www.larare.at

Kommunikation

Kommunikation är en fundamental process genom vilken information, tankar, känslor och idéer utbyts mellan individer eller grupper. Det är en nödvändig och integrerad del av mänsklig interaktion och samhällen. Kommunikation är en dynamisk process som kontinuerligt pågår i våra vardagliga interaktioner. En effektiv kommunikation bygger på tydlighet, ömsesidig förståelse, empati och förmågan att lyssna aktivt. Det är också viktigt att vara medveten om och anpassa sig till olika kommunikationsstilar, kulturella skillnader och behov hos olika mottagare för att främja en framgångsrik och meningsfull kommunikation.

Kommunikation innebär att en sändare skickar ett meddelande till en mottagare. Sändaren är den som initierar kommunikationsprocessen genom att formulera och uttrycka sitt meddelande, medan mottagaren är den som tar emot och tolkar meddelandet. Det är viktigt att sändaren och mottagaren har en gemensam förståelse av språk, symboler och koder för att underlätta effektiv kommunikation.

Meddelandet är den information, tankar, känslor eller idéer som sändaren försöker förmedla. Det kan kommuniceras genom tal, skrift, gester, bilder eller andra symboler. Meddelandet kan vara explicit och tydligt eller implicit och kräva tolkning från mottagarens sida.

Kommunikation kan ske via olika kanaler eller medier, såsom ansikte mot ansikte, telefonsamtal, skriftliga dokument, e-post, sociala medier eller videochatt. Valet av kanal kan påverka hur meddelandet uppfattas och förstås av mottagaren.

Feedback är en viktig komponent i kommunikationen. Det är mottagarens respons eller återkoppling till sändaren om hur de uppfattade och förstod meddelandet. Feedback kan vara verbal eller icke-verbal och hjälper sändaren att bedöma om meddelandet har förståtts korrekt eller om ytterligare förtydliganden behövs.

Kommunikation är starkt influerad av den sociala, kulturella och fysiska kontexten där den äger rum. Kontexten kan inkludera faktorer som språk, kulturella normer, tidigare erfarenheter, relationer mellan sändaren och mottagaren, och fysiska omständigheter. För att förstå ett meddelande fullständigt är det viktigt att beakta kontexten.

Effektiv kommunikation syftar till att överföra meddelandet på ett tydligt och förståeligt sätt så att det uppfattas och tolkas korrekt av mottagaren. Missförstånd och bristande kommunikation kan uppstå på grund av otydlighet, felaktig tolkning, språkbarriärer, bristande feedback eller störningar i kommunikationskanalen.

Kommunikation omfattar inte bara ord och språk utan också icke-verbal kommunikation. Icke-verbal kommunikation inkluderar kroppsspråk, ansiktsuttryck, gester, tonfall och ögonkontakt. Det kan ge ytterligare information och förstärka eller komplettera det verbala meddelandet.

 

Introduktionsföreläsning: Kommunikation

Bildspel: Informationsflöden

 

Kommunikation / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läs i ca 30 min. Förslag på litteratur:

 1. Wikipedia: kommunikation
 2. Kommunikation
 3. Journalistik, reklam och information kapitel 1: kommunikation (lärare delger texten)
 4. Wikipedia: information
 5. Informationshantering

OBS! läs ett stycke i taget och följ instruktionerna nedan (a-c)

a) Skriv ner minst fem nyckelord (viktiga ord)

b) Skriv ner minst fem understrykningar (hel mening eller del av mening)

c) Skriv en kortare sammanfattning av varje stycke (marginalanteckningar)

 

Kommunikation / Kommunikationsrevolutionen
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Se filmen Evolution of communication

Använd följande tänkanderutin

 1. Koppla! Vad kände du till sedan tidigare?
 2. Utvidga! Vad kände du INTE till sedan tidigare? Vad var nytt? Vad lärde du dig?
 3. Utmana! Vad var utmanande eller väckte känslor hos dig? Vilken information var extra intressant, skrämmande eller oroande?

Se film: Stone Age to Modern Age - Evolution Of Communication: Evolutionstanken inom kommunikation. Ett behov att kommunicera över långa avstånd leder till utveckling. Diskutera den kommunikationshistoriska utvecklingen utifrån följande nyckelord:

 1. Röksignaler
 2. Brevduvor
 3. Hästkurirer
 4. Flaggsignaler
 5. Telegrafen (morse-kod)
 6. Radiosignaler
 7. Telefonen
 8. Trådlös överföring
 9. WorldWideWeb

 

Kommunikation / Den första skriften
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läs texten: Den första skriften och jobba med nyckelord och understrykningar.

Läs mer om: NyckelordUnderstrykningar och Marginalanteckningar.

 

Kommunikation / 3 frågor
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1) Förklara så kort som möjligt vad kommunikation är.

2) Varför kommunicerar vi? Vad är kommunikation bra för?

3) Vilka problem kan uppstå inom kommunikation?

 

Kommunikation / Kommunikationssituation
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Två olika kommunikationssituationer:

Frågor till filmklippen

 1. Förklara så kort som möjligt kommunikationssituationen.
 2. Vilket eller vilka syften ligger till grund för kommunikationen?
 3. Vilka problem uppstår i de två olika exemplen? Finns det likheter? Skillnader?

 

Kommunikation / Wag the Dog
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Filmsnack: Wag the Dog

 

Kommunikation / Förslag på examination
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Skapa en tankekarta (mindmap) över ordet: Kommunikation.

2. Skriv en text på ca 500 ord som redogör för vad kommunikation är och om sätten att kommunicera kommer att ändras i framtiden.

3. Tyck till om temaarbetet; vad som var bra och vad som var mindre bra.

Förslag på upplägg:

 • Definiera ordet “Kommunikation” - skriv vad det betyder. Hänvisa till flertalet källor för att göra inlämningens innehåll nyanserat och välgrundat.
 • Förklara tankekartan - gå igenom alla ord som du skrivit och hur de hänger ihop.
 • Spekulera kring framtiden - hur tror du kommunikationen kommer att se ut i framtiden?

 

Kommunikation / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)