www.larare.at

Psykologi introduktion

Denna sajt innehåller förslag på introduktion till kursen Psykologi 1.

Ordet psykologi kommer från latinet och betyder studiet av själen. Och för att klargöra vad begreppet betyder utifrån funktion kan vi säga att det är studiet av eller  vetenskapen om beteende och mentala processer.

 

Psykologi introduktion / Citat
 

Elevcitat

Psykologi är bra för att då får man möjlighet ”att lära sig folk”, ”hur andra funkar”, ”varför folk gör som de gör”, "man lär sig läsa folk" och "lär sig hur man kan hjälpa andra människor".

Kända citat

 1. "All psykiatri syftar till en sak: att bibringa oss en helt annan uppfattning om det som vi bäst känner till." (Paul Valéry)
 2. "Att studera det onormala är det bästa sättet att förstå det normala." (William James)
 3. "En neurotiker är en människa som bygger luftslott. En psykotiker är den som bor där. En psykiater är den som tar upp hyran." (Jerome Lawrence)
 4. "Psykoterapi är verkningslös om den påtvingas en ovillig patient." (Abigail van Buren)

 5. "Psykologin går grundligt till väga. Den är en kniv som skär åt båda håll." (Fjodor Dostojevskij)
 6. "Psykologin har ett långt förflutet men bara en kort historia." (Hermann Ebbinghaus)
 7. "Sinnet är som ett isberg; det flyter med 1/7 över vattenytan." (Sigmund Freud)
 8. "Att förstå sig själv är en tröst; att dölja det tillhör den romantiska typen." (George Santayana)

Frågor som elever ställt

Är vi, människor, kulturellt betingade djur? Är då alla våra beteenden kulturellt betingade?


Psykologi introduktion / Övning 1
 

Instruktioner:

 1. Läs Jonis Kompendium
 2. Forma smågrupper och diskutera vad det står i texten, vad var nytt och vad kände du redan till och besvara frågan: vad är psykologi? Använd häftet och ditt egna snille för att diskutera frågorna. Grupparbete (20-30min). Därefter gör vi i klassen en gemensam tankekarta på tavlan.

Inlämning: Skriv individuellt arbete på ca 250-300 ord där du besvarar frågan: Vad är psykologi? Lämna in vid lektionsslut. Använd dig av häftet, gruppdiskussionen och tankekartan (och egna förkunskaper förstås).

Pedagogisk idé:

 1. Du läser en text och förstår den utifrån ditt perspektiv och din förförståelse om innehållet
 2. Du delar med dig av din förståelse med någon/några
 3. Du ingår i en ännu större grupp och med hjälp av andra summerar ni textens innehåll genom att plocka ut "det viktigaste" (nyckelord)

Första uppgiften kan inte ge mer än godkänt eller inte godkänt

 

Psykologi introduktion / Nyckelord
 
  1. Psykoanalys
  2. Sigmund Freud
  3. Apati
  4. Ivan Pavlov
  5. Maslows trappa
  6. Syndrom
  7. Det kognitiva perspektivet
  8. Empati(störning)
  9. Det sociokulturella perspektivet
  10. Evolutionsteorin
  11. Charles Darwin
  12. Neuropsykologi
  13. Lobotomi
  14. Terapi
  15. Självreflektion
  16. Terapeut
  17. Det undermedvetna
  18. Symptom
  19. Psykisk störning
  20. Holism
  21. Ångest
  22. Självförverkligande
  23. Perception
  24. Moral
  25. Psykopat
  26. Tankemönster
  27. Tvångssyndrom
  28. Kognition
  29. KBT
  30. Kontext
  31. Narcissist
  32. Social interaktion
  33. Milgrams experiment
  34. Depression
  35. Higly sensetive person (HSP eller högkänslighet)
  36. Det biologiska perspektivet
  37. Det psykodynamiska perspektivet
  38. Det behavioristiska perspektivet
  39. Det behavioristiska perspektivet
  40. Det humanistiska perspektivet

