www.larare.at

Ledarskap

"En ledare är en människa som har förmågan att få andra att göra vad de inte vill och tycka om det."

(Harry S. Truman)

 

Det bästa sättet att förmedla en idé är genom att göra den personlig (känsla framför förnuft) så att människor gör den till sin egen; därför är "I have a dream..." mycket mer lockande än "I have a plan...".

Vi följer dem som inspirerar oss - inte dem som visar vilken väg man ska ta.

Sinek använder en Cirkel (bild) för att förklara ovannämnda och som också utgör utgångspunkt i hans resonemang om framgångsrikt ledarskap.

Se gärna Simon Sinek: How great leaders inspire action (18:34)

Läs mer om Socialpsykologi

 

Ledarskap / Tankar om ledarskap
 

Informella ledare tar över om den formella ledaren inte klarar av sig uppgift. De informella ledarna är antingen de som vill att jobbet ska göras så bra eller fort som möjligt eller den som är mest insatt eller intresserad av ämnet.

Formell ledare = den som fått uppdraget eller jobbet att vara ledare.

Informell ledare = den som bestämmer utan att vara utsedd till ledare.

Det går att dela in ledare i tre olika ledartyper:

 1. den narcissistiska som är en övertygande visionär
 2. nivå 5-ledare som är mer tillbakadragen men viljestark och principfast
 3. den autentiska ledaren som inspirerar genom att inhysa förtroende genom att vara både uppriktig och äkta.

Källa

 

Ledarskap / Bra ledarskap
 

En bra ledare kommunicerar klart och tydligt med sina medarbetare. De förmedlar förväntningar, mål och strategier på ett sätt som är lätt att förstå och engagerar teamet.

En bra ledare inspirerar och motiverar sitt team genom att visa på en tydlig vision och målbild. De stärker medarbetarnas självförtroende och entusiasm genom att erkänna deras prestationer och erbjuda stöd.

En bra ledare skapar en atmosfär av tillit och öppenhet där medarbetare känner sig trygga att dela sina idéer och åsikter. De är lyhörda och tar hänsyn till medarbetarnas synpunkter och feedback.

En bra ledare vet hur man delegerar uppgifter och befogenheter på rätt sätt. De identifierar medarbetarnas styrkor och ger dem möjlighet att växa och utvecklas genom att erbjuda lämpliga utmaningar och stöd.

En bra ledare hanterar problem och tar beslut på ett effektivt sätt. De är analytiska och strategiska, och involverar sitt team i beslutsfattandet när det är möjligt.

 

Ledarskap / Dåligt ledarskap
 

En dålig ledare är otydlig i sin kommunikation och lämnar medarbetarna i mörker när det gäller förväntningar och mål. Detta kan leda till förvirring och minskad motivation i teamet.

En dålig ledare har svårt att delegera och har en tendens att mikrohantera och kontrollera varje aspekt av arbetsprocessen. Detta kan underminera medarbetarnas självständighet och kreativitet.

En dålig ledare visar brist på tillit gentemot sina medarbetare. De övervakar och ifrågasätter ständigt deras arbete utan att ge dem utrymme att visa sin kompetens.

En dålig ledare ger inte tillräckligt med feedback och stöd till medarbetarna. De bryr sig inte om deras utveckling eller tar sig tid att identifiera och utnyttja deras potential.

En dålig ledare undviker konflikter och skjuter upp beslut, vilket kan skapa en osäker arbetsmiljö och leda till ineffektivitet och frustration.

 

Ledarskap / Principer
 

Förstå dina egna styrkor, svagheter och värderingar. Ha insikt om hur ditt beteende påverkar andra och sträva efter personlig utveckling.

Skapa goda relationer med dina medarbetare genom att visa empati, vara lyhörd och intresserad av deras välmående och karriärmål. Förmedla klara förväntningar, mål och visioner. Var öppen för feedback och kommunicera regelbundet för att hålla alla informerade.

Tillåt dina medarbetare att ta ansvar och fatta beslut inom sina ansvarsområden. Ge dem möjlighet att utvecklas och växa genom utmaningar och stöd.

Visa genom ditt eget beteende och dina handlingar hur du förväntar dig att andra ska agera. Var rättvis, ärlig och ansvarstagande.

