www.larare.at

Psykologiska perspektiv

Inom detta moment ska vi jobba med de olika psykologiska perspektiven. De olika psykologiska perspektiven ger olika synsätt på hur man kan förstå och förklara mänskligt beteende och mentala processer. Dessa perspektiv ger olika ramar för att närma sig studiet av mänskligt beteende och mentala processer och kan användas för att förklara olika aspekter av mänsklig psykologi.

 

Psykologiska perspektiv / Fabeln
 

Det finns en berättelse om fem blinda män och en elefant. Den förste höll i elefantens ena öra. Det är ett stort blad, sa han. Nej, sa den andre som höll om ett ben. Det är ett träd. Den tredje hade fått tag i en av betarna. Det är ett spjut, tyckte han. Nej, sa den fjärde, som höll i svansen. Det är ett rep. Och den femte? Han trodde elefanten var en orm, eftersom han höll i snabeln.

Vad har fabeln om elefanten med psykologi att göra? Svaret är att det inom psykologin finns ett antal olika perspektiv eller synsätt. Vart och ett utgör förslag på hur vi kan uppfatta och förklara människors beteende. Att det förekommer så många olika inriktningar beror på att det är svårt att säkert fastställa varför människor beter sig som de gör. Perspektiven inom psykologin beskriver människan på olika sätt, det viktiga är att förstå att perspektiven beskriver samma sak men ur olika synvinklar. Periodvis har det funnits hårda motsättningar mellan de olika perspektiven, men tendensen idag är att de närmar sig varandra.

källa

 

Psykologiska perspektiv / Kort om...
 

Detta moment berör de fem perspektiven inom psykologin som är grundläggande för all vidare psykologisering och psykologistudier:

1. Det biologiska perspektivet fokuserar på hur biologiska faktorer, såsom hjärnans struktur och kemi, påverkar beteende och mentala processer. Det betonar att genetik, hormoner och neurotransmittorer spelar en central roll i att förstå människors psykologi.

   • Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna styr beteendet.

2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys) utvecklades av Sigmund Freud, och betonar de omedvetna processerna och konflikterna som påverkar vårt beteende. Psykoanalysen undersöker hur tidig barndom och undermedvetna drifter påverkar våra beslut och handlingar.

   • Ser till det omedvetna; barndomen och drifterna. Vårt beteende är ett resultat av inre konflikter samt viljan att tillfredsställa våra behov och inre drivkrafter (libido och aggressionsdrift). Viktig forskare: Sigmund Freud.

3. Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet) fokuserar på att studera observerbart beteende och hur det formas genom inlärning och yttre påverkan. Det betonar användningen av belöningar och bestraffningar för att förstå och kontrollera beteende.

   • Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vårt beteende är ett resultat av miljö och består utav inlärda mönster. Viktiga forskare: Ivan Pavlov, John Watson och BF Skinner.

4. Det humanistiska perspektivet betonar människors strävan efter personlig tillväxt, självförverkligande och individens unika potential. Det ser på människor som aktiva deltagare i sitt eget liv och deras förmåga att fatta beslut och välja sin egen väg.

   • Människan är fri och drivs främst av behovet att förverkliga sig själv. Hennes sätt att uppfatta och tolka omvärlden avgör hennes beteende. Viktiga forskare: Carl Rogers, Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow

5. Det kognitiva perspektivet handlar om tankeprocesser, och det kognitiva perspektivet fokuserar på hur människor uppfattar, tolkar och bearbetar information. Det undersöker tankar, minne, problemlösning och beslutsfattande som centrala element i människors psykologi.

   • Ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att uppfatta omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt.

6. Det sociokulturella perspektivet

  • Det sociokulturella perspektivet studerar beteende hos den "sociala människan"; alltså hur beteende kan ändras beroende på social kontext (sammanhang). Perspektivet ser på oss människor utifrån interaktion (samarbete och samverkan) mellan människor.

För att ytterligare få förståelse över de olika perspektiven kan man ta en titt på följande bild: kort övergripande sammanfattning av alla psykologiska perspektiven.

 

Psykologiska perspektiv / Instuderingsfrågor
 

1. Vad styr våra beteenden, enligt perspektivet?

2. Vad påverkar våra beteenden, enligt perspektivet?

3. Vilka drivkrafter påverkar våra beteenden, enligt perspektivet?

4. Vad avgör vårt beteende, enligt perspektivet?

5. Vad avgör hur vi tolkar vår omvärld, enligt perspektivet?

6. Vad styr oss människor, enligt perspektivet?

7. På vilket sätt eller hur påverkas vi av andra? Hur påverkar den sociala kontexten individen, enligt perspektivet?

8. Vad är viktigast: mentala eller fysiska funktioner när det gäller beteende, enligt perspektivet?

9. Vilka personer är viktiga inom perspektivet?

10. Vad tycker du är bra med perspektivet och vad tycker du är mindre bra?

 

Psykologiska perspektiv / Grupparbete
 

För det första

- Välj vilka du vill jobba med, skapa ett gemensamt dokument som ni delar med mig (jag vill ha skrivrättigheter).

