www.larare.at

Uppsats för dummies

Misstolka inte titeln på sajten. "Dummies" är ett begrepp som återfinns i faktaböcker som t.ex. "Windows for dummies" eller "HTML for dummies". Det betyder "grundläggande om ... på ett lätt sätt" Jag menar INTE att mottagaren är dum.

För att göra det lättare har jag ställt upp grundläggande information om hur man skriver en litteraturuppsats i åtta trappsteg där varje steg för dig närmare ett avslut på uppsatsen.

 

Uppsats för dummies / Steg 1
 

Läs text om Romantiken (Läraren tillhandahåller dokumentet). Textmaterialet handlar om romantiken, dess relation till upplysningen och om författarna: Goethe, Shelley, Poe och Stagnelius.

 1. Vad är typiskt för romantiken som litterär och historisk epok?

 2. Vad skrev romantikens författare?

 3. Vilka var de centrala tankarna i den litterära epoken Romantiken?

 4. Hur skiljer sig romantiken från upplysningen?

 


Uppsats för dummies / Steg 2
 

Välj en författare som du skriver ett fördjupningsarbete om, förslagsvis:

 1. Goethe
 2. Edgar Allan Poe
 3. Erik Johan Stagnelius
 4. Mary Shelley
 5. H.C. Andersen

 

Uppsats för dummies / Steg 3
 

Börja med att skriva en inledning där det står vad du ska göra. Det kan se ut på följande vis:

Jag ska skriva uppsats om Edgar Allan Poe där jag först ska redogöra för den litterära epok han tillhör: Romantiken. Därefter ska jag lite kort berätta om personen Poe med tyngdpunkt på hans författarskap. Uppsatsen huvsakliga del är en textanalys och då har jag valt att analysera Svarta katten. I min analys ska jag se till vilka centrala teman som finns med i texten och hur karaktärerna är skildrade.

Detta är ett exempel på “råtext” som behöver fler detaljer och mer innehåll som du kanske fyller på med när du jobbat med uppsatsen ett tag och funnit detaljer som bör tas upp redan i inledningsskedet.

Uppsatsens faktainnehåll ska bestå av:

1/3 litteraturhistoria: om den litterära epoken, om författaren och hur samhället såg ut då och 2/3 är textanalys.

 


Uppsats för dummies / Steg 4
 

Du skriver om den litterära epoken. Utgå ifrån de fyra frågorna under Steg 1. Använd gärna fler källor än en för att visa på en nyanserad bild av den litterära epoken. Jämför gärna den litterära epoken med en annan epok.

 


Uppsats för dummies / Steg 5
 

Du skriver om författaren. Använd gärna fler källor än en för att visa på en nyanserad bild av författaren. Jämför gärna författaren med en annan författare.

 


Uppsats för dummies / Steg 6
 

Analysera textutdraget. Här är det sällan rätt eller fel, däremot ska du alltid ha belägg (bevis) för det du säger. Om du t.ex. skriver att karaktärena är onda måste du ge exempel på denna ondska. Antingen citerar du (återger ordagrant vad som står) eller så hänvisar du till inledningen, mitten eller slutet i texten du är satt att analysera.

Du kan också se om någon annan analyserat samma text och håll med eller motsätt dig (vilket kallas att gå i polemik med...), men glöm inte att ange källan.

Här kan du med fördel också skriva om din egen läsupplevelse och hur du uppfattade texten. Du kan redogöra för hur du läst och hur du tillägnat dig informationen och om det skett någon utveckling i din förståelse och tolkning av texten.

Jämför gärna texten med en annan text.

 


Uppsats för dummies / Steg 7
 

Skriv vad du har gjort och kommit fram till i avslutande del. Här kan du ha en sammanfattning av resultat och den kan se ut på följande vis:

Under den litterära epoken Realismen försökte man skildra verkligheten så verklighetstroget som möjligt vilket blir tydligt i Dostojevskijs Brott och straff när vi får läsa om dödsmisshandeln av en häst. Skildringen är väldigt verklighetstrogen och följer Realismens stilideal: objektivism. Ännu ett stiltypiskt inslag är miljöerna i textutdraget som är vardagliga och stundtals obehagligt nedgångna. Men Dostojevskij går längre än så då han skildrar människors tankeliv ingående. Hans detaljrika personporträtt kan därför också kopplas till den litterära epoken: Naturalismen som kommer efter Realismen. Hans sätt att skildra sina karaktärer är delvis hans storhet som författare och kom att prägla både psykoanalysen och modernismen i början av 1900-talet.

I texten ovan använder jag mig av 12 litteraturvetenskapliga begrepp när jag diskuterar litteratur:

  1. litterär epok
  2. Realismen
  3. verklighetstroget
  4. skildring
  5. stilideal
  6. objektivism
  7. stiltypiskt inslag
  8. miljö
  9. personporträtt
  10. Naturalismen
  11. karaktärer
  12. modernismen

   


Uppsats för dummies / Steg 8
 

Skriv källförteckning

Se mall:

efternamn, förnamn, titel på arbetet i kursiv stil, publiceringsplats (om den är publicerad i en tidskrift, annan bok eller på internet) och publiceringsår

Är det en Internetadress så lägger man till hela adressen under publiceringsplats

Ex Stam, Joni, Källhantering, http://larare.at/organisation/kallforteckning.html (2015)

 Uppsats för dummies / Fakta
 

 

Uppsats för dummies / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)