www.larare.at

Argumentation

"Bästa sättet att besvara en dålig argumentering är att låta den fortsätta."

En argumentation är antingen för något eller emot något och innehåller en tes och argument. En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig. Är den skriftlig kan den vara i texttypen: insändare, recension, debattartikel, manifest, debattinlägg eller debattartikel. Artiklar och reklamtexter kan också ibland anknytas till den argumenterande kategorin.

Det finns flera olika sorters texter. Beskrivande texter redogör t ex för fakta, men försöker inte övertyga oss om något. Det försöker däremot argumenterande texter. Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och argument.

En tes är ett påstående; alltså en åsikt, t.ex. vi bör äta något nu. En precisering, alltså ett förtydligande av tesen skulle kunna vara: vi bör äta hamburgare ikväll eftersom vi måste äta innan vi åker hem.

För att få alla att tycka precis som du behöver du argumentera för din sak. Du måste alltså lägga fram argument som stödjer din tes. Argument är med andra ord skäl till varför ni ska äta hamburgare.

När det gäller argumentation kan det vara effektivt och framgångsrikt att ha med minst tre argument som är olika: Logos-, Patos- och Etosargument.

Tips från coachen:

 • Fundera över vilka ord som inleder en mening. Försök ha med det viktigaste ordet i början av meningen.
 • Försök formulera en så kort tes som möjligt; kort och koncis är ett bra recept.
 • Se över tesens språkliga upplägg; innehåller den många korta ord är det inte bra, men använder du för långa ord är den inte lika slagkraftig.
 • Undvik förkortningar.
 • Ibland kan det vara effektivt att ha med ett frågetecken i tesen men det kan också lätt få motsatt effekt; alltså att tesen kan ifrågasätta och därav försvagas argumentationen.
 • Ibland kan det vara bra att utelämna information för att skapa nyfikenhet, men det kan också lätt få motsatt effekt; alltså att tesen känns ofärdig och därav försvagas argumentationen.

Läs mer om: Argumenterande tal,

 

Argumentation: Tes & argument

01. Tesen är textens budskap, det skribenten vill få oss att hålla med om. En tes har ofta formen av en åsikt, t ex "Vi måste göra X". En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande, eftersom det bara är en åsikt. Det finns inget sätt för oss att avgöra om en åsikt är övertygande, om vi inte får några skäl för det.

02. Argument är påståenden som talar om varför vi ska tro på tesen. Eftersom det kan finnas argument både för och emot tesen, brukar man mer allmänt säga att argument är avsedda att förstärka eller försvaga tesens hållbarhet.

03. Stödargument/pro-argument. Underbyggnad (stöd) av argument. En del argument kanske i sig är mycket övertygande, men i de flesta fall räcker inte ett argument utan vidare. Man måste också visa att argumentet (troligen) är sant. Det kallas för att man underbygger, eller ger stöd till, argumentet. Argument kan underbyggas genom att man refererar vad experter skrivit/sagt i frågan, genom att man redovisar t ex statistik, eller genom att man förklarar hur argumentet hänger ihop med tesen.

04. Motargument / Kontraargument. Är något som försvagar tesen. Argument svarar alltså på frågan varför/varför vi inte ska acceptera tesen. Du bör ta upp ett, endast ett contra-argument och därefter falsifiera det; alltså bevisa att argumentet inte håller.

 

Argumentation: Konkret exempel

Tes: jag vill att alla golv ska vara plana

Precisering av tesen: jag vill att alla trösklar och trappor tas bort eftersom jag vill att golv ska vara plana så att jag slipper lyfta på benen alltför mycket

Argument 1: Det är ansträngande att lyfta på benen därför vill jag att alla golv ska vara plana

Argument 2: Det är snyggt med plana golv

Argument 3: Det är lättare att hålla plana golv rena

Kontraargument = Det har alltid funnits trösklar, så varför ta bort dem?