Hantera konflikter och problem: Var beredd att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och ta itu med problem snabbt och effektivt. Var öppen för olika perspektiv och sök efter lösningar som gynnar hela teamet.

Kom ihåg att ledarskap är en kontinuerlig inlärningsprocess, och det finns inte en enda rätt väg att vara en framgångsrik ledare. Det handlar om att anpassa sig till olika situationer och människor, och att ständigt sträva efter att bli en bättre version av sig själv som ledare.

Ledarskap är ett beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan ibland också beskrivas som konsten att leda människor. Som chef och ledare är det otroligt viktigt att lära känna sina medarbetares drivkrafter och att sedan skapa förutsättningar för dem att få utlopp för sin motivation.

Risken är annars att du omedvetet gör tvärtom och dödar deras motivation.

 

Ledarskap / Visioner, mål och strategier
 

Ledarskap består av en vision, mål och delmål samt en strategi för att nå fram. Jag skulle vilja inleda detta moment med att ställa tre frågor:

1. Vad är en vision inom en organisation?

En långsiktig målbild; en framtidsönskning. En inspirerande bild om ett framtida tillstånd vars mål är att motivera både ledning och personal. Alla ska dra åt et gemensamt håll: företagets vision.

2. Vad är det för skillnad på vision och mål?

En vision är inte uppdelad i mindre delar och ska tala till hjärtat och skapa mening, helhet och framför allt ökat engagemang. Ett mål är helst uppdelad i mindre dela, sk delmål som tillsamman utgör ett övergripande mål. Mål är mer realistisk och "nåbara", medan en vision kan vara e högt uppsatt dröm. Mål och delmål ska kunna mätas och utvärderas och målen kanske ändras under tidens lopp medan en vision är mer fastställd och perifer (på längre avstånd). Målen ska vara mer specifika och detaljerade medan visionen är mer övergripande, generell och abstrakt.

3. Vad menas med strategi?

En plan hur man ska nå delmål, mål i strävan mot visionen. Metoder och tillämpningar hur man ska nå målet. En långsiktig planering där man tar hänsyn till företagets resurser på bästa möjliga sätt. Upprättandet av en tydlig målbild och hur man tar sig dit.


Ledarskap / Inledande fråga
 

Ledarstil? Redogör för vad som gör ett ledarskap bra och vad som gör det dåligt?
Gemensamt svar. Gör förslagsvis en mindmap på tavlan.

Se tidigare klass åsikt som jag sammanställt. (Lösenord krävs)

 

Ledarskap / Biologi
 

Biologin bakom framgångsrikt ledarskap. Dessa fyra kemiska substanser styr i stort sett allt känsloliv hos människan:

 1. Endorfiner - triggas igång av fysisk ansträngning (smärta) som efteråt leder till välbefinnande - ett välbefinnande som vi ständigt vill återuppleva.
 2. Dopamin - uppsätt tydliga och framför allt nåbara mål för att bihålla eller förnya viljan att fortsätta. Att visualisera mål hjälper oss att nå dem. Nackdel: mycket beroendeframkallande! Mycket användbart om man kan hantera det, men förödande om inte.
 3. Seratonin - triggar igång känslor som stolthet, status och självförtroende, men viktigaste funktionen är att binda samman oss känslomässigt. Genom att t.ex. en lärares/ledares/tränares elev/arbetare/spelare visar toppresultat får båda en seratoninkick vilket binder dem närmare varandra. Problemet med denna kemiska substans, speciellt i vårt samhälle, är att det går att lura fram känslan som genom sin falskhet inte blir speciellt varaktigt. Genom att tjäna mycket pengar eller köpa dyra prylar höjer vi vår status, men denna status är tom på innehåll vilket leder till att vi kommer att fortsätta vilja tjäna mer pengar eller köpa fler prylar.
 4. Oxytocin - känslan av kärlek, tillit, vänskap, generositet,

Cortisol - änglan, stress,

Genom att skapa yttre fiender, genom att skapa känsla av trygghet stärks gruppen, och genom att (företags)ledningen erbjuder en känsla av tillhörighet uppstår en starkare och framför allt mer effektiv arbetsgrupp. Om denna ledning inte lyckas skapa en trygg miljö kommer arbetarna att lägga all energi på att skapa trygghet istället för att arbeta med det företaget är satt att göra! Energi läggs på fel sak och är därigenom destruktiv.