 

Psykologi introduktion / Läsövning (valbar)
 

Läs i Lev tiden s.13 - s.21 av Cronlund

Grupparbete 1: gör ett referat (löpande text eller nyckelord) i anknytning till kapitlets underrubriker: "Psykologins historia", Tre pionjärer", Psykologin i Sverige", "Psykologisk forskning", "Tillämpad psykologi", "Psykologi och psykiatri" och "Perspektiv och områden". Börja med att välja någon i gruppen som börjar skriva referat (tanken är att alla i gruppen ska skriva, därför skiftar ni skrivare efter ett tag). Referatet ska inledas med rubrik och vara så kort och informativt som möjligt.

 

Psykologi introduktion / Psykologins historia
 

Psykologins historia

 

Psykologi introduktion / Psykologiska experiment
 

Psykologiska experiment

 

Psykologi introduktion / Normbegreppet
 

Läs s.24-s.25 i Lev i tiden av Cronlund & artikeln: "Jakten på normalitet gör samhället sjukt"

Föreläsning: norm, normal och normativt

Skriv på tavlan:

 1. Är du normal?
 2. Vad gör dig till normal?
 3. Vad behöver du göra för att anses onormal?
 4. Varför strävar vissa efter att vara normala och andra inte?
 5. När är normal bra? När är normal dåligt?

Vad betyder normal? Säg att det landar ett rymdskepp mitt i klassrummet och ut kommer en rymdvarelse. Varelsen frågar oss vad normal är för något. Vad betyder normal? På vår planet har vi inget normalitetsbegrepp.

Vad betyder normal. Skriv normal på tavlan och utgå från ordet i en mind map.

Fundera över orden:

 1. hipster
 2. cool
 3. unik
 4. vanlig
 5. vanligt förekommande
 6. genomsnittlig
 7. generellt
 8. det som är accepterat

Funder över punkterna:

 • Exkluderande – exklusivt = uteslutande
 • Inkluderande = välkomnande/medräknande
 • Socialisationsprocessen
 • kulturellt betingat (inlärt)
 • Kulturellt kapital (Pierre Bourdieu) – kapital = resurser
 • Inskränkthet kontra vidsynthet/öppenhet
 • Värde - värdelös
 • När blir skräp skräp (när något hamnar i soppåsen?)
 • Relationen mellan guld och silver
 • Sociala kodex
 • abnorm
 • ful kontra vackert
 • sjuk ställs mot frisk
 • Samhällets mall - ditt handlande påverkas av de förväntningar samhället/andra har på dig

Ta upp sociala fenomen som skönhetsideal, modebranschen och identitetsskapande. Prata om: anorexi, bulimi, megarexi och identitetsstörningar)

Ta upp normalitetsbegreppet och utgå ifrån det kulturellt inlärda: växer du upp i en familj där dina föräldrar är rasister anser du inledningsvis att det är normalt att kategorisera människor i en vit härskande ras (med högre värde - guld) och en mörk undergiven ras (med lägre värde – silver).

Grupparbete, 3-4 personer per grupp. En person skriver (glöm inte att växla skriftsställare så att skrivbördan blir jämnt fördelad - var goda medmänniskor). Utgå från följande frågor:

 1. I vilka yrken har man användning av psykologi? Varför?
 2. Varför undviker många ordet: "normal"?
 3. Varför är psykologer och psykiatrer vår tids orakel (vägledare)?
 4. Vad är ett symptom?
 5. Vad innebär trångsynthet och varför är det så farligt?
 6. Vad kan en "bokstavskombination" (t.ex. ADHD) eller diagnos (t.ex. autism och dyslexi) ha för fördelar och nackdelar? Vad vinner individen på att få en benämningen: ADHD, autism eller dyslexi? Vad kan vara inskränkande med att få benämningen: ADHD, autism eller dyslexi?
 7. Diagnoser har en stigmatiserande (etiketterande) funktion: "We label each other" - vad betyder det?
 8. Vad betyder "själsligt lidande"?
 9. Vad innebär "terapidefekten"?
 10. Vad betyder ordet "norm" och hur ska vi förhålla oss till det?
 11. Vad betyder "originalitet"?
 12. Skapa en egen fråga (som anknyter till de texter du läst) och besvara den.

