Vilka stilfigurer kan jag använda för att skapa effekt?

 

Debattartikel / Hur skriver man...
 

1. Utnyttja det dagsaktuella

Välj ett ämne som är aktuellt.

2. Betona allmänintresset

Argumentera utifrån ett allmänintresse, utan att dölja egenintresset. Redogör gärna konkret med exempel för hur frågan berör många.

3. Sök allianser

Genom att underteckna debattartikeln gemensamt med andra kan allmänintresset framhävas.

4. Belys motsättningar

Tydliggör olika ståndpunkter och ställ gärna någon till svars i debattartikeln.

5. Rubricera tydligt

Ofta skriver redaktören en egen rubrik, men ett bra förslag skadar inte. Rubriken ska tydliggöra budskapet, vara kort och intresseväckande. Använd gärna fyndiga ordlekar, laddade ord eller en oväntad ståndpunkt.

6. För resonemanget framåt

Bygg dispositionen på en tankegång per stycke. Huvudbudskapet bör löpa som en röd tråd genom hela texten. Komplettera med stödjande delbudskap.

7. Bädda för fortsättning

Artikelns avslutning bör sammanfatta budskapet, uppmana till åtgärder eller ställa någon till svars. Det kan vara bra att avsluta med en konkret fråga till en namngiven person.

8. Vinkla regionalt/lokalt

Omforma om möjligt artikeln till flera olika med regional eller lokal anknytning.

 

Debattartikel / Sambandsord
 

För att skapa en mer proffsig debattartikel använder du sambandsord:

För att skapa struktur och förtydliga den röda tråden använder du: inledningsvis, efter ett tag, sedan, omedelbart, därefter, medan, före, efter, tidigare, samtidigt, snart, så småningom, för det första, för det andra, till sist, därefter.

När du ska ge exempel använder du: även, också, dessutom, ytterligare, därtill kommer, lika viktigt är, nästa, vidare, slutligen.

När du vill göra resonemanget mer nyanserat använder du: däremot, å andra sidan, på så sätt, på samma sätt, dock icke desto mindre, tvärtom, en skillnad är trots, trots att, ändå, å ena sidan, i sin tur, istället.

När du vill göra argumentationen mer fyllig och utvecklad använder du: såsom , till exempel, exempelvis, visar, belyser bland annat, det vill säga, som ett exempel på
närmare bestämt, i synnerhet, särskilt.

När du till exempel ska presentera tesen och slutsatsen använder du: av detta skäl, mot den bakgrunden, på grund av detta orsaken är, följaktligen, alltså, resultatet blir, vilket leder till, detta beror på, därför, följden blir, anledningen är.

När du verkligen vill betona något viktigt använder du: det är tydligt, tydligen, faktum är, nämligen det vill säga, i själva verket.

När du vill dra paralleller och markera samband använder du: i fråga om, i samband med, i detta sammanhang, med hänsyn till, mot bakgrund av, när det gäller.

När du ska avrunda något använder du: slutligen, sammanfattningsvis, avslutningsvis kort sagt, sammantaget.

 

Debattartikel / Vanliga fallgropar
 

Texten är alldeles för lång

Om texten är för lång minskar dess läsvärde och chans till publicering. Det är en konst att fånga krångliga sammanhang i en kortfattad text. Skriv gärna artikeln i både en lång och en kort version.

Artikeln börjar med bakgrunden

En artikel som börjar med bakgrunden riskerar att tappa läsare på vägen. En bra inledning innehåller huvudbudskapet och sammanfattar artikeln i några meningar. Debattredaktören skriver ofta en egen ingress.

Krångligt fackspråk

En artikel med fackspråk och utfyllnadsord blir tungläst. Språket ska vara lätt att förstå, med korta meningar och tydliga resonemang. Bildspråk och praktiska exempel är användbara verktyg.

För många budskap

Om artikeln tar upp många frågor försvagas huvudbudskapet och läsbarheten försämras. Då ökar också risken för att artikeln refuseras. Budskapet ska vara enbart ett och tydligt formulerat.

Fel tonläge

Använd inte en nedlåtande ton när ni bemöter motståndares argument eller skriver repliker. Det minskar er trovärdighet. Ironi missuppfattas ofta och personangrepp tyder på svaghet.

