www.larare.at

Läsning

Varför läser vi?

 • För att forma sin egna identitet och förstå andras; för identifikationens och genkänningen skull.
 • För att bli mer empatisk; för att lära sig känna med och förstå andra individer; för individualismens skull.
 • För att fly till en annan verklighet; för eskapismens skull så att man både blir underhållen och lär sig förstå sin egen verklighet bättre.
 • För att lära känna nya berättelser; för olika teman och budskaps skull.
 • För att bli bättre på språk; för kärleken till språkets skull.
 • För att lära sig mer om världen och mänskligheten; för kunskapens skull.

Tanken med detta moment är att förstå vikten med läsning. Alltså vilken betydelse läsning har och hur viktig den är för oss människor.

Det handlar också om att öva läsning och läsförståelse samt ta del av den västerländska litterära kanon. Genom att bli en bättre läsare blir du per automatik bättre på att skriva. Sedan är det förstås stimulerande att tillägna sig klassiker och med hjälp av texter växa som människa.

Vad gäller momentets upplägg bestämmer du själv hur du vill lägga upp det. Tanken med momentet är inte bara att träna på läsförståelse och få en inblick i litteraturkanon; alltså ett tillfälle att bekanta sig med texter som man kanske vanligtvis inte läser. Hör med din lärare eller bibliotekarie. Det är med andra ord mycket roligare att analysera litteratur som man tycker om (det kan också finnas fördelar med att analysera verk man hatar - det viktiga är att de väcker känslor som i sin tur berikar analysen).

Läs mer: Boksamtal, litterära kanon ,

Ta gärna hjälp av: Ord , Läsförståelse , Att läsa mellan raderna , Röda tråden , Tyst läsning och Lästeknik .

 

Läsning / Föra läslogg (roman)
 

Ni ska välja en bok (det finns 10 böcker att välja emellan) och läsa den på egen hand. Ni ska också föra läslogg vilket innebär att ni ska rapportera till mig varje vecka via mejl; hur många sidor ni läst, vilka sidor ni läst och vad ni har läst. Det är också viktigt att ni skriver datum på läsloggen. Spar också varje läslogg så att vi på slutet av kursen kan göra en sammanställning. Ni ska alltså redogöra er läsning och veckologgarna och den slutliga sammanfattningen kommer att betygsättas.

Jag räknar med att ni ska läsa klart boken på 15 veckor. Varje bok är på ca. 250-300 sidor vilket innebär att ni i snitt ska läsa ca 16-20 sidor i veckan. Är ni långsamma eller eftertänksamma läsare så bör ni alltså läsa oftare eller längre tid varje gång.

Välj en roman i samråd med din lärare, läs den och följ punktlista nedan:

1. Skriv verket och författaren som rubrik

2. Skriv ca 10 nyckelord per kapitel

3. Skriv en kort handlingsbeskrivning - berättelsens fabel per kapitel

4. Avslutningsvis en värdering (tyck till) av hela romanen (recension)

Du ska läsa minst en hel roman i en 100p kurs. Läser du kursen på ett läsår kan du dela upp läsningen under hela året. Tanken är att du ska läsa tillräckligt "stora portioner" - läs inte för mycket varje gång. Läser du lite varje gång måste du läsa ofta och läser du mycket varje gång kan du läsa mer sällan. Men det viktiga är att det inte blir för jobbigt eller tråkigt att läsa.

Syftet med denna övning är kort och gott att läsa en hel roman och skriva en sammanfattning av den. Själva läsloggen är till för att hålla koll på när och hur mycket man läser och under hur lång tid. Läsning och sammanfattning är obligatoriska inslag medan läsloggen är ett inslag i synliggörandet av själva läsprocessen och hur det påverkar förståelsen som i sin tur påverkar sammanfattningen. 

Obs! du behöver inte analysera texterna på något djupare plan - det är inte en övning i textanalys, utan en övning i läsning och en möjlighet att tillägna sig delar av litteraturkanon.

För den ambitiösa eleven: denna övning kan också användas för att visa upp analytiska förmågor, därför skadar det inte att ha ett analytiskt förhållningssätt också här, men det är som sagt inget krav.

Exempel på upplägg till läslogg

Exempel på en mycket enkel läslogg kan se ut. (Word-dokument)

Ännu ett exempel: Läs- och skrivdagbok (Google dokument).

Dela upp läsningen i flera kortare lässtunder. Tanken är att du ska läsa tillräckligt "stora portioner" - läs inte för mycket varje gång. Läser du lite varje gång måste du läsa ofta och läser du mycket varje gång kan du läsa mer sällan. Men det viktiga är att det inte blir för jobbigt eller tråkigt att läsa.

10 böcker att välja emellan

 1. Sandor / slash/ Ida av Sara Kadefors
 2. Mig äger ingen av Åsa Linderborg
 3. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser
 4. Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri
 5. Parfymen av Patrick Süskind
 6. Kollektivt självmord av Arto Paasilinna
 7. Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari
 8. 1984 av George Orwell
 9. Ondskan av Jan Guillou
 10. Som jag vill vara av Katarina von Bredow

Bokssamtal

Eleverna delas upp i mindre grupper som bestäms efter vilken bok de läst. Du ska vara i en grupp där alla läst samma bok. Utgå ifrån din sammanställning och textanalymodellen nedan i gruppdiskussionen.