Vi behöver andras erkännande för vi är sociala varelser och genom bekräftelse stärks jaget, stärks gruppen...

 

Källa: Simon Sinek: Why Leaders Eat Last (45:50)

Se mer med Simon Sinek on How to Get People to Follow You - Inside

 

Ledarskap / Fyra vanliga fel
 

En undersökning vid Karolinska institutet från 2009 pekar  till och med ut chefen som en arbetsmiljörisk för sina med- arbetare. Psykologerna Rob Kaiser och Bo Hogan, bägge giganter inom det amerikanska fältet för arbetspsykologi, ger fyra skäl till varför ledarutvecklingsbranschen gör fel.

1. Ledarskapets psykologi har fokuserat på ledarens inre utveckling snarare än på gruppens prestation – och det är ju egentligen det senare som kännetecknar gott ledarskap. Kaiser och Hogans hypotes är att den moderna ledarträningen inte har tagit hänsyn till att ledarskap ursprungligen utvecklades för att hjälpa människor att överleva och reproducera sig, det vill säga anlagt ett evolutionärt perspektiv på ledarskap och följarskap som varandras förutsättningar.

2. Ledarskapets psykologi bör handla mer om följandets psykologi, det vill säga gruppens dynamik. Därför bör alla ledare ha genomtänkta svar på frågorna: Varför ska mina följare följa just mig? Och hur påverkar vi varandras beteende för att åstadkomma något tillsammans?

3. En seglivad myt är att alla kan bli goda ledare. Intelligens och personlighet påverkar om man över huvud taget har potential för ledarskap eller inte. Vi kan använda psykologisk kunskap och metod, till exempel psykologiska test, för att ta reda på vilka som har större förutsättningar än andra för att leda oss på ett effektivt och hälsosamt sätt.

4. Ledarskap medför makt, vilket många inte låtsas om. Makt kan både korrumpera och berusa. Och den som en gång har fått smak på makt vill ofta ha mer. Ledarträningen har ett naivt perspektiv på vad makt gör med människor, och här finns stort utrymme för att problematisera maktens psykologi. Så snarare än att plöja ner ännu fler miljoner i ledarens personliga utveckling med högst osäkra resultat, är sannolikheten större att det lönar sig bättre att träna gruppen att göra det som ledarskap och följarskap är till för: kollektiv problemlösning.

Källa

 

Ledarskap / Fundera
 

1. Finns det någon situation där:

A) Auktoritärt ledarskap passar bättre än andra ledarstilar?

B) Demokratisk ledarskap passar bättre än andra ledarstilar?

C) Låt Gå ledarskap passar bättre än andra ledarstilar?

2. Vad har du för erfarenheter av de tre olika ledarstilarna (ovan)? Vilken ledarstil föredrar du? Varför?

3. Hur ska en bra ledare vara? Skriv upp 10 egenskaper som en god ledare besitter

4. Vad kännetecknar en dålig ledare?

5. Är det enbart ledaren som skapar ett bra gruppklimat? Motivera ditt svar.

Källa

 

Ledarskap / Film och ledarskap
 

"Ledaren är den våg som driver skeppet framåt". (Leo Tolstoj). Se The Wave - (TV-film) - Film och ledarskap

 

Ledarskap / Lyssna: Bra ledare?
 

LyssnaBildningsbyrån - ledarskap: Vad är en bra ledare? (AV-media) Utbildningsradion, 2010, 29 min. Skriv upp nyckelord medan du lyssnar.