Kontra kontraargument = Det som alltid funnits är inte per automatik rätt och det här handlar om en förbättring.

Ännu några exempel: Skoluniform, Svarta svanar

 

Argumentation / Hur skriver man?
 

När du själv ska skriva en argumenterande text kan denna arbetsgång vara bra att följa:

1. Bestäm tesen. När du argumenterar är det viktigt att du har klart för dig vad du vill uppnå. Vad vill du övertyga läsaren om? Det är din tes. Ex: Det vore bättre med synliga cyklar i trafiken, för då blev det inte så många olyckor.

2. Precisera tesen. När vi först uttrycker en åsikt kan den ofta vara lite vagt formulerad. Granska därför din tes och försök precisera den så mycket som möjligt. Ex: Jag förespråkar att alla ska använda röda cyklar i tät trafik för att öka trafiksäkerheten för cyklister.

3. Gör en argumentlista. När du väl har en klar och precis tes är det dags att hitta argument. Gör en lista med argument FÖR din tes, och en annan lista med argument EMOT din tes. Fundera också över vad du har för stöd för dina argument. Ex: Du styrker din tes: Röda cyklar syns bättre i trafiken och är därför trafiksäkra med hjälp av tre stödargument/pro-argument:

 1. Röd är en färg man uppmärksammar.
 2. Röd är en färg som gör att man stannar upp.
 3. Dessutom är röda cyklar trevliga att se på.

Skapa också motargument som du antingen kan ha invändningar emot eller "skrota":

 1. Det är bättre att bygga cykelbanor.
 2. Bemötande: Cykelbanor blir mycket dyrare.
 3. Det är lika trevligt att se på t.ex. gula cyklar.

4. Nu när du har en tes och argument är det dags att planera textens upplägg, dispositionen. Hur börjar du? Hur slutar du? I vilken ordning ska du ta argumenten? Det vanligaste sättet att inleda en argumenterande text är att presentera tesen. Tillsammans med tesen finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang. Det finns förstås alternativa sätt att börja: t ex kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel. Oavsett hur du väljer att inleda är det viktigt att du har med tesen i början, så att läsaren vet vad det är du argumenterar för/emot. Därefter ska du presentera argumenten. En bra princip är att ge varje huvudargument ett eget stycke.

När man presenterar argumenten kan man göra på två olika sätt. Ett sätt är att presentera motargumenten för sig och förargumenten för sig. Ett annat är att saxa för- och motargument: "Å ena sidan... å andra sidan".

Oavsett hur du lägger upp dispositionen i övrigt är det bra att börja med att bemöta motståndarens argument och sedan gå över till dina egna argument. Varför? Jo, det skapar en balanserad disposition där du har först tesen, sedan invändningar mot tesen, därefter bemötanden av invändningarna, och till slut argumenten för tesen.

5. Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Formulera en tydlig rubrik som avspeglar innehållet. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument. Din argumenterande text bör hålla en saklig ton (inga personangrepp). Använd textbindningsmarkörer för att tydliggöra sammanhangen i texten. Använd hellre jag än man (obestämt pronomen) för att skilja dig från motståndarna och klargöra vem det är som anser något. Det är ofta en fördel om du uppvisar en nyanserad hållning: erkänn de poänger dina meningsmotståndare har och bemöt dem ärligt och uppriktigt. Undvik också ironi för då blir budskapet inte lika tydligt, sedan är det inte alla som förstår ironi.

6. Textens avslutning kan se lite olika ut beroende på hur lång och komplicerad din argumentation är. Men det är nästan alltid en fördel att upprepa tesen i avslutningen. Dessutom är det bra att sammanfatta huvudargumenten. I korta texter kan det kanske räcka att avrunda med det allra viktigaste argumentet för din sak.