Se texten i Word-format

Källa (bearbetad av Joni): Westanders PR-handbok

 

Debattartikel / Övningar & uppgifter
 

Övning 1 (lätt):

Leta reda på en debattartikel i en dagstidning och markera i högerkanten på den var detta finns:

 • Inledning
 • Tes
 • Argument
 • Motargument
 • Avslutning

Professionella debattartiklar hittar du på DT , DN och SvD .

Övning 2 (medelsvår)

"Idag efterfrågas det dessutom allt mer och mer social och emotionell kompetens vid arbetsintervjuer, och syftet med skolan är trots allt att utbilda medborgare med dörrar öppna till alla jobb. Så, inför livskunskap som obligatoriskt ämne för alla elever på grundskolan och låt våra ungdomar få chansen att få arbeta med det de vill!"

Arbetsuppgift: Detta är det avslutande stycket i en debattartikel där skribenten vill införa ett nytt skolämne: livskunskap i grundskolan. Omformulera meningen så den blir mer slagkraftig och avslutar artikeln på ett mer tydligt sätt.

Skolans främsta syfte är att utbilda medborgare som kan söka vilket jobb som helst. Eftersom social och emotionell kompetens är viktiga egenskaper hos samhällsmedborgare ska skolan ta sitt ansvar och erbjuda eleverna livskunskap! Inför livskunskap som obligatoriskt ämne i grundskolan så att dagens studenter kan bli morgondagens ansvarstagande samhällsbyggare.

Övning 3 (svår):

Granskning av debattartiklar

  1. Gå igenom skribentens artikel efter punkterna. Skriv ned de synpunkter om eventuella ändringar du har, och lämna ett exemplar till skribenten och ett exemplar till din lärare. Ta även upp positiv kritik, alltså vad skribenten lyckats bra med.
  2. Inled med det du tyckte var allra bäst med debattartikeln. (Intressant ämne, välskriven, kul att läsa, bra exempel, tydligt språk mm.)
  3. Är skribentens tes (åsikt) tydlig? Bör den ändras eller stämmer den med den argumentation som förs?
  4. Finns hållbara argument? Är argumenten (förklaringar varför tesen är rätt) tydliga? Förklarar argumenten verkligen varför tesen håller? Är argumenten trovärdiga och relevanta? Finns det andra, bättre argument som borde ha förts fram? Vilka?
  5. Källor. Har skribenten använt källor? Har skribenten tillförlitliga källor? Kunde skribenten använt andra källor för att få mer och bättre fakta? Vilka?
  6. Är inledningen intresseväckande? Kunde man ha inlett på något annat sätt? Hur?
  7. Är det en debattartikel skribenten skrivit? (Driver skribenten verkligen sin tes och propagerar starkt för att han eller hon har rätt?) Kunde skribenten drivit tesen starkare?
  8. Finns det någon exemplifiering? (Talande exempel från verkligheten)
  9. Hur är språket i debattartikeln? Talspråk eller skriftspråk? Finns det några stavfel, meningsbyggnadsfel, eller liknande? Markera dessa i texten och ge till skribenten att ändra.
  10. Hur fungerar artikeln som helhet?
  11. Har du några andra synpunkter? Vilka?
  12. Avsluta med att ge dina tre viktigaste tips till artikelförfattaren.

Professionella debattartiklar hittar du på DT , DN och SvD .

 

Debattartikel / Ämnesförslag
 
01.
FÖR ett svenskt försvar EMOT ett svenskt försvar
02.
FÖR homosexuellas rätt till adoption EMOT homosexuellas rätt till adoption
03.
FÖR dödsstraff EMOT dödsstraff
04.

FÖR skoluniform

Jonis argumentation

EMOT skoluniform
05.
FÖR att äta kött EMOT att äta kött
06.
FÖR djurförsök EMOT djurförsök
07.
FÖR genmanipulerad mat EMOT genmanipulerad mat
08.
FÖR månggifte EMOT månggifte
09.
FÖR kloning EMOT kloning
10.
FÖR kärnkraft EMOT kärnkraft
11.

FÖR cykelhjälm

EMOT cykelhjälm

12.
FÖR Euron i Sverige EMOT Euron i Sverige
13.
FÖR svart arbetskraft EMOT svart arbetskraft
14.
FÖR att ge rena sprutor till narkomaner EMOT att ge rena sprutor till narkomaner
15.
FÖR en sänkning av åldersgränsen
på Systembolaget
EMOT en sänkning av åldersgränsen på Systembolaget
16.
FÖR abort EMOT abort

 

Debattartikel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)