Diskussionsfrågor

 1. Dirigentens roll som ledare? Pinnen en magisk stav. Varför har dirigenten en pinne? Starkt symbolvärde.
 2. När kan det uppstå Konflikt när det gäller makt? Det handlar om hur man brukar sin makt. Hur kan makt missbrukas? I ljudklippet sägs att det handlar om en slags diktatur och det har till och med hänt att Orkestern gjort uppror.
 3. Ett exempel på en diktaturisk diregent är Toscanini? Läs mer om denna mytiska och våldsamma dirigent. Dirigenter som jobbar utefter en tydlig och fast hierarkiskt upplägg kan uppfattas som "bossiga". Är det en bra eller dålig ledarstil? Och ger det utrymme för kreativitet? Varför är denna typ av ledarskap bra? Varför är denna typ av ledarskap dåligt?
 4. Får någon ifrågasätta en auktoritet och vilka konsekvenser kan det få?
 5. Förklara följande citat: "En dålig dirigent är en plåga för musikerna - men en bra dirigent är också en plåga för att han ställer så höga krav."
 6. God ledare = Utstrålning och passion för musiken viktig! Ska ha ett genuint intresse. Naturlig pondus. Fördel om man själv varit musikant och blivit ledd av en annan dirigent. Stämmer det?
 7. En bra dirigent är fåordig och utstrålar kunnighet. Ledarstilen går ut på att inte störa och lämna musikanterna i fred. Lärandet ska inte sitta i munnen. Kroppsspråk och förhållningssätt samt pondus styr utan att ledaren behöver säga något. Är det en bra metod?
 8. Den “frånvarande” ledaren: Om det är bra ska man inte lägga sig i. Är det bra?
 9. Ledare behöver putta in energi där det behövs. Är det så att man inte behöver vara ledare hela tiden?
 10. Vilka ledare tycker du är bäst? De som pratar och styr eller de som är tyst och låter dig arbeta själv?
 11. Svårt att tillfredsställa alla. Kan en ledare nå alla?
 12. Vad är skillnad på konstnärlig ledare och chef?
 13. Noggrann förberedelse är en fördel. Varför?
 14. Ska ledaren sköta både lärande och eventuella konflikter i en grupp? Eller vore det bäst att ledaren bara leder utan att ha någon relation till dem hen leder.
 15. Ledarskap har inget med musik att göra, det handlar om människor. Kan någon som inte behärskar det som görs i en grupp vara ledare för gruppen?
 16. Fråga: Måste man prata så mycket. Svar: För att det finns de som inte lyssnar. Lyssnar man bättre om man hör samma sak flera gånger? Varför “tjatar” vissa ledare? Och är det lönsamt?
 17. Ska en ledare älska att stå i centrum? Kanske tycka om att vara utsatt!
 18. Ska det finnas en tydlig distans mellan den som leder och den som blir ledd? Kan en ledare bli “kompis” med en deltagare?
 19. Ledare kan känna oro över att hen inte längre är del i gänget. Hur skulle du hantera det om du blev chef över dina klasskompisar eller bästa vänner? Ledare ska ha en annan roll - inte kompis eller kollega! Håller du med? Motivera. Om inte, varför?
 20. Hur får man det bästa ur kollektivet? Eller ur varje enskild individ som ledare?
 21. En ledare måste älska människor. Stämmer det?
 22. Är det viktigt att ledaren själv upplevt det som de ledda blir utsatta för?
 23. Praktisk tillämpning. Vissa regler MÅSTE följas för att det ska fungera. Vilka?
 24. Jag är där för musiken (slutproduktionen) inte för att leda. Vilket ändamål känns mest ok; att bli ledare för att man är bra på det gruppen producerar eller bli ledare för att man är väldigt bra på att leda?
 25. Respekten kommer med kunnighet. Att vara chef kräver kompetens. Men kan man vara bra ledare om man inte är insatt eller kompetent?
 26. Är man ledare, är man ledare. Alla kan inte axla ledarrollen. Är det så?
 27. Hur skulle det vara om lärare var likadana ledare som dirigenter? Fördelar? Nackdelar?

 

Ledarskap / Läskurs
 

Läsning av s.175 - s.195 i Simon Wessbos bok Mental träning.

Läsning 1: s.176 - s.177

Diskutera ledarskap och ta hjälp av följande nyckelord: utmaning, ansvar, eftertanke, ledarrollen, förebild, vägledning, grupp, uppmärksamhet, granskad, initiativ, typisk bild, ledarstil och hängivenhet.

Läsning 2: s.178 - s.180

Diskutera klassiska ledarstilar och ta hjälp av följande nyckelord: ledarstil, auktoritär, demokratisk, passiv, order, direktiv, sträng, kritiserar, beröm, uppmuntran, delaktighet, initiativ, effektivitet, aktiva, ansvar, personlighet, agera, kommunikativ, interagera, kommunicera, samtala, feedback/återkoppling, processen. syfte och lojalitet.

