www.larare.at

Ordlistor inom svenskämnet

-

 1. Lånord
 2. Värderande ord
 3. Förstärkningsord
 4. Ord vid analys
 5. Ord inom litteraturvetenskap
 6. Centrala motiv
 7. Dramaturgiska grepp
 8. Urhandlingar
 9. Litterära uttryck
 10. Vetenskapligt arbete (pågående arbete)
 11. Ord för lärare
 12. Värdeord som används i styrdokument
 13. Ord för att beskriva känslor
 14. Vanliga felstavade ord
 15. Svåra ord
 16. Vackra ord
 17. Fula ord
 18. Långa ord
 19. Vanligaste orden i svenska språket
 20. Ordklasser (grammatik)
 21. Stilfigurer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande

  1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
  9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Kursen Svenska 1 omfattar punkterna 1—9.

Kursen Svenska 2 omfattar punkterna 1—9.

Kursen Svenska 3 omfattar punkterna 1—9.

Kursen Litteratur omfattar punkterna 5—7.

Kursen Retorik omfattar punkterna 1—3.

Kursen Skrivande omfattar punkterna 2—4 och 6—8.