www.larare.at

Handledning

Innehållsförteckning -

Tanken att införa handledning som ett obligatoriskt inslag i kurserna kom efter ett samtal med en rektor. Jag frågade henne vad hon saknat när hon själv gick på gymnasiet och det kom fram att hon saknat mer kontakt med läraren - att läraren skulle uppmärksamma henne: se just henne och uppmärksamma just hennes skolgång och lärande. Denna strävan efter bekräftelse är mänsklig och därför vill jag föra in elevkontakt, eller handledning som jag kallar det, i mina kurser implementerat i min undervisning. Det ska vara ett pedagogiskt verktyg som möjliggör att jag ser eleven och också avsätter tid till att möta mina elever.

Ännu en pedagogisk fördel är att både läraren och eleven uppmärksammar elevens lärandestatus; med det menar jag hur lärandet mot kursmålen framskrider. Handledningen ska vara garanterad och också omfatta formativ bedömning av och återkoppling till elevarbeten. Varje elev ska ha rätt till minst 15 min handledning per termin. I en klass på 30 elever blir det 7½h handledning per termin - detta betyder inte att eleven efter att ha förbrukat sina 15 minuter inte får prata med mig, utan att varje elev har rätt till minst 15 min privat lärartid per termin. Denna typ av handledning ska inte förväxlas med den hjälp läraren erbjuder under lektionstid - denna handledning sker utanför klassrummet. Och hur man lägger upp denna tid är individuellt och ska styras av schema och behov. Denna typ av handledning får inte heller förväxlas med mentorssamtal för handledningen berör bara kursen ifråga. Om t.ex. eleven läser Svenska 1 ska handledningen kretsa kringa den kursen - inget annat.

För att legitimera denna typ av undervisning, som jag anser handledning är, ska alltså tiden tas från kursen. Med andra ord ska en kurs på 100p generera 30 minuter handledning för varje enskild elev, medan en 50p kurs ger varje elev 15 minuter garanterad privat lärar-elev-tid.

Det självständiga arbetet är en mycket viktig del av studentens utbildning och en god handledning kan medföra många vinster:

 • Hjälpa studenten att genomföra och slutföra kurs och kursinnehåll
 • Öka kvaliteten i det självständiga arbetet
 • Bidra till kritiskt tänkande och självständighet
 • Medvetenhet om kursens eller ämnets innehåll, mål och mening
 • Bidra till vidare lärande

 

Handledning / Vad är handledning
 

Handledning kan antingen ges individuellt, som är vanligast, men kan också ske i grupp då jag utgår från följande punkter . Denna typ av handledning är mer allmän, i kontrast till den individuella som är kopplad till kursen. Med andra ord erbjuder jag hjälp och tips i hur man ska klara sina studier bättre.

Individuell handledning kan se mycket olika ut beroende på vad eleven behöver hjälp med; är det kunskapsrelaterat, kursmålsrelaterat eller handlar det om bekymmer med studieteknik och /eller inlärningsmetodik. Den individuella handledningen är alltså kopplad till den kurs som eleven läser - det är inget forum att diskutera skolgång, andra kurser eller sociala sakförhållanden.

För att kunna genomföra enskilda samtal med alla elever måste tid frigöras och detta gör jag genom att ta lektionstid i anspråk för dessa samtal. Det eleverna förlorar i lektionstid vinner de genom att deras skolarbete kan effektiviseras genom handledning då man lättare kan se till elevens specifika förutsättningar och behov. Genom att hjälpa eleven att se till sitt egna skolarbete och tildela hen ansvar för sina studier leder i flesta fall till att eleven "växer".

Med hjälp av handledning kan man också lätt detektera de elever som behöver särskilt stöd eller är i behov av andra pedagogiska metoder för att klara kursen; för en pedagogisk modell passar bara vissa elever och för att kunna nå alla måste fler pedagogiska modeller tillämpas och handledning är ett gyllene tillfälle att rikta rätt pedagogik gentemot eleven.

Den individuella handledningen kan utgöra inledande elevsamtal, halvleksprognos, samtal i anknytning till större arbete eller betygssamtal

 

Handledning / Inledande elevsamtal
 

I början av mina 100p-kurser brukar jag har elevsamtal med de flesta av mina elever för att "känna tempen" på dem . Alltså lära känna eleven lite mer och framför allt kunna styra undervisningen så att det blir bra för alla. Samt ge eleven ett och annat tips så att denne kan utveckla sitt lärande.

Allmänna frågor:

 1. Hur har det gått i Svenska tidigare?
 2. Vad är du bra på?
 3. Vad vill du bli bättre på?
 4. Har du några önskemål när det gäller kursinnehåll
 5. Vilket betyg strävar du efter?
 6. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig

 

Handledning / Halvleksprognos
 

När det gäller 50p-kurser brukar jag inte ha inledande samtal - då jag istället vill komma igång så fort som möjligt. Men efter den första stora inlämningen (prov eller skriftlig inlämning) brukar jag ha ett enskilt samtal med varje elev, en sk halvleksprognos där jag formativt bedömer arbetet och gör en "check" där jag hör efter hur eleven upplever kursen hittills. Jag passar också på att se om eleven har "hängt med" i kursen med hjälp av några nyckelfrågor - frågor som summerar det vi avverkat i kursen.

 

Handledning / Samtal i anknytning till större arbete
 

Lektionstid brukar tas till denna typ av handledning och utgör stöd i elevens självständiga arbete med ett större projekt. Det vanligaste sättet att få stöd är via mejl, men kan också bestå av ett möte som bestäms i förväg.

 

Handledning / Betygssamtal
 

I slutet av varje kurs har eleven rätt till ett betygssamtal där denne får reda på sitt betyg och framför allt varför. Jag presenterar material som förklarar mitt beslut.

 

Handledning / Schema
 

När ska handledningen ske? När finns det tid? Man får utgå från lärarens och elevens schema och försöka finna luckor. För att samtalet ska bli så bra som möjligt ska man boka tid - på så vis är båda parter förberedda. I vissa fall kommer läraren erbjuda tider som eleven får välja emellan - men det är inte fallet i alla kurser.

Se mitt schema för att finna luckor.

 

Handledning / Handledning - teoretisk förklaring
 

Med handledning avses olika former av kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning som ges individuellt eller i grupp inom ramen för teoretiska eller yrkespraktiska utbildningar i ett kompetenshöjande syfte, handledning kan ses som ett viktigt pedagogiskt nav i dessa utbildningar. Flera handledare med olika funktioner eller roller kan vara involverade i handledningen.

En professionell interaktion mellan handledare och handledd ligger till grund för ett handledande samtal. Handledningens innehåll, omfattning och genomförande varierar dock betydligt beroende på kontext. Den gemensamma nämnaren är att handledaren har ett professionellt förhållningssätt till såväl de teorier, metoder och praktiker som den handledde studenten ska lotsas in i, som till studenten själv. Handledarens uppdrag är att underlätta för, eller stödja studentens lärandeprocess och han/hon arbetar utifrån en mer eller mindre klart formulerad pedagogisk grundsyn (handledningsfilosofi) eller praktisk yrkesteori. Den handledde studenten förväntas nå kunskap, färdighet eller insikt inom ett speciellt forsknings- eller verksamhetsområde.

[---]

Yrkespraktiska utbildningar med teoretisk grundutbildning och praktikperioder inbegriper handledning (t.ex. lärarhandledning och klinisk handledning) som syftar till att underlätta och öka studentens förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken. [---]

Källa

 

Handledning / Handledningstider
 

För att ha bättre koll på handledningstider kan man använda sig av dataprogrammet: Doodle .

 

Handledning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)