www.larare.at

Prövning i Svenska

  • Betala avgift
  • Ta kontakt med prövande lärare
  • Bestäm kommunikationsform: möte, mejl eller dyl.
  • Ta reda på vad prövningen innehåller och upprätta ett körschema
  • Samla in all nödvändig fakta för att kunna arbeta med prövningen - lärare bistår med material eller förslag på var man kan införskaffa sig material
  • Läs in dig på kunskapskraven


Prövning i Svenska / Svenska 1
 

1. Litteraturhistoria - Du ska hålla ett kortare muntligt anförande om en litterär epok (mellan antiken till modernismen), en författare (från samma epok); därefter väljer du en novell, ett textutdrag eller tre dikter av författaren (som du analyserar och genrebestämmer). Diskussionens tyngdpunkt kommer att ligga på litteraturens stilistik, tematik och plats i samhället.

2. Referat - Du bör vara förtrogen med referatteknik. Prövande lärare väljer vilken text som ska refereras och provet görs på skolan.

3. Argumenterande och utredande text - Du ska göra en skriftligt argumentation.

4. Språksociologi - Du ska göra ett prov om Minoritetsspråk i Sverige. Du ska arbeta med ett språksociologikompendium som du, när du besvarat frågorna, lämnar in till läraren.

5. Språkriktighet - ordkunskap, meningsbyggnad och texthantering

 

 

 

Prövning i Svenska / Svenska 2
 

1. Litteraturhistoria - Du ska skriva en kortare uppsats om en litterär epok (mellan antiken till modernismen), en författare (från samma epok); två noveller, textutdrag eller dikter (som du analyserar och genrebestämmer). Faktadelen ska präglas av en förtrogen med referatteknik. Resultatet delges både skriftligt och muntligt. I uppgiften ingår också en muntlig opposition (läsa en annan elevs uppsats och kommentera den).

2. Argumenterande och utredande text - Du ska göra en skriftligt argumentation.

3. Språkförhållanden i Norden - Du ska läsa in ett textmaterial (som du får från läraren) och göra ett prov. Alternativt jämföra Danska och Norska i relation till Svenska i ett PM på ca 500 ord.

4. Språkanalys - Göra en språklig analys av texten Flickan med svavelstickorna (sajt 1 eller formulär ) av H.C. Andersen

 

Prövning i Svenska / Svenska 3
 

1. Litteraturhistoria - Du ska skriva en kortare populärvetenskaplig text om två epoker (mellan antiken till modernismen), två författare (en manlig och en kvinnlig); två verk (två olika genrer). Faktadelen ska präglas av en förtrogen med referatteknik. Resultatet delges både skriftligt och muntligt. I uppgiften ingår också en muntlig och skriftlig opposition (läsa en annan elevs uppsats och kommentera den).

2. Argumenterande och utredande text - Du ska göra en skriftligt argumentation och analysera någon annans argumentation (talanalys).

3. Språkhistoria - Du kommer att få göra ett kortare prov.

 

Prövning i Svenska / Svenska A
 

1. Skriftlig inlämningsuppgift. Denna uppgift ska lämnas in senast ____________, dvs drygt en vecka före aulaskrivningen. Reportage - Skriv ett reportage. Välj gärna ett vardagsnära/ lokalt ämne för att underlätta arbetet.

2. Aula-/salskrivning den _________________ kommer att innehålla följande delar:

a. Referat - Du ska göra ett referat av en artikel som du får vid skrivtillfället. Förbered dig väl genom att lära dig referatmetoden.

b. Källkritik - Du får svara på några frågor gällande källkritik.

c. Språkriktighet - Du får svara på frågor och rätta "fel " som handlar om vanliga problem i den skrivna svenskan.

3. Muntliga uppgifter. Denna träff sker den _______________ med prövningsansvarig lärare och ytterligare en svensklärare. Uppgiften har två huvudmoment:

a. Novelldiskussion. Välj en av följande tre noveller:

  1. Det skvallrande hjärtat av Edgar Allan Poe
  2. Att döda ett barn av Stig Dagerman
  3. En läkare på landet av Franz Kafka

b. Hålla en argumentation på ca tre minuter. Den ska innehålla tes, argument (pro och kontra), intresseväckande inledning och en slagkraftig avslutning.

Skriv ut (Word-format)

 

Prövning i Svenska / Svenska B
 

 

 

 

Prövning i Svenska / Svenska C
 

 

 

 

Prövning i Svenska / Kontaktuppgifter
 

Joni Stam

 

 

 

 

Prövning i Svenska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)