www.larare.at

Examination - Psykologi 2a

Här nedan hittar du fem varianter av examinationer i gymnasiekursen Psykologi 2a. Dessa kan också användas vid prövning.

En examination kan också göras muntligt eller som inspelning. Vill du välja det formatet så behöver du prata med din lärare.

Vad gäller omfång; alltså hur många sidor eller ord en examination ska bestå av. Utgå ifrån att ett skriftligt arbete ska ligga på ca 1500 ord och en muntlig presentationen ska vara på ca 30 min. Använd gärna bildspel när du gör en muntlig presentation. Du får också spela in och dela inspelningen med läraren.

 

Examination / Variant 1
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Genomför en psykologisk studie i form av en vetenskaplig rapport där du utgår ifrån ett individperspektiv (personlighetspsykologi), som övergår i ett grupperspektiv i relation till mänskliga fenomenet: förälskelse och kärlek.

Se till fenomenet i relation till både olika typer av utvecklingsstadier (utvecklingspsykologi) och olika psykologiska perspektiv:

 • Det biologiska perspektivet
 • Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)
 • Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)
 • Det humanistiska perspektivet
 • Det kognitiva perspektivet
 • Det sociokulturella perspektivet

Alltså; granska och förklara förälskelse och kärlek utifrån flera psykologiska perspektiv; psykologisera fenomenet kärlek. Anknyt till känslor och tankar och utgå ifrån en holistisk syn på människan i dagens samhälle, se till arvets och miljöns obevekliga betydelse och förklara individens situation när hen både “upptäcker” och “drabbats” av förälskelse/kärlek och vad som händer utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Koppla till traditioner och normer och (nya) förändringar i samhället. Se också till hur människan påverkas och formas av kultur, medier och olika livsstilar och ge exempel på det och relatera gärna till egna (personliga) erfarenheter.

Se också till eventuella psykiska störningar som förälskelse kan ge upphov till; anknyt till psykos och ge också exempel på behandlingsalternativ.

Glöm inte att använda psykologiska termer (viktiga begrepp) för att tydliggöra innehållet mer och definiera dem gärna.

Extra (som inte påverkar psykologibetyget): var källkritisk och ha korrekt och tydlig källhänvisning.

Google-dokument

Du kan också, istället för att jobba med kärlekstemat, jobba med något av följande teman:

 • Drömmar & fantasier
 • Ilska & frustration
 • Missbruk & begär
 • Skam & skuld
 • Rädsla & oro
 • Sorg & ledsamhet
 • Empati & medkänsla
 • Prestation & stress
 • Självskadebeteende
 • Blygsel & distansering
 • Makt & kontroll
 • Egoism & narcissism

FAQ

Fråga: När du skriver att jag ska se till fenomenet i relation till olika typer av utvecklingsstadier så förstår jag inte riktigt vad du menar. Menar du att jag ska skriva om hur man upplever kärlek/förälskelse i olika åldrar?

Svar: Det handlar mest om att förälskelse är ett förskede och hur utvecklas/övergår den till kärlek. Alltså vad händer rent psykologiskt hos människan utifrån olika perspektiv. Ta hjälp av: Koppling till psykologiska perspektiv.

Fråga: Sen när du skriver förklara individens situation när hen “upptäcker” förälskelse/kärlek, menar du när tex ett barn upptäcker att man kan vara kär? I så fall så vet jag inte vad som man ska förklara om det eller vad som händer psykologiskt.

Svar: Denna fråga hänger ihop med den ovan i och med att den också är kopplad till utveckling i tid. Kärleken mognar brukar man säga och vad betyder det? Ta hjälp av det psykodynamiska perpektivet när du resonerar kring olika utvecklingsfaser hos barnet.

Fråga: Sen undrar jag också om psykiska störningar kopplade till förälskelse/kärlek. Det enda jag kan hitta är biologiskt hur det kan bli som ett beroende med dopamin och att det kan påverka beteendet, och sen förstår jag inte hur psykos är kopplat till kärlek/förälskelse eller hur jag ska skriva om psykos.

Svar: Du är alldeles rätt ute när du nämner dopaminberoendet; vilket också är en förklaring till sexberoende. Och det är också rätt att förälskelsefasen kan tendera (gå i riktning mot) att bli ohälsosam när besattheten tar över; alltså att du tappar greppet om verkligheten vilket kan likställas med liknande symptom som vid en psykos. Sedan är det intressant hur mna kan motarbeta eller övervinna psykisk ohälsa och här brukar man tillämpa KBT (bildspel).

Fråga: Jag kom på en till sak. Vilka delar ska vara med i vetenskapliga rapporten? Ska det vara tex inledning, metod, material bakgrund osv, eller är det inte så många delar?

Svar: skippa metod, material och bakgrund; fokusera istället på den enkla varianten med inledning, avhandling och avslutning; du inleder genom att skriva vad du ska skriva om, du skriver det och du avslutar genom att skriva det du kommit fram till.

 

Examination / Variant 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01. Definiera personlighetspsykologi

02. Vem är du i relation till personlighetspsykologi?

03. Hur skapas och utvecklas jaget?

04. Diskutera jagets utveckling i samspel med arv, miljö och samhälle: kultur, medier och livsstil.

05. Diskutera identitet och identitetsskapande utifrån minst tre olika psykologiska perspektiv. Diskutera för- och nackdelar med de psykologiska perspektiven.

06. Definiera psykisk ohälsa

07. Ge minst två exempel på psykisk ohälsa i relation till identitetsskapande och föreslå minst tre olika behandlingsalternativ.

 

FAQ

 

 

Examination / Variant 3
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

01. Vad är personlighet?

och hur bildas och utvecklas den?

02. Argumentera för arvets betydelse när det gäller jagets utveckling och ställ det i relation till samhälle: kultur, medier och livsstil

03. Argumentera för miljöns betydelse när det gäller jagets utveckling och ställ det i relation till samhälle: kultur, medier och livsstil

04. Argumentera för de psykologiska perspektivens giltighet i förståelse av identitetsskapande och upptäckten av psykisk ohälsa

Lägg alltså tyngdpunkten på perspektivens fördelar i förståelsen av identitet. Och föreslå minst tre olika behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa.

05. Argumentera emot de psykologiska perspektivens giltighet i förståelse av identitetsskapande

Lägg alltså tyngdpunkten på perspektivens nackdelar i förståelsen av identitet.

06. Hur har mediers rapportering om psykisk ohälsa förändrats genom tiderna?

Den allmänna synen på psykisk ohälsa har alltså förändrats; redogör för det och försök förklara varför.

 

FAQ

 

Examination / Variant 4
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skriva en essä utifrån instruktionerna i någon av examinationerna 2 eller 3.

Läs mer om hur man skriver en essä.

 

Examination / Variant 5
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skriva en 5-paragrafuppsats utifrån instruktionerna i någon av examinationerna 2 eller 3.

Läs mer om hur man skriver en 5-paragrafuppsats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)