www.larare.at

Recension

Recensionen är en personlig presentation av ett verk som du har läst, sett eller hört. Syftet med den är att ge en bild av verkets innehåll och huvudtema men framför allt att ge ett omdöme om verket.

Gemensamt för alla recensioner är att de är ett slags argumenterande texter. Det recensionen argumenterar för, dess tes, är alltså ett omdöme om det verk som recenseras. Detta omdöme ska ha stöd av flera argument och alla dessa argument ska utgå från personliga upplevelser. Därför måste utgångspunkten för din argumentation vara både en analys och tolkning av verkets budskap samt en värdering av den.

Men recension är en texttyp som kan variera mycket i form och det är svårt att sätta upp riktlinjer för hur en recension ska vara; den kan vara mer eller mindre argumenterande, den kan vara mer eller mindre formell och saklig och den kan vara mer eller mindre värderande. Det viktiga är egentligen syftet: vad vill du med din recension?

Varför skriver man recensioner och vad är de bra för?

Varför inte vore mitt spontana svar, för allt skrivande är konstruktivt och speciellt argumenterande texttypen är bra att ständigt återkomma till. Men jag ska ta ännu ett varv: en recension är en värdering av något; t.ex. en text eller en film: kort och gott en åsikt om ett (konstnärligt) uttryck. Att recensera får elever att reflektera över vad som är bra och vad som är mindre bra och viktigast av allt: motivera sina ställningstaganden. Genom att reflektera, ta ställning och motivera en ståndpunkt övar eleven på både tänkande och skrivande samt övergången dessa emellan.

Läs mer om vilka värderande ord du kan använda i din recension.

 

Recension / Hur gör man det bra?
 

En recension ska ha samma utgångspunkt som både krönikan och analysen: det personliga förhållningssättet. En recension får inte vara alltför "vetenskaplig" och faktatyngd utan utgå ifrån privatpersonliga upplevelser. En recension ska lyfta eller sänka ett verk och argumenten ska utgå ifrån dina egna och ibland också andras upplevelser, dina känslor och din subjektiva åsikt ska gälla som röd tråd genom hela recensionen.

Den tydligaste kopplingen till krönikan är humorn; väldigt många recensioner är humoristiska, men långt ifrån alla. Däremot är alla recensioner i egentlig mening en analys där man plockar ner det man ska recensera i mindre delar och vrider och vänder på delarna för att till slut värdera helheten.

 

Recension / Form
 

Läs recensioner i dagspress och tidskrifter och lär av professionella skribenter. Du kommer att finna att recensioner kan ha väldigt olika utformning. En enhetlig mall att följa finns egentligen inte, men här nedan får du ett förslag på vissa delar som kan ingå i t.ex. en mer formell bokrecension. Observera att denna mall är just formell och därför inte riktgivande; bara ett förslag på hur det kan se ut, men, precis som med krönikan, vill du få fler läsare ska du lägga mer krut på det personliga förhållningssättet och använda språket som förstärkning av både din egen personlighet och ditt förhållningssätt till det du är satt att recensera. det blir också svårt att ha med allt - välj det som passar ditt syfte och verket bäst.

 

Inledning

Varje skriven text bör ha en inledning. Här presenterar du bokens titel och författarens namn.

Om ditt verk har ett huvudtema kan du presentera det här i inledningen i allmänna ordalag.

Innehåll

Redogör för verkets innehåll men begränsa dig till det du behöver för ditt kommande resonemang. Gör alltså en övergripande sammanfattning av vad du tycker är det mest väsentliga av handlingen och återge inte för många detaljer och framför allt "spoila" (avslöja för mycket) inte. Förhåll dig till de händelser du redogör för, dvs redogör också för hur du reagerar på dem.

Karaktärer

Böcker, filmer och skådespel är berättelser om människor och mänskligt liv. I de flesta förekommer en eller flera huvudpersoner. Välj ut den eller de mest framträdande och ge din bild av hur du ser på dem. Vilka är deras mest framträdande egenskaper? Hur förändras och utvecklas de under berättelsens gång? Även här är det alltså väsentligt att du redovisar hur du förhåller dig till det du skriver om.

Samhälle

Varje berättelse återspeglar kulturella, politiska och idéhistoriska förhållanden i det samhälle där den skapades. Hur framkommer det i det studerade verket? Hur belyser t.ex. författaren sin samtid eller den tidsperiod som beskrivs i texten? Ange när verket tillkom.

Form

Den språkliga utformningen har stor betydelse för en text. Vissa skribenter arbetar med ett enkelt och okomplicerat språk, som är lätt att förstå och ta till sig. Ovanliga ord, långa och komplicerade meningar förekommer också. Beskriv de mest påtagliga dragen i författarens språk.

Komposition

Att analysera innebär att göra en undersökning, att sönderdela och att beskriva vilka delar berättelsen består av. När du analyserar tolkar du verket vilket du kan varva med värderande (bra eller dåligt för att...) inslag.

Recenserar du en roman bör du kommentera hur författaren har byggt upp sin berättelse. Berättarperspektivet kan här vara viktigt. Beskriv hur författaren har arbetat med den bok du recenserar. Gäller det ett drama eller en film är också kompositionen viktig, här handlar det om hur de olika scenerna följer på varandra. Är berättelsen kronologisk, kommer scenerna i tidsföljd, eller inte.

Budskap

Verkets budskap är av största intresse. Dess skapare vill sannolikt förmedla något viktigt och betydelsefullt med sin berättelse. Formulera din syn på varför verket har tillkommit. Var subjektiv och bilda dig en egen uppfattning. Presentera exempel och förklara hur du har kommit fram till dina slutsatser.

Omdöme

Ditt personliga omdöme kan varvas in i recensionen eller avsluta den. Är boken läsvärd eller inte, rekommenderar du dina läsare att se filmen eller dramat? Hur tycker du att konstnären har lyckats? Har verket något viktigt att förmedla till oss i dag? Varför tycker du som du gör? Men ditt omdöme har varit närvarande genom hela din text, du har ju förhållit dig till det verk du har skrivit om. Det är här i slutet omdömet blir dominerande.

 

 

Recension / Bokrecension
 

Två exempel på bokrecensioner:

  1. Jan Arnalds recension av Merethe Lindstrøms bok ”Dager i stillhetens
    historie”
  2. Merethe Lindstrøms recension av Merethe Lindstrøms bok ”Dager i stillhetens
    historie”

Jonis bokrecensioner: 1, 2 och 3

Läs mer om hur man skriver en bokrecension.

 

Recension / Filmrecension
 

Två exempel på filmrecensioner:

  1. Helena Lindblads recension av filmen "Hunger games"
  2. Karoline Erikssons recension av filmen "Hunger games"

Jonis filmrecensioner: Fight Club ,

 

Recension / Musikrecension
 

Två exempel på skivrecensioner:

  1. Johanna Paulssons recension av Frida Hyvönens skiva "To the soul"
  2. Dan Backmans recension av Frida Hyvönens skiva "To the soul"
Jonis musikrecensioner:

 

Recension / Spelrecension
 

 

 

Recension / Examinationsuppgift
 

Skriv en egen recension. Välj fritt mellan bok-, film-, musik- och spelrecension.

 

Recension / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)