I dokumentet ska ni skriva vilket perspektiv ni ska jobba med, vilka som är med i gruppen och vilken presentationsform ni valt (se nedan).

För det andra

- Välj presentationsform.

1. Traditionell övning: presentera ETT perspektiv muntligt (bildspel) eller skriftligt (PM).

2. Dramatisering: visa upp ett eller flera beteenden och förstå och förklara dem med hjälp av ETT perspektiv.

3. Filmklipp: visa upp ett eller flera beteenden och förstå och förklara dem med hjälp av ETT perspektiv.

För det tredje

- Inhämta information om perspektivet.

För det fjärde

- Använd informationen och skapa ett gemensamt material.

För det femte

- Presentera arbete för klassen.

 

Psykologiska perspektiv / Förslag: examination
 

Arbetet kommer att inledas med att se till en kort övergripande sammanfattning av alla psykologiska perspektiven. Därefter ska du välja eller tilldelas ett perspektiv som du ska specialisera dig på.

Tanken är att du ska göra en djupdykning i ett utav perspektiven och presentera det för dina klasskamrater - på såvis lär ni er av varandra och du får allmän kunskap om alla perspektiven och fördjupade kunskaper i ett utav perspektiven.

För det första ska ni beskriva perspektivet; alltså ta upp fakta om perspektivet, för det andra ska ni bearbeta fakta (fakta blir kunskap om man bearbetar det - fakta är meningslöst om den inte går att tillämpa) - därefter relaterar (kopplar) ni perspektivet till ett mänskligt beteende. De psykologiska perspektiven är teorier och om man inte kan tillämpa (använda) teorier är de meningslösa. Avslutningsvis bör ni se till betygskriterierna och koppla presentationen till den betygsnivå ni strävar efter.

Glöm inte att vara både mottaglig och kritisk när det gäller fakta. Använd er gärna av ett vardagligt exempel; beskriv en social situation där människor beter sig. Studera beteendet, utgå från betendet när ni använder er av det psykologiska perspektivet. Arbetet ska innehålla fakta, reflektion och analys. Med andra ska du presentera fakta och använda fakta när du presenterar ett mänskligt beteende - du förklarar beteendet med hjälp av perspektivet. Du ska också reflektera över resultatet - alltså hur bra är det psykologiska perspektivet för att förklara detta mänskliga beteende?

Detta arbete ska göras i grupp; för det första för att: ensam är inte stark, för det andra: vi ska hinna med alla redovisningar inom rimlig tid. Och så är grupparbete givande och bra övning inför vidare studier och arbete.

Du väljer alltså ett utav de fem perspektiven och skriver först en kort sammanfattning om den och sedan använder du perspektivet när du ska tolka en situation. Du kan examinera denna uppgift på tre olika sätt:

1) En Power Point-presentation inför klassen

Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här.

Samtidigt ska åskådarna arbeta med ett material som de lämnar in till läraren när man sett allas redovisningar. Är du publik arbetar du med detta material - läser du ett grupparbete eller ett individuellt arbete arbetar du med detta material.

2) En traditionell redovisning inför klassen

Samtidigt ska åskådarna arbeta med ett material som de lämnar in till läraren när man sett allas redovisningar. Är du publik arbetar du med detta material - läser du ett grupparbete eller ett individuellt arbete arbetar du med detta material.

3) Skriva en individuell uppsats.

Texten ska vara på ca 1000 ord. När det gäller formalia (alltså hur uppsatsen ska se ut) så har jag inga krav på att den ska följa en viss mall eller vissa direktiv. Jag vill att du kort och gott skriver en vetenskaplig text. Vill du använda en mall eller följa vissa givna direktiv - hör med läraren först. Alltså: lägg mer ansträngning på innehåll än form.

Övriga ska läsa ett elevarbete och använda sig av följande material.

4) Skriva en uppsats i grupp.

Ni ska skriva en övergripande del (det psykologiska perspektivet) och en vetenskaplig djupdykning utifrån samma perspektiv, men med en fördjupning och exempel. Allt ”häftas samman” till ett inlämningsarbete: en faktadel med två fallbeskrivningar. Arbetet ska innehålla fakta, reflektion och analys. Alltså: skriv om ett perspektiv och två fallstudier.

Övriga ska läsa ett grupparbete och använda sig av följande material.

 

Psykologiska perspektiv / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)