Källa

Utgå gärna ifrån följande mall

För:
Emot:

Tes (T1)

Precisering av T1

 

 

(Pro)Arg 1 (P1)

Stöd för P1

 

 

(Pro)Arg 2 (P2)

Stöd för P2

 

 

(Pro)Arg 3 (P3)

Stöd för P3

 

 

(Contra)Arg 1 (C1)

Stöd för C1

 

 
Etos / Logos / Patos

 

 

 

 
Anteckningar

 

 

Fyll gärna i både för och emot. Bästa sättet att vinna anhängare är att ligga steget före och känna till alla eventuella svagheter i en argumentation.

 

Debattartikel / Etos, Logos och Pathos
 

Det finns olika typer av argument som har olika angreppsområden för att övertyga oss om något: Logos-, Patos- och Etosargument

 • Logos = argument som talar till förnuftet.
 • Patos = argument som väcker känslor.
 • Etos = argument som är och/eller väcker trovärdighet.

Ett logosargument på hamburgarexemplet skulle kunna vara:

- Hamburgarrestaurangen ligger nära och det blir lätt att beställa eftersom de flesta vet vad de vill ha.

Ett patosargument på hamburgarexemplet skulle kunna vara:

- Det är gott med hamburgare och det är kul att äta med händerna.

Ett etosargument på hamburgarexemplet skulle kunna vara:

- Tränaren sa att det vore bra om vi valde en restaurang där vi fick maten snabbt och innehöll både kött och grönsaker så att vi kunde åka hem tidigare. 

Filmklipp som förklarar begreppen: logos, patos och etos (YouTube),

 

Debattartikel / Ämnesförslag
 
01.
FÖR ett stärkt svenskt försvar EMOT ett stärkt svenskt försvar
02.
FÖR ett alkoholförbud EMOT ett alkoholförbud
03.
FÖR dödsstraff EMOT dödsstraff
04.

FÖR skoluniform

Jonis argumentation

EMOT skoluniform
05.
FÖR att äta kött EMOT att äta kött
06.
FÖR djurförsök EMOT djurförsök
07.
FÖR genmanipulerad mat EMOT genmanipulerad mat
08.
FÖR fri mediadelning EMOT fri mediadelning
09.
FÖR kloning EMOT kloning
10.
FÖR kärnkraft EMOT kärnkraft
11.

FÖR cykelhjälm

EMOT cykelhjälm

12.
FÖR fri prostitution EMOT fri prostitution
13.
FÖR svart arbetskraft EMOT svart arbetskraft
14.
FÖR att ge rena sprutor till narkomaner EMOT att ge rena sprutor till narkomaner
15.
FÖR en sänkning av åldersgränsen
på Systembolaget
EMOT en sänkning av åldersgränsen på Systembolaget
16.
FÖR abort EMOT abort

Argumentation / Checklista
 
 1. Rubrik?
 2. Tes?
 3. Argument? Etos, Logos och Patos?
 4. Motargument?
 5. Preciseringar?
 6. Disposition?
 7. Språk?
 8. Stilfigurer?
 9. Källor?
 10. Källkritik?
 11. Välgrundade åsikter?
 12. Tydlig avslutning?
 13. Uppmaning i slutet?

Argumentation / Tänk igenom
 

1. Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition och planering, men det är faktiskt extra viktigt när det gäller argumentation, eftersom kraven på att vara klar och tydlig är så höga.

2. Ha alltid en tydlig tes! Tala om vad du vill säga läsaren. Förutsätt inte att läsaren fattar i alla fall – det är inte alls säkert.

3. Se till att argumenten har med tesen att göra! Argumenten måste vara relevanta för den fråga du driver, annars kommer de att försvaga din argumentation.

4. Underbygg dina argument! Använd fakta och referera vad andra har sagt, men använd också ditt eget förnuft och förklara hur saker och ting hänger ihop.