Läsning 3: s.181 - s.185

Diskutera coaching och ta hjälp av följande nyckelord: situation, målgrupp, arbetslag, motivation, målstrategier, prestation, ledarstil, coach, allmänmänskliga, principer, önskad riktning, lösningsfokuserat, handledning, stötta, klient, process, feedback/återkoppling, öppna och slutna frågor, reflektion, kartläggning och GROW-modellen

Läsning 4: s.186 - s.187

Diskutera grupprocesser och ta hjälp av följande nyckelord: kommunikation, interagera, återkoppling, dynamik, gruppanpassning, uppmärksamhet, dialog, lyhördhet, FIRO-teorin, cyklisk, konflikt och tillhörighet - utanförskap.

Läsning 5: s.188 - s.189

Diskutera lyssnandets viktiga funktion.

Läsning 6: s.190 - s.193

Diskutera ledarrollen.

Läsning 7: s.194 - s.195

Summera kapitlet med hjälp av sammanfattningen och jobba med frågorna: 2, 6 och 9.

 

Ledarskap / Pedagogik
 

Läs mer om Pedagogik

Läs mer om Psykologi och pedagogik

Läs mer om Vilja, förmåga och prestation

Läs mer om Problembaserat lärande

 

Ledarskap / Den kvinnliga ledaren
 

LyssnaBildningsbyrån - ledarskap : Den kvinnliga ledaren (AV-media) Utbildningsradion, 2010, 29 min. Skriv upp nyckelord medan du lyssnar.

Sammanfattning av Joni

Det finns ett större behov att ge män genuskunskap för många män lider av Genusblindhet vilket innebär att man inte tar hänsyn till genusaspekten.

Kvinnor är mer medvetna och “moderna” i sitt ledarskap, medan "gamla gubbar har ett gammalt tänkande". Kvinnor är mer nytänkande och ger mer eget ansvar.

Men många kvinnliga har inte tillräckligt bra självförtroende. Det handlar alltså om självkänsla och självkännedom. Och kvinnor måste därför "bevisa sig mer" för att de inte har samma pondus som män. Den fysiska betydelsen spelar här en betydande roll: en stor och lång man har mer pondus än liten och späd kvinna. I många fall känner kvinnor att de måste kompensera denna brist på pondus genom att säga rätt för de kan inte gömma dig bakom sin pondus. Jag, personligen, tycker att många manliga ledare gömmer sig bakom sin pondus; alltså döljer sin inkompetens med både yttre attributoch personlig framtoning; samt med hjälp av en auktoritär ledarstil.

Vad innebär det att vara kvinnlig ledare när “manligt” ledarskap är norm? För chefsyrket är mannens arena än så länge för bara 1/4 är kvinnor. Man bemöts olika; manliga och kvinnliga ledare bedöms olika: kvinnliga ledare har framför allt högre krav på sig. I programmet nämns att kvinnors ledarstil är mer krävande medan män är mer drivande. Det är alltså svårare att vara kvinnlig ledare, men bara på ett ytligt plan.

Samtidigt som sambandet mellan ledarskap och genus ska ökas bör man inte dela upp ledarskap i kvinnligt eller manligt. I programmet sägs att det är större skillnad mellan unga och äldre ledare och hur man är som person. Det handlar om att vara modern eller mer traditionell i sitt ledarskap och det ena ska inte skattas högre än det andra.

Spelar det någon roll om det är en manlig eller kvinnlig ledare? Det finns inget generellt för att vara kvinna, inte heller att vara man. Man är inte främst man eller kvinna, utan människa!

Det viktigaste är att lära sig leva i ledarskapets dilemma.

Citat

 • Att vara chef: “alla är på väg; emellan olika möten. Ett evigt springande."
 • Att vara chef: "Man tar mer än kaffe än man hinner dricka."
 • Svar på frågan: spelar det någon roll om du har en manligt eller kvinnlig chef? "Det tror jag inte att det gör" (egen anm. “tror”).

 

Ledarskap / Kvinnor på toppen : Ledarskap och motstånd
 

Se filmen Kvinnor på toppen : Ledarskap och motstånd (AV-media) Utbildningsradion, 2016.

I det moderna samhället tar kvinnor ställning, utmanar traditioner och erövrar makt. Att födas till kvinna idag innebär större möjligheter att påverka omvärlden än tidigare generationer av kvinnor har haft.


