www.larare.at

Ordlista: vetenskapligt arbete

Här nedan har jag samlat ord som är användbara vid vetenskapligt arbete.

För att testa orden och bli bättre på att använda dem kan du ta hjälp av sajten: Exempelmeningar.

Hypotes =

En testbar gissning eller förutsägelse som används för att utforma och genomföra experiment eller observationer.

Metodologi =

En beskrivning av de metoder och tekniker som används för att samla in och analysera data i en vetenskaplig studie.

Variabel =

En egenskap eller faktor som kan ändras eller varieras i en studie för att mäta dess påverkan på resultatet.

Studiedesign =

Planen eller strukturen för hur en vetenskaplig studie kommer att genomföras, inklusive urval, datainsamling och analysmetoder.

Kontrollgrupp =

En grupp i en studie som inte utsätts för den oberoende variabeln och används för jämförelse med den experimentella gruppen.

Peer review =

En process där andra experter inom samma vetenskapliga område granskar och bedömer kvaliteten och validiteten av en forskningsartikel innan den publiceras.

Statistisk signifikans =

En indikation på om resultaten i en studie är sannolika att vara resultatet av verklig effekt eller om de kan vara slumpmässiga.

Korrelation =

Ett samband mellan två variabler, vanligtvis mätt som en korrelationskoefficient, som visar hur väl de ändras tillsammans.

Nullhypotes =

En hypotes som säger att det inte finns någon signifikant skillnad eller effekt i en studie.

Evidens =

Data eller resultat som stöder eller motbevisar en hypotes eller påstående.

Metastudie (metaanalys) =

En analys som kombinerar resultat från flera olika studier för att dra mer allmänna slutsatser om ett ämne.

Regression =

En statistisk analysmetod som används för att studera sambandet mellan en eller flera oberoende variabler och en beroende variabel.

Kvalitativ forskning =

En forskningsmetod som fokuserar på att förstå och beskriva komplexa fenomen genom exempelvis intervjuer, observationer och kvalitativ dataanalys.

Kvantitativ forskning =

En forskningsmetod som fokuserar på att samla in och analysera kvantitativa data, såsom siffror och statistik, för att dra slutsatser.

Etik =

Principer och riktlinjer som styr hur forskning utförs, inklusive hänsyn till deltagares rättigheter och välfärd.

Dubbelblindstudie =

En studie där både deltagarna och forskarna som samlar in data är omedvetna om vilka som tillhör experimentella och kontrollgrupperna för att minska bias.

Replikerbarhet =

Förmågan att upprepa en studie med samma resultat när samma metoder används.

P-värde =

Ett mått på sannolikheten att de observerade resultaten i en studie är slumpmässiga.

Population: Den totala gruppen eller kohorten av individer som studien syftar att dra slutsatser om.

Sampling =

Processen att välja en delmängd av populationen för att studera, vanligtvis genom slumpmässiga metoder.

Signifikansnivå =

Tröskeln som används för att avgöra om resultaten i en studie anses vara statistiskt signifikanta.

Kvalitetskontroll =

Processen att säkerställa att datainsamling och analys utförs korrekt och pålitligt.

Regression till medelvärdet =

Tendensen för extremt höga eller låga värden i en mätning att närma sig medelvärdet vid upprepade mätningar.

Forskningsfråga =

En tydlig och konkret fråga som studien syftar att besvara genom datainsamling och analys.

Vetenskaplig metod =

Den systematiska processen för att formulera hypoteser, samla in data och dra slutsatser för att öka kunskapen om ett ämne.

 

 

 

Joni Stam (2023)