www.larare.at

Loggföring

-

Att skriva enskild logg möjliggör inblick i själva lärandeprocesserna och underlättar både för elev och lärare att ha koll på elevens studieteknik och studieresultat. Att skriva logg är ett bra sätt att dokumentera arbetsgång och i utvärdering se till vad som var bra och vad som var mindre bra. Det är också ett bra underlag för handledning, elevsamtal eller check point tillfälle.

Det finns olika sätt att föra logg på och det som avgör formen är oftast syftet med loggen. Om det ska vara en längre process och sträcka sig över en hel kurs kanske man bör loggföra det man gjort varannan vecka. Om det däremot handlar om att ha koll på vad man gör på lektionstid som en typ av av kontroll bör den göras vid varje lektion; förslagsvis inleder man lektion med att skriva vad man tror att man hinner göra på lektion och avslutningsvis se om man hunnit det som man trodde att man skulle hinna med. Det kan alltså vara bra att upprätta ett sk körschema som antingen bara sträcker sig över lektion eller över hela momentet.

Se formulär: Arbetslogg

Att föra grupplogg underlättar för läraren när denne ska värdera elevers arbetsinsats i ett grupparbete. I grupploggen skriver man upp vem som gör vad och på så vis blir betygsättningen individualiserad. Ett grupparbete kan alltså generera två betyg: ett gruppbetyg (som grundas på själva resultatet) och ett elevbetyg (som grundar sig på individuella prestationer).

Se formulär: Grupplogg

Vad ska loggen innehålla? För det första kan man skriva ner det allmänna, generella; vad handlar texten/filmen om i stora drag? Därefter går man in på detaljplan och lyfter det som är bra och vcarför det är bra och det som är mindre brqa och motiverar också det. Därefter kan man diskutera praktisk tillämpning: hur kan denna "nya" kunskap komma till användning.

Jag rekommenderar att man jobbar med nyckelord, sammanfattningar och kortare slutsatser.

Förslag på boklogg, lärandelogg, Reflektionslogg och Reflektionslogg (variant 2) (Google dokument) och loggmodell (Google dokument)

Läs mer om: Studieteknik , Handledning , Elevsamtal , Check point , Loggföring , Läslogg

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)