Ledarskap / Arbetsmetoder
 

Se film: Diktator eller morsa : Ledarens arbetsmetoder (utgått), Utbildningsradion, 2004, Från 19 år, 28 min.

Jonis anteckningar

Alla evenemang är noggrant planerade och där måste finnas ledare som styr arbetet. För det första måste det finas en vision, ett mål och så måste man ha kompetent personal som leds av en ledare. Helst en ledare som är bestämd och tar snabba beslut. Hur blir man tydligare i sitt ledarskap? Har insikt i sin roll och hur man kan förbättra den. Få ut det mesta av mina medarbetare. Att kunna motivera; få arbetare att anstränga sig och växa i jobbet. Och visa att man jobbar för arbetarnas bästa. Bra på att delegera, följer upp och återkopplar. Ibland måste man upprätta en avstämningslista där man först skriver vad som ska göras och efterhand stryker det man gjort. Man får inte glömma att ledarskap är en process.

Det bästa med att inte vara chef är att slippa det stora ansvaret: “Vi gör som vi blir tillsagda”

Coachning handlar om förtroende. Vitsen är inte att ge råd för då utvecklas man inte. Bäst är att ge utmaningar och uppmuntra till gott arbete.

Situationsanpassat ledarskap? Någon eller några tar ledarskap medan övriga accepterar det. Alla bör vara överens.


Ledarskap / Lyssna: Bristande ledarskap
 

LyssnaSkolministeriet: Bristande ledarskap (AV-media) Utbildningsradion, 2013, 29 min.

 

Ledarskap / Se: De fem härskarteknikerna
 

Se filmen De fem härskarteknikerna (AV-media), 1992

 • Berit Ås, professor i socialpsykologi, berättar om sina upplevelser och iakttagelser i teori om mäns maktspråk.

 

Ledarskap / Se: Aktivismens tid : Ledaren
 

Se filmen: Aktivismens tid : Ledaren (AV-media) Utbildningsradion 2014, 28 min

Diskussionsfrågor

 1. Vilken roll spelar ledaren för aktivismen?
 2. Varför längtar många människor efter en (räddande) ledare?
 3. Vem är Vandana Shiva?
 4. Vad är Monsanto för företag?
 5. Storföretagens ansvar? Har de ett ansvar utöver de ekonomiska kraven som aktieägarna ställer?
 6. Fröbevarings betydelse?
 7. Är kändisar ledare för att de har många som följer dem?
 8. Hur kommer det sig att följare slutar följa ledare?
 9. Vad är en aktivist?
 10. Vilken roll spelar ledaren för aktivismen?
 11. vad är neurovetenskap?
 12. Vad innebär det att patentera ett frö? Vad får det för konsekvenser?
 13. Vad betyder Dharma?
 14. Vad innebär David-mot-Goliat kampen?
 15. Är aktivism ett ledarskap och hur ser det ut i så fall?
 16. Vem är Bill Talen och vilken typ av ledare är han, tycker du?
 17. Talen missionerar emot konsumtionssamhället? Vad betyder det?
 18. Hur ser Talens aktivism ut? Vad gör han för att bekämpa bankerna?
 19. Varför ska man behöva riskera att bli fängslad om man är aktivist? Koppla till civil olydnad.
 20. Han accepterar att bli fängslad! Hur kommer det sig?
 21. Ingen andlighet eller aktivism i Talens koncept. Är inte det motsägelsefullt i och med att han är predikant?
 22. Är Talen tokig eller…
 23. Tror du att han är framgångsrik? Får igenom sin eller rörelsens vilja?
 24. Är hjälterollen viktig för oss människor, och varför i så fall?
 25. En predikant har en kör, en kör kräver sin predikant. Stämmer detta, och varför?
 26. Blir alla ledare till slut korrupta? Gör makten ledarna dåliga?
 27. Jämför Vandana Shiva och Bill Talen som ledare.

 

Ledarskap / Lyssna: Bildningsbyrån
 
  1. Den militära ledaren
  2. Fåraherde?
  3. Toppstyrd och ideell
  4. Vanmakt
  5. Inspirerande engagemang
  6. Att ha makt
  7. Motivation och drivkrafter
  8. Engagemang - till vilket pris
  9. Lära för livet
  10. Hovnarren och makten
  11. Härskartekniker
  12. Hegemoni
 

Ledarskap / Teori
 

Instuderingsfrågor till häfte som du får från din lärare.