 

När ni är klara lämnar ni in era grupparbeten (och vi går igenom frågorna gemensamt).

 

Psykologi introduktion / Stora tänkare (film)
 

Innan ni ser filmen: Stora tänkare : Inom psykologin (U102450-01) - inom psykologin vill jag poängtera att denna film innehåller tillräckligt med fakta för en hel kurs. Alltså filmens innehåll skulle kunna utgöra en hel grundkurs i psykologi. Men vi skrapar bara lite på ytan för att få en övergripande förståelse över hur vi genom tiderna valt att tolka mänskligt beteende. I filmen beskriver forskare som Milgram, psykologer som Skinner och Laing, antropologer som Mead och zoologer som Morris och Goodall människans beteende med hjälp av att studera hennes handlingar. Vissa tar hjälp av djurs beteende och likställer djur och människa, andra menar på att mänskligt beteende beror på sociala förutsättningar. En sak är säker: människan är ett komplext djur och att dra allmängiltiga slutsatser är svårt, om än möjligt?

Arbetsuppgift till filmen:

Skriv tre frågor som anknyter till filmen och kan besvaras av någon som sett filmen - lämna in vid lektionsslut

eller

Arbeta med instuderingsfrågor.

Fördjupninguppgift:

Ta reda på mer om: R.D. Lang, Stanley Milgram, B.F. Skinner, Desmond Morris, Richard Dawkins, Jane Morris Goodall, Benjamin Spock eller Margaret Mead

 

Psykologi introduktion / Tema: Drömmar
 

Tema drömmar.

 

Psykologi introduktion / Uppföljande uppgift
 

Uppföljande uppgift till Övning 1: Vad är psykologi? Och utgå ifrån följande kunskapskrav:

E: "Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling."

C: "Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling."

A: "Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling."

Och skriv ettindividuellt arbete på ca 250-300 ord där du besvarar frågan: Vad är psykologi? Med utgångspunkt från den nivå du strävar efter. Lämna in vid kursslut. Använd dig av dina kunskaper du fått i kursen i stort och dra framför allt egna slutsatser. Redogör för fakta, förhåll dig och kommentera fakta och ha åsikter om hur det var och hur det är vad gäller psykologi.

 

Psykologi introduktion / Grupparbete
 

Grupparbete inom ämnesområdet: arv & miljö

1. Hur mycket har du formats av dina föräldrar? Se till mamma och pappa eller den person du växt upp hos. Ge gärna minst ett exempel.

2. Hur mycket har du formats av miljön? Dina syskon, vänner, skola, lärare, kultur, social tillhörighet, religion osv. Ge gärna minst ett exempel.

3. Vad formar oss människor mest, rent generellt? Motivera ditt svar.

4. Är man mer lik den förälder man också utseendemässigt är lik?

5. Är du mer lik din mamma eller pappa? Varför tror du?

 

Psykologi introduktion / Prov
 

Alternativ 1

Salsprov eller prov på webben (klicka här).

Arbeta med instuderingsfrågor inför det skriftliga provet (Psykologi introduktion).

Alternativ 2

Inlämning (hemma): Första inlämningen ska baseras på första och andra lektionens föreläsningar, läsning (Psykologikompendiet och boken: s.9-18) och grupparbete (fråga 2 i kompendiet). Med hjälp av kunskaper från denna kunskapsinhämtning ska du producera (skriva) ett ”paper” (en kortare text) med rubriken ”Vad är psykologi?” (ca 1A4). Dead Line ?.

 

Psykologi introduktion / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)