www.larare.at

Läsning

 

Varför läser vi?

 • För att forma sin egna identitet och förstå andras; för identifikationens och genkänningen skull.
 • För att bli mer empatisk; för att lära sig känna med och förstå andra individer; för individualismens skull.
 • För att fly till en annan verklighet; för eskapismens skull så att man både blir underhållen och lär sig förstå sin egen verklighet bättre.
 • För att lära känna nya berättelser; för olika teman och budskaps skull.
 • För att bli bättre på språk; för kärleken till språkets skull.
 • För att lära sig mer om världen och mänskligheten; för kunskapens skull.

Tanken med detta moment är att öva läsning och läsförståelse samt ta del av den västerländska litterära kanon. Genom att bli en bättre läsare blir du per automatik bättre på att skriva. Sedan är det förstås stimulerande att tillägna sig klassiker och med hjälp av texter växa som människa.

Vad gäller momentets upplägg bestämmer du själv hur du vill lägga upp det. Tanken med momentet är inte bara att träna på läsförståelse och få en inblick i litteraturkanon utan det är också ett tillfälle att bekanta sig med texter som man kan använda sig av i fördjupningsarbetet inom moment: Litteratur. Det är med andra ord mycket roligare att analysera litteratur som man tycker om (det kan också finnas fördelar med att analysera verk man hatar - det viktiga är att de väcker känslor som i sin tur berikar analysen).

 

Läsning / Van - ovan läsare
 

Van - ovan läsare

 

Läsning / Olika typer av läsning
 

Olika typer av läsning

Läsning / Lässtrategier
 

Lässtrategier

 

Läsning / Länkar
 

 

Läsning / Instruktioner
 

Svenska 1 och Svenska 2

Välj en text (ett utdrag, en novell eller en dikt), läs den och följ punktlista nedan:

1. Skriv verket och författaren som rubrik
3. Skriv 10 nyckelord
4. Skriv en handlingsbeskrivning - berättelsens fabel (är det en dikt? gör du en tolkning)
5. Avslutningsvis en värdering (tyck till)

Du ska göra 10 texter i en 100p kurs. Välj texter härifrån (lösenord krävs). Läser du en kurs på 20 veckor ska du läsa en text varannan vecka.

Obs! du behöver inte analysera texterna på något djupare plan - det är inte en övning i textanalys, utan en övning i läsning och en möjlighet att tillägna sig delar av litteraturkanon. För den ambitiösa eleven kan denna övning användas för att visa upp analytiska förmågor, därför skadar det inte att ha ett analytiskt förhållningssätt också här, men det är som sagt inget krav.

Svenska 3

Välj en text (ett utdrag, en novell eller en dikt), läs den och följ punktlista nedan:

1. Skriv verket och författaren som rubrik
2. Gör en textnära litteraturanalys med en personlig tolkning

Du ska göra 10 texter i en 100p kurs. Välj texter härifrån (lösenord krävs).

Obs! du ska analysera texterna på ett djupare plan och använd konkreta textexempel och lägga in dem i din analys med hjälp av citat- och referatteknik.

 

Läsning / Fritt val
 
Under ett läsår ska du läsa antingen en roman, tre noveller eller tio textutdrag. Välj en av följande:
 1. En roman - instruktioner
 2. Tre noveller - instruktioner
 3. Tio textutdrag - instruktioner

 

Läsning / Frågor & svar
 

Frågor & svar

 

 
 

 

Läsning / Tyck till om momentet
 

Klicka här för att skriva och läsa andras "tyck till". Här kan du också ge förslag på innehåll i momentet samt komma med förslag på lektionsinnehåll.

 

Läsning / Styrdokument
 

Svenska 1

 • Förmåga: 4, 5, 6 och 7
 • Centralt innehåll: 2, 5 och 6
 • Betygskriterier:

(läs mer)

Svenska 2

 • Förmåga: 4, 5, 6 och 7
 • Centralt innehåll: 3 och 4
 • Betygskriterier:

(läs mer)

Svenska 3

 • Förmåga: 4, 5, 6 och 7
 • Centralt innehåll: 5
 • Betygskriterier:

(läs mer)

Förklara konceptet

 

 

Läsning / Läs mer
 

Betygskriterier för Svenska 1

 • Delar av E2: Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
 • Delar av E3: Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
 • Delar av E4: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk [---] ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet
 • Delar av C2: Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
 • Delar av C3: Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
 • Delar av C4: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk [---] Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. [---] ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
 • Delar av A2: Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
 • Delar av A3: Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
 • Delar av A4: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. [---] ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Betygskriterier för Svenska 2

 • Delar av E2: Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
 • Delar av E4. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk [---] utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
 • Delar av C2: ...följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
 • Delar av C4. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk [---] utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor...
 • Delar av A2: ...följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
 • Delar av A4: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk [---] utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor...

Betygskriterier för Svenska 3

 • Delar av E2: ...i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. [---] Språket är varierat och innehåller goda formuleringar och E5
 • Delar av C2: ...i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. [---] Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar och C5
 • Delar av A2: ...i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. [---] Språket är träffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat och A5

 

Joni Stam (2013)