 1. I vilka situationer och platser utövas ledarskap? Ge några exempel.
 2. Vad brukar anges som typiska ledaregenskaper?
 3. Vad är en coach?
 4. Vad är coachens uppgifter?
 5. Beskriv de tre faserna som en grupp går igenom enligt FIRO.
 6. Vilka olika ledarstilar prövade Lewin i sin studie?
 7. Vad innebär aktivt lyssnande?
 8. Vad innebär kommunikativt ledarskap?
 9. Ska en coach ge råd till sin klient? Resonera och motivera ditt svar.
 10. Konsulterande uppgift: Vilka råd skulle du ge till Sofia (i inledningstexten)

 

Ledarskap / Praktisk övning
 

Reflekterande uppgift: jämför två olika lärares ledarstil (välj gärna två helt olika lärare). Du måste använda pseudonym för att "skydda" dina "undersökningsobjekt".

 

Ledarskap / Uppföljande fråga
 

Ledarstil? Redogör för vad som gör ett ledarskap bra och vad som gör det dåligt?

 

Ledarskap / Ledarskapsövning
 

Eleven ska hålla i en aktivitet och leda klassen genom att...

 • förmedla ett faktaavsnitt kopplat till kursinnehåll (vara lärare i kursen)
 • hålla i en avslappningsövning (vara t.ex. en Mindfullness-instruktör)
 • hälla i ett träningspass (vara t.ex. Yoga-instruktör)
 • ha en workshop (förslagsvis stressmotverkande och/eller motivationshöjande grupparbete)

Eleven väljer EN av följande områden och styr upp en aktivitet där hen dokumenterar:

 1. förarbetet (Vad ska finnas med och hur ska det göras?)
 2. utförandet (Hur gick det? Utvärdera: vad var bra och vad var mindre bra?)
 3. efterarbetet (Reflektion. Hur kan det göras bättre nästa gång?)

Själva aktiviteten genomförs i samråd med lärare då också tiden för genomförandet bestäms.

Eleven ska alltså hålla i följande själv:

 • förbereda en aktivitet som klasskamraterna ska göra
 • planera när aktiviteten ska ske
 • genomföra en aktivitet som klasskamraterna ska göra
 • dokumentera arbetet med aktiviteten
 • utvärdera aktiviteten

Och för att det ska bli så bra som möjligt bör du ha kontinuerlig kontakt (jag rekommenderar mejlkontakt) med läraren under arbetets gång.

 

Ledarskap / Förslag på examination
 

1. Att göra ett bildspel i grupp som presenteras för övriga i klassen.

I bildspelet presenteras:

 1. vad som utmärker ett dåligt ledarskap.
 2. räkna upp vad som utgör en god ledare.
 3. tips på hur man kan bli en bra ledare.

---

2. Att göra en spelfilm (en dramatisering) i grupp som presenteras för övriga i klassen.

Filmen ska exemplifiera:

 1. vad som utmärker ett dåligt ledarskap.
 2. vad som utgör en god ledare.
 3. tips på hur man kan bli en bra ledare.

---

3. Att leda en grupp i en övning och både föra logg över för- och efterarbete; alltså vad man har tänkt på när man skapar övningen (utifrån ett ledarskapsperspektiv) och reflektionerna efter: vad gick bra och vad kan göras bättre när det gäller ledarskapet? Ta gärna hjälp av Ledarskapsövning.

Jobba gärna med följande frågeställningar:

 1. Fanns det inslag av dåligt ledarskap? Var gärna självkritiska, men undvik att lägga fel i knät på varandra. Resonera istället över vad som gick mindre bra och som kan göras bättre nästa gång.
 2. Fanns det inslag av gott ledarskap; alltså vad gjorde ni rätt? Lyfft detta och diskutera hur ni lyckades och hur ni ska göra framöver för att lyckas igen.
 3. Glömde ni något? Fanns det något som borde ha funnits med så att ledarskapet skulle ha blivit bättre?

---

4. Besvara frågorna individuellt eller i grupp under ett provtillfälle.

---

5. Föreslå egen examination kring temat Ledarskap

 

 

Ledarskap / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)