www.larare.at

Språkriktighet

Till att börja med ska jag reda ut en vanlig missuppfattning: grammatik och språkriktighet är inte samma sak. Grammatik handlar om meningsuppbyggnad, eller som Wikipedia beskriver det: "Grammatik är det regelsystem som beskriver hur orddelar kombineras för att bilda ord och dessa i sin tur kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar" medan språkriktighet handlar om själva skrivhantverket: stavning, meningsbyggnad, styckeindelning, bruket av skiljetecken, förkortningar och så vidare.

Vad som däremot aldrig ska missuppfattas är att alla språkregler faktiskt inte är inristade i sten och orubbliga. Man får gärna lov att tänja en del på gränserna och utveckla sin egen stil att skriva på, men vad som är viktigast då är att förhålla sig konsekvent. Om du till exempel bestämmer dig för att inte använda förkortningar, så kan du inte i slutet av din text börja skriva "t.ex." när du tidigare har skrivit "till exempel".

En annan fråga som brukar dyka upp är: vad är det för skillnad på språkregler och språknormer? Det är inte svårare än att en regel är en regel och en norm är formad av de språkvanor som råder. I många fall är det så att en språknorm blir väldigt populär vilket bidrar till att den senare införs som språkregel.

Denna sajt ska hjälpa dig att bli en bättre skribent och när du behärska språk-riktighet kan du bryta emot den - annars inte!

Känns det här för svårt kan du börja med grundläggande språkriktighet.

Kika gärna på följande bildspel: Skriva väl

 

Språkriktighet / Språk
 

Språkfrågor - klicka på Språkfrågor .

Språkfel - klickapå Språkfel .

Språkstatistik - klicka på Språkstatistik .

Innan du lämnar ifrån dig din text för korrektur ska du läsa följande .

 

Språkriktighet / Inläsning
 

Läs "sprakriktighet_insikter_i_svenska_harstad_tanggaard" (läraren tillhandahåller dokumentet)

Att skapa text som fungerar både vad gäller form (språk; grammatik och meningsbyggnad) och och ändamål (vad vill du att texten ska framföra).

Sammanhanget påverkar både form och ändamålsenlighet.För att skapa fungerande texter måste man känna till språkriktighet. För att kunna förmedla språk tar vi hjälp av skriften (talet är äldre än skriften).

Skriftspråket skiljer sig från det talade språket, men båda har de samma funktion: att sprida information.

Språkriktighet - allmänt:

Språk = kommunikativa ljud som gör det möjligt att förstå varandra riktighet = regler och normer som bör följas (och brytas för att språket ska vara dynamiskt; alltså föränderlig).

Arbetsuppgift: förklara nyckelorden nedan

  • Språkriktighet
  • Kreativt skrivande
  • Argumenterande text
  • Citat
  • Referat
  • Källa = Står oftast längst ner i en text för att markera varifrån man "tagit" kunskap ifrån; från vilken bok eller vilken artikel du har fått informationen ifrån - här handlar det oftast om en boktitel eller tidning
  • Normera
  • Konvention = Kan sägas vara en social regel – en överenskommelse mellan människor med ungefär samma intentioner (förväntningar)
  • Akademi
  • Källhänvisning = anger oftast varifrån eller från vem du fått informationen - här handlar det oftast om en författare
  • Disponera (att ordna) eller disposition (ordning)

 

Språkriktighet / 10 vanliga fel
 

Skriv rätt!

Vad står det?

  1. Styckeindelning
  2. Satsradning
  3. Meningsbygge
  4. Stilbrott & ordval
  5. Särskrivning
  6. Förkortningar
  7. Interpunktion/skiljetecken
  8. De och dem
  9. Syftningsfel
  10. Textbindning

  Wikipedia:Lista över vanliga språkfel

  Några till

  1. Tempus
  2. Undvik passiv form
  3. Styckeindelning
  4. Satsradning
  5. Meningsbyggnad
  6. Stilbrott
  7. Ordval

 

Språkriktighet / Förkortningar
 

Om du är osäker på hur en förkortning skrivs kan du gå in här och slå upp ordet. Testa om du kan de vanligaste förkortningar genom att göra självrättande prov: nivå 1 eller nivå 2.

