www.larare.at

Kunskapskrav: Historia 1a1

HISHIS01a1

E
D
C
B
A

 

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / Summering
 

Eleven ska se till förändringsprocesser och se till orsak och verkan utifrån några enskilda personers betydelse. Det gäller att också se till historiska skeenden utifrån olika perspektiv och syfte, använda historia för att förstå samtid och framtid.  Detta gör man genom att söka, granska, tolka och värdera källmaterial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / E

E1. Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

E2. Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

E3. Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Förklaring:

Eleven kan visa på historiska händelser som formar vår historia. Olika skeenden från olika tider, samt viktiga personer som anses betydelsefulla utifrån ett historiska perspektiv. Eleven ska kunna redogöra för olika tolkningar av samma skeende.

Elevens ska kunna se hur olika skeenden bidragit till andra skeenden och att historia hänger samman. Eleven kan se orsakssammanhang (orsak - verkan). Eleven kan förstå sin samtid (nutid) genom att se till vår historia - se ett samband mellan nu och då. Eleven kan dra enklare slutsatser och förklarar nutid genom dåtid.

Exempel:

Att t.ex. känna till det romerska rikets uppgång och fall hur det har bidragit till hur ett större samhälle ska styras.

Att t.ex. känna till personer som Gustav Vasa, Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Zedong, John F Kennedy, Martin Luther King och Olof Palme och varför de betytt så mycket.

Att t.ex. förstå varför samhällssystem ser olika ut i olika länder.

Att t.ex. veta vad det kalla kriget var för något.

Att t.ex. förstå varför relationen mellan Ryssland och USA är komplicerad.

Att t.ex. förstå varför Palestinakrisen kan kopplas till 2:a världskrigets fredsprocess.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Förklaring:

Eleven kan finna relevant fakta för att förklara historiska skeenden. Att vara kritisk när det gäller faktaurval - bedöma fakta; använda "bra" källor och välja bort irrelevant eller otillförlitlig fakta. Med "bra" källor menas tillförlitlig kunskap och ställa källor emot varandra för att få den mest sanningsenliga bilden av ett historiskt skeende. Använda olika källor i sin framställning av ett historiskt skeende - kanske också använda sig av olika medier.

Exempel:

När man söker förklarar ett historisk skeende som T.ex. Romarrikets uppgång och fall använder man sig både av gamla källor, nya källor och kanske till och med skönlitterära texter, samt levnadsteckningar (biografier).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Förklaring

Eleven kan förså varför vissa historiska skeenden har varit betydelsefulla för t.ex. propaganda. Att förstå att också historiaskrivning kan vara ändamålsenlig (med syfte att påverka en opinion).

Exempel:

Att finna förklaringar i svensk historiaskrivning vars syfte är att förhärliga och förstora Sveriges betydelse vilket används för att stärka nationalistiska idéer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / D
Klicka här för att lyssna på D

Betyget D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / C

C1. Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

C2. Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.

C3. Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / C1
Klicka här för att lyssna på C1

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / C3
Klicka här för att lyssna på C3

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / B
Klicka här för att lyssna på B

Betyget B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / A

A1. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

A2. Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

A3. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / A1
Klicka här för att lyssna på A1

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.

Förklaring

Eleven kan utförligt och nyanserat visa på historiska händelser som formar vår historia. Olika skeenden från olika tider, samt viktiga personer som anses betydelsefulla utifrån ett historiska perspektiv. Eleven ska kunna redogöra för olika tolkningar av samma skeende.

Elevens ska kunna se hur olika skeenden bidragit till andra skeenden och att historia hänger samman. Eleven kan se orsakssammanhang (orsak - verkan). Eleven kan förstå sin samtid (nutid) genom att se till vår historia - se ett samband mellan nu och då. Eleven kan dra enklare slutsatser och förklarar nutid genom dåtid.

Exempel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / A2
Klicka här för att lyssna på A2

Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

Förklaring

Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.

Exempel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Historia 1a1 / A3
Klicka här för att lyssna på A3

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

Förklaring

Eleven kan förså varför vissa historiska skeenden har varit betydelsefulla för t.ex. propaganda. Att förstå att också historiaskrivning kan vara ändamålsenlig (med syfte att påverka en opinion). Eleven kan använda relevanta exempel för att påvisa detta.

Exempel:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Skolverket