www.larare.at

Fördjupningsarbete i litteratur

I detta moment ska du göra ett större arbete som ska visa prov på färdigheter som läsning, läsförståelse, analys och sammanställning av en mottagaranpassad (vetenskaplig) text.

Arbetet ska också leda till fördjupade kunskaper i minst en litterär epok.

Avslutningsvis ska det analytiska förhållningssätet uppmuntra och fördjupa elevens djupare och framförallt abstrakta tänkande.

Uppsatsformen (formalia) ska också ge dig mer övning på att skriva uppsatser. Du ska alltså producera ett större skriftligt arbete.

 

Fördjupningsarbete / Faktaupplägg
 

I informerande/vetenskapliga texter kan följande modeller användas:

 1. den emfatiska principen: det viktigaste kommer först
 2. den kontrastiva principen: texten delar upp i för och emot
 3. orsak och verkan: används i utredningar
 4. kategori- eller nivå: används t.ex. vid klassificering

 

Fördjupningsarbete / Grundläggande nivå
 

På grundläggande nivå ska du tillägnar dig en litterär text som du kopplar till en litterär epok och diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar dina intryck i skriftlig form (SVESVE01 och SVESVE02).

På grundläggande nivå planerar du din framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt. Du analyserar och tolkar självständigt en litterär text och använder dig av litterära begrepp (SVESVE01 och SVESVE02).

På grundläggande nivå ska du skriftligt förmedla erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt. Du ska skriva en textanalys i uppsatsform och behärska formalia (SVESVE02).

Följ gärna denna checklista

 1. Jag börjar uppsatsen genom att skriva vad jag ska göra.
 2. Jag diskuterar författaren.
 3. Jag diskuterar författarskapet.
 4. Jag diskuterar den epok som författaren skrev under.
 5. Jag diskuterar idéströmningar i samhället författaren levde i.
 6. Jag återberättar verket så kort och koncist som möjligt.
 7. Jag diskuterar stil, tema och bärande tankar i verket (texten).
 8. Jag använder fakta från olika källor.
 9. Jag avslutar uppsatsen med att skriva vad jag gjort och kommit fram till.
 10. Jag skriver upp källorna sist i uppsatsen under källförteckningen.

 

Fördjupningsarbete / Avancerad nivå
 

Du diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar dina intryck i en form som är anpassad efter målgrupp och syfte (SVESVE01 och SVESVE02).

Du planerar din framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt. Du analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder dig av litterära begrepp och reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid (SVESVE01 och SVESVE02).

Du ska skriftligt förmedla erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt (SVESVE02).

Du ska lägga fram en utredande text, ha ett tydligt syfte (göra en närläsning av texten, textanalys och koppling till litterär epok), använda dig gärna av en analysmodell (teori) och tillför egna reflektioner (SVESVE02).

Du tillägnar dig litterära texter från skilda epoker och kulturer och påvisar samband och skillnader och redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar (SVESVE03 och SVELIT0).

Du ska skriva en textanalys i uppsatsform och behärska formalia. Du analyserar och tolkar olika texter (från två olika litterära epoker) och reflekterar över texterna och de samhälleliga och kulturella faktorer som format texterna (SVESVE03 och SVELIT0).

 

 

Fördjupningsarbete / Analysera
 

Börja med att läsa igenom texten flera gånger. Därefter kan du stryka under viktiga saker i texten - stryk under sådant som kan anknytas till själva uppgiften eller som känns relevant när man ska diskutera/analysera texten. Typiska saker som du kan leta efter är:

 1. Stilmedel: hur är texten skriven? Hur ser språket ut? Använder författare stilfigurer eller metaforer?
 2. Budskap
 3. Känslan i texten
 4. Handling
 5. Personer och platser som är av betydelse i texten
 6. Kopplingar till andra texter (av samma författare)
 7. Försök koppla texten till en litterär epok (är den tidstypisk?)

Om du ska kommentera något du har läst tidigare gäller i stort sett samma princip: identifiera saker som du minns som bidrog till bokens känsla eller budskap. Skriv ner dessa.

När du har identifierat saker som du tycker är viktiga är det dags att fundera på en disposition och hur du ska få in allt på ett bra sätt i texten. Även här är det viktigt att du hela tiden har själva uppgiften i bakhuvudet. Allt du skriver ska bidra till att besvara uppgiften, annars kan det utelämnas.

Tänk hela tiden på varför författaren har skrivit på ett visst sätt. Om du t.ex. hittar en anafor, skriv inte bara att det finns en anafor, utan även hur den bidrar till texten (den kanske exempelvis påverkar rytmen när man läser texten?).

Använd citat från texten för att understödja (belägga och bevisa) dina tolkningar. Tänk dock på att inte använda för mycket citat, det allra mesta av texten ska vara dina egna ord. Om du inte har texten framför dig kan det givetvis vara svårt att komma ihåg specifika citat, men tveka inte att använda dem om du minns några.

Källa

 

 

Fördjupningsarbete / Enkel variant
 

Inledning

Här presenterar du din frågeställning och ditt syfte, samt din arbetsmetod. Har du ingen frågeställning går du direkt på syfte.