 

Språkriktighet / Korrektur
 

Att tänka på när du bearbetar (korrekturläser) en text:

1. Undvik onödiga småord som "så" (kan man ta bort "så" utan att meningens betydelse ändras bör man göra det), då, sen, nu,

2. Styckeindelning . Det finns inga strikta regler eller hänvisningar när det gäller styckeindelning, mer än att man börjar på ett nytt stycke när man börjar på något nytt (tema eller område). Glöm inte att markera nytt stycke genom blankrad eller "inskjutning" (tryck på tabulator eller slå ner space 3-5 gånger - beroende på hur tydlig du vill vara, men var konsekvent).

3. Att börja meningar eller stycken med "Men", "Och" eller "som" är ok så länge det finns en tanke med det; alltså om det är befogat eller fyller en funktion att inleda meningen med "Men", "Och" eller "Som" - finns det ingen tanke bör du undvika börja med "Men", "Och" eller "Som".

4. Omständig meningsbyggnad - försök formulera dig (skriva och tala) så klart och tydligt som möjligt. Tänk dig en en läsare som inte är lika smart som du och därför måste du vara mer tydlig i dina resonemang och får gärna upprepa dig om det behövs - använd gärna synonymer så att det inte känns tjatigt. Detta betyder INTE att du ska skriva enkelt.

5. Är orden väl valda och passar i sitt sammanhang - är ordval lyckade.

6. För att hitta språkliga felaktigheter eller formuleringar som är mindre lyckade kan du läsa meningarna högt - oftast hör man att något är knas - är det prov bör du unvika högläsning. Läs mer om Språkfel och språkfrågor .

7. Se över eventuell överanvändning av personliga pronomen : "jag", "han" eller "hon" i berättelser. Använd www.lix.se för att se vilka ord du använder och hur ofta.

8. Består en mening av flera lika ord (t.ex. flera "i", "på" eller "som") bör du se över meningsbyggnaden - det är nödvändigtvis inte fel, men i många fall är det det. Består din text av flera lika ord bör du använda dig av synonymer .

9. Består en mening av många småord (ord som består av 2-4 bokstäver) bör den ses över.

10. Ha inte för mycket information i en mening; skriv inte för långa meningar. Är det en mening som är längre än två hela rader (eller över 25 ord) ska man se om det är befogat; att det fyller ett syfte eller är ok i just den texttypen. Läs mer om meningsbyggnad .

11. Se över att tempus (berättarform) stämmer. Är du en osäker skribent håller du dig bara till att skriva i presens (nutid).

12. Se över disposition (ordningen i texten) och om det finns en röd tråd .

 

Snabbkontroll

Se olika checklistor som hjälper dig att lämna ett så felfritt arbete som möjligt.

Exempel på hur jag korrekturläser en text:

(Kan du inte se filmerna kan du pröva med att ladda ner dem på din hårddisk och se dem därifrån.)

 

Språkriktighet / Dags att rätta
 

Här får du känna på hur det är att jobba som svensklärare. Varsågod och rätta:

Meningar (Word-format)

Berättelse (Word-format)

 

Språkriktighet / Extra övningar
 

Kompendierna 1 och 2 handlar om grundläggande språkhantering medan övning 3 fokuserar på textbindning.

1. Kompendium 1 (11 sidor) (läraren har tillgång till dokumentet)

 1. Sin eller hans
 2. De eller dem
 3. Kommatecken
 4. Sätt punkt
 5. Rätta syftningsfelen
 6. Rätt uttryck
 7. Bort med talspråksformerna
 8. Skrivregler är till för läsaren
 9. Bisatser
 10. Huvudsatser
 11. Inte bara korta huvudsatser
  • Del 1
  • Del 2
  • Del 3

2. Kompendium 2 (13 sidor) - facit finns. (läraren har tillgång till dokumentet)

 1. Skrivregler är till för läsaren
 2. Sätt in kommatecken på rätt ställe
 3. Skriv en dialog (meningsbyggnad)
 4. Stor eller liten bokstav?
 5. Hoppa över avstavning
 6. Övning 3-7 (fixa till syftningsfelen)
 7. Bort med talspråksformerna
 8. Rätt uttryck: övning
 9. Ange vilken ordklass de understrukna orden tillhör
  • Text 1
  • Text 2

3. Övning i textbindning

 

Språkriktighet / Ännu mer språkövning
 

 

Språkriktighet / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)