5. Använd bara de starkaste argumenten! När du funderar över en fråga kommer du säkert hitta massor av tänkbara argument. Använd inte alla, utan bara de som du uppfattar som starka och övertygande. För många argument gör texten svår att läsa och följa med i, och halvtaskiga argument blir lätta att slå hål på så att din argumentation försvagas.

6. Bemöt tänkbara starka motargument! Det är bättre att förekomma än att förekommas. Om det finns några starka invändningar mot din tes, ta dem på allvar och bemöt dem efter bästa förmåga. Om du inte låtsas om motargumenten kommer någon annan garanterat att hitta dem och attackera din text med hjälp av dem.

7. Raljera inte över en meningsmotståndares brister! Att försöka trycka ner andra kommer bara att skada din sak. Visst, du får med dig de redan frälsta, men alla som inte tycker exakt som du kan komma att känna sig förolämpade eller arga, och då blir det svårt att övertyga dem om att du har rätt. Respektera att andra kanske har andra värderingar än du, men visa varför du tycker som du gör.

Källa

 

Argumentation / Exempel
 

Till skillnad från människor är alla argument inte lika mycket värda. En del argument är bättre andra är sämre. Ofta säger man att bra argument är starka (de har stark övertygande kraft), medan dåliga argument är svaga. Vad är det som gör ett argument starkt eller svagt? Jo, för att ett argument ska vara starkt måste det för det första vara tydligt kopplat till tesen (dvs vara relevant), och för det andra vara ett argument som du anser dig ha skäl att tro på (argumentet är då hållbart). Låt oss ta några exempel för att förtydliga:

Ex 1 Jupiter är en planet. Alla planeter har en diameter större än två meter. Alltså har Jupiter en diameter större än två meter.

Här vill skribenten övertyga oss om att Jupiter har en diameter större en två meter. Argumentet är att Jupiter är en planet. Men vad har det med Jupiters diameter att göra? Jo, enligt skribenten har alla planeter en diameter större än två meter. Den informationen blir ett stöd åt argumentet och kopplar ihop det med tesen. Därmed blir argumentet relevant.

Ex 2 Vi måste avskaffa kärnkraft, för jag gillar fotboll.

Tesen är "vi måste avskaffa kärnkraft" och argumentet är "jag gillar fotboll". Skribenten visar dock inte vad hans förkärlek för fotboll har med kärnkraftsfrågan att göra, och därför är det svårt att ta argumentet på allvar. Argumentet är inte relevant.

Ex 3 Olof Palme mördades 1986, för det står i min historiebok.

När det gäller historisk information brukar vi väl ofta acceptera historieböcker, så argumentet bör vara skapligt relevant. Är det hållbart? Har vi skäl att tro på det? Tja, jag har ju det, eftersom jag har tittat i min historiebok och vet att det står där. För din del är det kanske annorlunda; om du inte har tittat i min historiebok så kan ju du inte veta vad som står där, och då bör du passa dig för att utan vidare acceptera argumentet. Du har å andra sidan inte skäl att förkasta det heller; snarare får du vänta med att bedöma argumentets hållbarhet tills du kan kontrollera fakta.

Lägg märke till att exempel 3 visar att det kan vara fullt förnuftigt av två olika personer att ha helt avvikande uppfattningar om ett arguments hållbarhet. När du bedömer ett arguments hållbarhet måste du bedöma det utifrån vad du vet om det. En annan person kanske har annan kunskap, och kommer då kanske fram till en annan bedömning än vad du har gjort. Hållbarheten hos argument kan också variera: en del kanske är mycket säkra, medan andra bara är sannolika.

Källa

 

Argumentation / Jonis argumentationer
 

Svarta svanar

Skoluniform

 

Argumentation / Bra eller dåliga argument?
 

Nedan i denna övning följer en mängd argumenterande påståenden. Fundera över om argumentationen är bra eller dålig. Försök att förklara varför du anser att en viss argumentation är bra eller dålig. Titta på om argumenten är hållbara och relevanta i förhållande till tesen. Tänk på att tesen inte alltid är utskriven! Är det klart vad argumenten betyder?