Avhandling

Här utför du själva undersökningen:

 1. Ta reda på fakta om författare och den tid hen levde under. Koppla till litterär epok (tidsperiod - t.ex. Romantiken)
 2. Välj en text av författaren; bestäm genre (Epik, Lyrik och Dramatik), koppla till litterär epok.
 3. När du analyserar kan du med fördel använda dig av 8-stegsmodellen

Avslutning

Här sammanfattar du dina slutsatser. Man ska kunna läsa enbart denna och inledningen och av det få en uppfattning om du har uppnått ditt syfte

Källförteckning

Här redovisar du samtliga källor du använt dig av i ditt arbete enligt formen: "Björck, Staffan, Romanens formvärld. 1953"

 

Fördjupningsarbete / Checklista
 

Du har skrivit en text om en författare och ett litterärt verk hen skrivit

Du har inlett din uppsatsen genom att skriva vad du ska göra

Du har skrivit lite kort om författaren som skrivit verket

Du har skrivit vilken litterär epok verket tillhör

Du använder en analysmall när du analyserar verket

Du återberättar verket kort och koncist, men innehållsrikt

Du diskuterar stil, tema och bärande tankar i verket (texten)

Du diskuterar vanliga idéströmningar i samhället under författarens samtid

Du diskuterar författaren och dess plats i sin samtid och i relation till den aktuella epoken

Du diskuterar författarens verk och dess plats i sin samtid och i relation till den aktuella epoken

Du använder fakta från olika källor och lägger in både källhänvisningar och citat i din uppsats

Du avslutar uppsatsen med att skriva vad du gjort och kommit fram till
Du skriver upp källorna sist i uppsatsen under källförteckningen

 

Fördjupningsarbete / Elevexempel
 

Elevexempel (Google-dokument)

 

 

Fördjupningsarbete / Elevkommentar
 

Fråga: Jag har lite svårt att förstå vad ett fördjupningsarbete är. För det först säger du att det är ett arbete som ska ta upp allmän fakta, vilket jag läser som ytlig information, om epokerna Upplysningen och Romantiken. Sen säger du att vi ska skriva kort om en författare från varje epok; alltså ytlig information om två författare. Och avslutningsvis ska vi göra en litteraturanalys där vi ska använda en analysmodell som gör att analysen inte ska bli alltför omfattande och spretande; ännu en ytliga hantering av ett material. Så var kommer fördjupningen? Vad ska vi fördjupa oss i? Kan vi överhuvudtaget fördjupa oss när det är så mycket som vi ska avhandla i vårt fördjupningsarbete? Vore det inte bättre att kalla det för “ytlighetsarbete”?

Lärarsvar: Du har alldelse rätt i att det är ett “ytlighetsarbete”, men som med allt annat är det relativt. En litteraturfördjupning på gymnasienivå är inget fördjupningsarbete på Universitetet. Däremot kan det uppfattas som ett väldigt omfattande arbete för en mellanstadieelev. Alla skolarbeten kan skrivas på olika nivåer, men de ska anpassas till vilken årskurs och vilken kurs man läser.

Själva ordet: "fördjupning" innefattar en studie i något där det ska finnas detaljer om det man studerar och det är detaljerna och tolkningen av dem som är själva fördjupningen. Fördjupning innebär i grund och botten: mer kunskap om något. Mer än det allmänna; t.ex. vet vi att Sverige är ett land i Europa, men alla kan nog hålla med om att det inte är fördjupade kunskaper om Sverige. Däremot är följande information en fördjupning i Sveriges statskikt, geografiska läge och populationsmängd:

"Sverige är en monarki. Är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa och som har har landgränser gentemot Norge, Finland och Danmark. Sverige har en befolkning på cirka 10 miljoner invånare och är med en area på 447 435 km² det geografiskt femte största landet i Europa."

 

Fördjupningsarbete / Övning: Frankenstein
 

Klicka här

 

 

Fördjupningsarbete / Övning: Oliver Twist
 

Klicka här

 

Fördjupningsarbete / Textanalysmallar (metod)
 
  1. Arbetsschema när man ska göra en textanalys (Word-format)
  2. 8-stegsmodellen
  3. Hjälp vid analys (Word-format)
  4. Litteraturanalys (variant 2)
  5. Mall för Recension (Word-format)
  6. Diktanalys

 

Fördjupningsarbete / Formalia
 

Hur ska arbetet/uppsatsen se ut?

  1. Att skriva uppsats
  2. Att skriva utredande text
  3. Källhantering
  4. Typografi

 

Fördjupningsarbete / Förslag på examinationsuppgifter
 

Svenska 1:

Förmedla fakta om en författare och tolkning av en litterär text muntligt

Svenska 2:

En del språkliga skrivövningar. Fördjupningsarbete: ett författarporträtt och tolkning av minst en litterär text (ca 750 ord)

Svenska 3:

En språklig skrivövning. Fördjupningsarbete: två författarporträtt och tolkning och jämförelse av minst två litterära texter (ca 1500 ord)

 

Fördjupningsarbete / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)