www.larare.at

Mental träning

"Träning med hjälp av psykologiska metoder. Ursprungligen åsyftades en mental repetition av en fysisk aktivitet utan att denna utförs samtidigt. Numera avses ofta ett stort antal metoder att förbättra inte bara motoriskt beteende utan beteende i allmänhet. Mental träning kan omfatta övningar i att använda visuella föreställningar, träning i avslappning för att reducera stress och nervositet, träning i uppmärksamhet och koncentration samt i självförtroende."

Nationalencyklopedin

Effekterna av mental träning kan sägas innefatta såväl sättet att tänka som att känna och framför allt prestera. Arbetet med mental träning behöver inte rikta sig emot en individ utan kan också tillämpas på grupp.

Det råder inget tvivel om att psykologi påverkar vår prestationsförmåga därför är det psykologiska förhållningssättet mycket viktigt! Det psykologiska perspektivet visar också på att det inte finns en allenarådande metod utan tillvägagångsätten måste situationsanpassas och individualiseras. Alltså en metod gäller inte för alla individer eller grupper.

Hur ska vi tänka och känna för att på ett optimalt sätt klara av uppgiften som vi har framför oss? Det finns alltså stora individuella skillnader. Vad som är bra och framgångsrikt för en person/grupp kanske inte fungerar för en annan.

Mental träning är inte huvudändamålet utan en metod att nå huvudändamålet. Det är en förberedelse i strävan att nå så god prestation som möjligt.

Mental träning handlar främst om

 • Trivsel och välmående
 • Förebyggande arbete och planering (mental och fysisk)
 • Kreativitet
 • Motivation
 • Fokus
 • Koncentatio
 • Målfokusering
 • Fixed mind set

Bildspel

 

Introduktion / Kursen Mental träning
 
Klicka för att komma till start

Kursen ingår i ämnet: Hälsa (pdf) som består av 100-p kurserna:

 1. Ergonomi
 2. Hälsopedagogik
 3. Kost och hälsa
 4. Mental träning

Ämnet Hälsas syfte är:

Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och hur goda arbetsförhållanden kan skapas. De ska dessutom ges möjlighet att utveckla insikt om den egna livsstilen och förmåga att utföra handlingar för ett ökat välbefinnande och en positiv självbild.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier och genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Källa

och ska utveckla följande nio förmågor .

 

Introduktion / Läs/lyssna
 
Klicka för att komma till start

Läs/lyssna till s.7 - s.12 i Mental träning av Simon Wessbo

 1. Beskriv ditt nuläge: vad är dina styrkor och vad är dina svagheter.
 2. Vad vill du förändra i ditt liv?
 3. Vad vill du utveckla hos dig själv?
 4. Vad vill du bli bättre på?
 5. Har du några “gamla” vanor som är osunda som du skulle vilja jobba bort med hjälp av mental träning? Vilka i så fall?
 6. Vad är en intervention och hur kan du använda det för att utvecklas?
 7. Vilka situationer kan du inte hantera och måste därför acceptera?
 8. Är du beredd på att lägga ner arbete på mental träning för att utveckla både din personlighet och dina färdigheter?
 9. Visualisera (tänk dig en framtida bild) hur du kommer att använda mental träning i framtiden.

Intervention = Medveten åtgärd som syftar till att förbättra hälsan. Detta sker ofta preventivt (förebyggande arbete).

 

Mental träning / Metoder
 

Metoder för mental träning kan indelas i två olika metoder.

Kognitiv metod: med hjälp av t.ex. målbildsträning vill man påverka individens sätt att tänka.

Somatisk metod: med hjälp av återkoppling och/eller progressiv avspänning ska olika kroppsfunktioner (puls och muskler) påverkas.

Båda metoderna används för att påverka prestationsförmågan i positiv riktning.

Mental träning, som inleddes inom idrottspsykologin, handlar om att påverka känslor, tankar och beteenden för att förbättra en prestation. Mental träning fokuserar inte enbart på fysisk aktivitet utan det viktiga är målet; vilket som helst!

 

Mental träning / Moment
 

Moment i kursen Mental träning

 

 

Mental träning / Elevsamtal
 

Elevsamtal i Mental träning

 

 

Mental träning / Länkar
 

Länkar

 

 

Mental träning / Examination
 

Examinationsfrågor .

 

 

Mental träning / Styrdokument
 

Nio förmågor

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

 

Mental träning / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Mental träning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)