1. SIFOs undersökning visar att 67% av befolkningen vill ha en folkomröstning om inkomstskatten. Därför bör vi ha en folkomröstning om inkomstskatten.

2. Tjugo miljoner kvinnor kan inte ha fel. Köp Glamour.

3. Enligt professor Olsson är tandkrämen X mycket effektivare än andra tandkrämer. Köp tandkrämen X.

4. Att använda kondom är som att äta banan med skalet på.

5. Män svettas upp till 50 % mer än kvinnor. Därför behöver män en effektivare deodorant. Nu finns det en. Nya Rexona Intensive.

6. X-partiet eftersträvar en rättvis fördelning av samhällets resurser. Rösta på x-partiet.

7. Per Karlsson kan ingenting om kärnkraft. Han har ju inte ens någon gymnasieutbildning.

8. Maybellines nya lösögonfransar - för riktiga kvinnor.

9. Förtryck av oliktänkande är fel. Stöd Amnesty International.

10. Kvinnor borde ha mer i lön än män, för kvinnor har i genomsnitt högre betyg och gör dessutom större delen av hushållsarbetet.

11. Bara en nationalistisk politik kan ge den trygghet och den omtanke som minskar kriminaliteten, får bort drogerna och ger de sjuka livslusten åter.

12. Om man månar om miljön bör man använda äkta päls. Framställningen av fuskpälsar är mycket miljöfarlig. Fuskpälsarna är dessutom inte biologiskt nedbrytbara, och går heller inte att bränna, för då frigörs en massa farliga kemiska ämnen.

Källa

Formulär: Bra eller dåliga argument? 

 

Argumentation / Argumentationsövning
 

Denna argumentationsövning går ut på att stärka ert självförtroende och att argumentera för en viss sak. Alla blir tilldelade varsin åsikt, den ska ni hålla fast vid oavsett vad ni egentligen tycker privat. Ni ska göra allt för att övertyga era motståndare samt åhörarna att just er åsikt är den rätta! Ni ska hålla er till fakta och absolut inte angripa någon personligt. Det finns aldrig någon ursäkt för personangrepp. Miljön i klassrummet ska vara positiv och konstruktiv - och det är din plikt att hjälpa till att se till att den blir och förblir det. Ett bra sätt att undvika personangrepp är som sagt att kommentera fakta, inte användare.

Debattämnen

   1. För och emot abort
   2. För och emot dödsstraff
   3. För och emot aktiv dödshjälp

  När du blivit tilldelat ett ämne ska du använda dig av följande mall:

För:
Emot:

Tes (T1)

Precisering av T1

 

 

(Pro)Arg 1 (P1)

Stöd för P1

 

 

(Pro)Arg 2 (P2)

Stöd för P2

 

 

(Pro)Arg 3 (P3)

Stöd för P3

 

 

(Contra)Arg 1 (C1)

Stöd för C1

 

 
Etos / Logos / Patos

 

 
3 Stilfigur

 

 
Anteckningar

 

 

Skriv ut (Word-format)

och för dig som inte tycker om tabeller:

argumentationsmall (med stödarg. istället för ett contraarg.) (Word-format).

Läs mer om: olika stilfigurer (samling), kategorisering: stilfigurer

 

Argumentation / Muntlig övning
 
  • Sätt er i grupper och läs igenom den åsikt och det papper ni fått. Se även om ni kan finna fler argument till er åsikt på Internet. Läs på.
  • "Snacka ihop" er och se till att vara väldigt förberedda inför debatten, ni ska kunna försvara er mot era motståndare!
  • Dags för debatt! De olika för- och emotgrupperna argumenterar för sin sak!

 

Argumentation / Förslag på teser
 

Klicka här .

 

Argumentation / Form
 

Muntligt

Insändare

Debattartikel

 

Argumentation / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)