Med hjälp av dina läsloggar gör du en kortare sammanställning (ca 200 ord). Denna sammanställning ska fungera som diskussionsunderlag i boksamtalet.

Ta hjälp av Boksamtal

Trevlig läsning.

Läs mer om Läslogg , Tanken med detta moment,

 

Läsning / Föra läslogg (utdrag/novell/dikt)
 

Välj en text (ett utdrag, en novell eller en dikt), läs den och följ punktlista nedan:

1. Skriv verket och författaren samt vilka sidor du läst som rubrik

2. Skriv 10 nyckelord

3. Skriv en kort handlingsbeskrivning - berättelsens fabel

4. Avslutningsvis en värdering (tyck till)

Du ska göra 10 texter i en 100p kurs. Läser du kursen på ett läsår kan du dela upp läsningen under hela året eller så kan du läsa 10 texter de första veckorna på terminen och lustläsa resten av tiden. Tanken är att du ska läsa och jag har som minimuminlämning: 10 texter som du måste välja bland de texter som jag erbjuder.

Obs! du behöver inte analysera texterna på något djupare plan - det är inte en övning i textanalys, utan en övning i läsning och en möjlighet att tillägna sig delar av litteraturkanon.

För den ambitiösa eleven: denna övning kan också användas för att visa upp analytiska förmågor, därför skadar det inte att ha ett analytiskt förhållningssätt också här, men det är som sagt inget krav.

Om du har svårt att läsa rekommenderar jag att du delar upp läsningen i flera kortare lässtunder. Tanken är att du ska läsa tillräckligt "stora portioner" - läs inte för mycket varje gång. Läser du lite varje gång måste du läsa ofta och läser du mycket varje gång kan du läsa mer sällan. Men det viktiga är att det inte blir för jobbigt eller tråkigt att läsa.

Läs mer om Läslogg ,Tanken med detta moment

 

Läslogg / Textanalys
 

För att tillgodogöra sig ett litterärt verk försöker man ibland att analysera det. Analys betyder sönderdela och det man gör är alltså att studera verkets delar. De viktigaste är:

1. Handlingen; vilken är handlingen? Finns det en eller flera handlingar? Utspelar sig handlingen på flera plan? (finns det en yttre handling och en inre?) Hur lång tid handlar det om? Är handlingen trolig/sannolik? Är den symbolisk?

2. Personerna; Vilka beskrivs? (huvudpersoner och bifigurer) Hur är karaktärerna skildrade? (ensidigt eller mångsidigt) Utvecklas de eller är de statiska? Är de troliga eller symboliska?

3. Miljön; Var utspelas handlingen? Är miljön detaljerad eller antydd? Är den realistisk eller symbolisk?

4. Samhället; Speglas författarens/läsarens samhälle?

5. Språket; Hur framställs verket?Ordval, meningsbyggnad, bildspråk (liknelser/metaforer) Favoriseras en viss ordklass? Förekommer stilimitation? Är formen stram eller fri?

6. Avsikten; Varför har verket skrivits? Hur har det uppfattats?

Läs mer om Litteraturanalys ,

 

Läsning / Sajter
 
 1. Moment: Läsning
 2. Läsförståelse
 3. Lästeknik
 4. Läs- och skrivsvårigheter
 5. Nivåer
 6. Viktigt att läsa
 7. Lyssna på en bok
 8. Förslag på skönlitteratur
 9. Läsa novell
 10. Läsaformulär
 11. Läslogg
 12. Läsa mellan raderna
 13. Faktaläsning
 14. Texttyper
 15. Tyst läsning
 16. Övningar
 17. Epok kopplat till verk
 18. Lästips
 19. Novell efter nivå
 20. Nivå 1
 21. Nivå 2
 22. Nivå 3
 23. Texter i bokstavsordning
 24. Nivåer på text
 25. Runebergsprojektet
 26. Läs en dikt
 27. Novellsamlingar
 28. Klassiker

 

Läsning / Styrdokument
 

Svenska 1

Delar av E2: Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Delar av E3: Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.

Delar av E4: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk [---] ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Delar av C2: Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Delar av C3: Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.

Delar av C4: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk [---] Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. [---] ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Delar av A2: Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Delar av A3: Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.

Delar av A4: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. [---] ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Svenska 2

Delar av E2: Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Delar av E4. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk [---] utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Delar av C2: ...följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Delar av C4. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk [---] utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor...

Delar av A2: ...följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Delar av A4: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk [---] utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor...

Svenska 3

Delar av E2: ...i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. [---] Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Delar av C2: ...i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. [---] Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Delar av A2: ...i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. [---] Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.

Läsning / Tyck till om momentet
 

Klicka här för att skriva och läsa andras "tyck till". Här kan du också ge förslag på innehåll i momentet samt komma med förslag på lektionsinnehåll.

 

Läsning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)