Svenska 1: första stycket

"Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter"
"genomföra muntlig framställning inför en grupp"
"Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation."
"använda något presentationstekniskt hjälpmedel."

Moment: Tala & argumentation

PDF: Tala

Svenska 1: andra stycket

"skriva argumenterande text"
"andra typer av texter"
"texter, som är sammanhängande"
" texter, som är [---] begripliga" och "kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet"
"texter, som är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Moment: Inledande skrivuppgift, Tala & argumentation,

PDF: Argumentation, Språk

Svenska 1: tredje stycket

"kan läsa"
"göra enkla sammanfattningar"
"skriva egna texter"
"värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt"
"tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik"

Moment: Läsförståelse & texttyper,

PDF: Texttyper, Litteratur

Svenska 1: fjärde stycket

"återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk"
"annat berättande"
"gemensamma teman och motiv"
"utgångspunkt i berättandet"

Moment: Litteratur, Läsning,

PDF: Litteratur, Läsning,

Svenska 1: femte stycket

"språklig variation" och "attityder till någon form av språklig variation"
"talare och kommunikationssituation"
"språkbruk"
"språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet"

Moment: Språksociologi,

PDF: Språksociologi,