www.larare.at

Gruppindelning

 

För att hjälpa mina elever på bästa möjliga sätt har jag satt upp ett system där jag delar upp klassen i två eller flera grupper där man jobbar på olika nivåer. På så vis kan jag lägga krut där det verkligen behövs.

Eleven får själv välja grupp, men jag kan också rekommendera grupp när jag lärt känna elevens kunskapsnivå och behov bättre.

Nivågruppering har sina vinster, men kan också påverka inlärning negativt; därför bör man fortsätta med tillförsikt och ständigt utvärdera verksamheten så att alla växer oberoende startnivå.

 

Gruppindelning / Pedagogiska vinster
 

Pedagogik betyder "läran om utbildning".

Att dela upp klassen har flertalet pedagogiska vinster:

 • Att reducera klasstorleken och skapa en mer trygg lärmiljö
 • Att reducera klasstorleken möjliggör djupare kommunikation och jag som lärare kan nå ALLA.
 • Eleverna själva kan bestämma innehåll utefter vilka behov som föreligger, medan de som både förstått och behärskar en viss övning eller uppgift kan fördjupa sig i arbetet med den, utan att känna att värdefull tid går åt spillo.Detta är del i det individanpassade lärandet där elevens förkunskaper styr innehållet och det blir tydligare vad man kan eller ska jobba med för att klara övningen eller uppgiften. Detta odlar och stärker också de elevdemokratiska inslagen som ska finnas med i dagens skola.

 

Gruppindelning / Tillämpning
 

I en klass där det gick alldeles för långsamt och vi fastnade ständigt i formaliafrågor (alltså informationsupplägget) och inte hann med att tillägna oss själva informationen bestämde jag mig för att dela upp klassen i två mindre grupper för att lättare mötesgå behov som finns:

Grupp 1) en lärarstil som innebär ett mer "uppstyrt" lärande, med tydligt upplägg och utförliga genomgångar. Denna grupp kommer att ha ett långsammare tempo och mer lektionstid. Lektionerna kommer att användas till arbeta med grundmaterialet och språkriktighet och det kommer inte att finnas utrymme för fördjupning.

Det underlättar om eleven tycker om att arbeta med Svenska.

Lärandet kommer till mestadels bedrivas under lektionstid. Eleven har någorlunda koll på det webbaserade lärandet.

Jag som lärare har som ambition att få eleven att klara kursen.

Grupp 2) en lärarstil som innebär ett mer flexibelt och webbaserat lärande där eleven tar mer eget ansvar. Tempot kommer att vara snabbare och högre krav ställs på eleven och det kommer att finnas utrymme för fördjupning. Undervisningen kommer till större del att bedrivas utanför lektionstid och träffarna används till fördjupning.

Det är en förutsättning att eleven tycker om att arbeta med Svenska.

Eleven har full koll på det webbaserade lärandet. Denna linje förutsätter att eleven tar egna initiativ och förbereder sig inför varje lektion. Eleven förpliktar sig att arbeta med elevcoaching.

Jag som lärare har som ambition att erbjuda dig möjligheten att få ut så mycket som möjligt ur kursen.

Att dela upp elever i snabba och långsamma kan uppfattas som kränkande och jag vill till varje pris undvika exkludering (att stänga ut vissa elever), därför ska gruppindelningen utgå från valfrihet - jag måste förhålla mig till Inkludering och exkludering.

Läs mer om:

Gruppindelning / Variant 1
 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

1. Inget Flipped classroom utan eleven läser in eller ser på materialet och gör duggan på lektionstid.

1. Flipped classroom vilket innebär att eleven läser in eller ser på materialet innan lektionstid och har gjort duggan.

1. Flipped classroom (+) vilket innebär att eleven läst in och sett på materialet innan lektionstid och har gjort duggan och vill lära sig mer (fördjupning).

2. Man arbetar med materialet med läraren.

2. Man arbetar med materialet i mindre grupper. 2. Man arbetar i mindre grupper med nya fördjupningsfrågor. Grupploggen skickas in till läraren.
3. Man lyssnar till redovisningarna 3. Man redovisar resultatet (en sammanställning av materialet) för grupp 1 3. Självständigt arbete med examinationen

Läs mer om:

 

Gruppindelning / Variant 2
 

Välj nivå...

Nivå 1: E/D

 • Muntlig presentation följ instruktionerna i uppgiften
 • Skriftlig presentation följ instruktionerna i uppgiften

Nivå 2: C/B

 • Muntlig presentation gå utöver instruktionerna i uppgiften och ha med MER fakta som hänvisas till källa och MER tid
 • Skriftlig presentation gå utöver instruktionerna i uppgiften och ha med MER fakta som hänvisas till källa och MER text
 • Göra grupplogg i punktform

Nivå 3: A

 • Muntlig presentation gå utöver instruktionerna i uppgiften och ha med ännu MER fakta som hänvisas till flera källor och ännu MER tid
 • Skriftlig presentation gå utöver instruktionerna i uppgiften och ha med ännu MER fakta som hänvisas till flera källor och ännu MER text
 • Göra grupplogg i PM-form

 

Gruppindelning / Variant 3
 

Slumpvis indelning; antingen inför varje grupparbete eller under längre period. Det viktiga är att man skiftar grupper och tar hänsyn till eventuella inre konflikter som dyker upp.

 

Gruppindelning / Läs mer...
 

Tips och råd vid grupparbete .


Gruppindelning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)