www.larare.at

Svenska 3

100poäng (SVESVE03) ska innehålla följande

  • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
  • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.
  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

Betygskriterier Svenska 3 (sajt) eller Betygskriterier Svenska 3 (Google dokument)

Styrdokumentkompendium för Svenska 3 (pdf)

 

Kursinnehåll för Svenska 3 (sajt) eller Kursinnehåll för Svenska 3 (Google Dokument)

Kursinnehåll för Svenska 3 - med QR-kod (Google Doc)

 

Gör en dugga kopplad till centralt innehåll

Gör en dugga kopplad till betygskriterier

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)