www.larare.at

Fördjupningsarbete i Historia

Innehållsförteckning -

Detta fördjupningsarbete avhandlar stora delar av både centralt innehåll och kunskapskraven i Historia. Det finns flera sätt att arbeta med materialet.

Momentet består av föreläsningar blandat med inläsning av fakta. Därtill lär sig eleverna olika sätt att läsa in sig på ett faktamaterial. Momentet avslutas med ett individuellt arbete: examinationsuppgift (provet) som är betygsgrundande.

Provet är uppdelat i flera nivåer: för det första är den uppdelad i tre svårighetsgrader som har koppling till betygskraven (A, C och E), men påpekas bör att uppgifterna inte ska vara begränsande - bara vägar som gör det lättare för eleven att nå det önskade betyget. För det andra bygger både Examinationsuppgift 2 och 3 på valfrihet där man väljer det område som intresserar en mest. Valet av examinationsuppgift styrs alltså både av intresse och ambition.

Om det är någon som helst tröst så är det ofta så att när man ställs inför en svår uppgift känns den inledningsvis obegriplig - detta släpper desto mer du arbetar med uppgiften. Tillåt dig själv att vara lite förvirrad inledningsvis. Består förvirring kanske du ska byta uppgift och sikta in dig på nästa examinationsuppgift istället, för som jag tidigare nämnt är inte examinationsuppgifterna statiskt begränsande - man kan nå A-betyg genom att arbeta med vilken uppgift som helst.

I min bedömning använder jag mig av Skolverkets kunskapskrav och det är kunskapskraven, inte uppgiften, som bestämmer slutbetyget. Att jag valt att dela upp dem beror på att jag vill ge mer riktad hjälp på denna webbsajt. Alltså instruktionerna till examinationsuppgift 1 innehåller mer instruktioner och ett mer komplext innehåll så att eleven som väljer Examinationsuppgift 1 lättare kan nå det högsta betygsskiktet.

 1. Man gör allt (Examinationsuppgift 1) - denna uppgift är mycket omfattande och kan utgöra hela kursen (50h) med anknutna föreläsningar och övningar.
 2. Man väljer delar av materialet (Examinationsuppgift 2)
 3. Man väljer ett område (Examinationsuppgift 3)

Det finns olika sätt att tillägna sig fakta och verkligen lära sig det man läser - så att man inte bara läser och när man nått sista sidan inte förstått något. Läsförståelse handlar om övning - desto mer du läser, desto lättare blir det att förstå det lästa. Men det finns hjälpmedel att på ett mer effektivt sätt förstå det lästa.

Detta moment inleds med en föreläsning om industrialismen, därefter får eleverna ett kompendium (utdrag ur två olika böcker). Vi börjar med att läsa en sida och jag (läraren) visar på vilka olika sätt man kan arbeta med en text:

 1. Stryka under det viktigaste i texten
 2. Arbeta med nyckelord
 3. Skriva faktarutor

 

Fördjupningsarbete i Historia / Orsak och verkan
 

I kunskapskraven för kursen Historia 1a1 står det: eleven kan"översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser." Därför är detta sätt att se på historia central i denna uppgift, men för att verkligen förstå hur man ska jobba tänkte jag försöka redogöra: orsak och verkan (konsekvens).

Du ser till en historisk händelse som du kan kalla: orsak. På denna historiska händelse följer andra historiska händelser: konsekvenser (verkan). När du börjar se att dessa hänger samman och förstår varför de hänger samman har du utvecklat ett historiskt tänk - du har utvecklat ett historiskt medvetande. Med andra ord handlar detta sätt om ett djupare förhållningssätt där du inte bara ser till vad som händer utan också varför det händer och hur saker och ting hänger samman och förklarar varandra.

Om man vill höja komplexitetsnivån en gnutta tar man in begreppen: tes, antites och syntes. Fördelen med det är att kopplingen mellan olika händelser blir tydligare och förklaringsleden färre. Du ser till en historisk händelse 1 (tes) och ställer det emot historisk händelse 2 (antites) och ser vilka konsekvenser (syntes) uppstått i kollisionen mellan historisk händelse 1 och historisk händelse 2. När du sett hur dessa tre skeenden hänger samman och kan förklara dem har du utvecklat ett historiskt medvetande - ett historiskt tänk.

 

Fördjupningsarbete i Historia / Faktamaterial
 

Eleverna stryker under i sina kompendium, skriver ner nyckelord och skriver kortare sammanfattningar. Jag (läraren) visar vad jag strykt under, vilka nyckelord jag plockat ut och vi gör en gemensam sammanfattning på tavlan (faktarutor). Både mina understrykningar och nyckelord har eleven tillgång till när denne ska skriva sin examinationsuppgift.

Mina understrykningar i kompendiet:

 • s.96-97 - översiktligt om Upplysningen, den franska revolutionen, den industriella revolutionen, de politiska ideologierna och nationalismen
 • s.146-192 - översiktligt om industrialismen, imperialismen, 1:a världskriget och ryska revolutionen
 • Extramaterial om 1:a världskriget ur Alla tiders historia Maxi
 • s.158-s.162 - konservatismen, liberalismen och socialismen
 • s.161-165 - Sovjet
 • s.166-167 och s.243 - Demokrati - diktatur
 • s.188 - industrialismen
 • Extramaterial om mellankrigstiden ur Alla tiders historia Maxi
 • s.214-215 - översiktligt om stormakten: Sovjet, diktatur och 2:a världskriget,
 • s.224-225 och s.277 - Kalla kriget

Mina nyckelord/nyckelmeningar finns under Stöd i arbetet.

Lektionerna som följer består av föreläsningar, läsning, film och handledning.

När "vanliga" lektionerna tagit slut presenteras examinationsuppgiften och extramaterialet. Extramaterialet ska fungera som "grädde på moset" - alltså fakta som ska göra ditt arbete ännu bättre. Eleven ska själv hitta rätt bland extramaterialet och välja de texter som passar den examinationsuppgift man valt att arbeta med.

 

Fördjupningsarbete i Historia / Extramaterial
 

Extramaterialet ska fungera som grädde på moset och jag bara älskar grädde i mitt mos.

För att läsa pdf-filerna behöver du ett lösenord. Ett annat lösenord gäller för de understrukna versionerna - lösenorden får du av läraren.

Revolutioners tidevarv - version med understrykningar

Ryska revolutionen

Ideologi (liberalism, konservatism och socialism och nationalismen)

Väst erövrar världen - imperialism

Konflikter (demokrati - diktatur) & krig - Stormakten Sovjet

Efterkrigstiden (Kalla kriget) - Sovjet & USA

 

Källa: Perspektiv på historien 1b av Nyström, Nyström och Nyström

 

Fördjupningsarbete i Historia / Lyssna på historia
 

Du får material av läraren.

 

Fördjupningsarbete i Historia / Litteraturlista
 
 1. Alla tiders historia av Bergström, Löwgren och Almgren: s.158-s.162, s.188-s.192, s.243, s.277, s.295-s.300 och s.339-s.349 (kompendiet/häftet - Utelämna: s.295-300 och s.340-349)
 2. Perspektiv på historien 1a1 av Nyström, Nyström och Nyström: s.96-s.97, s.146-s.147, s.161-s.167, s.214-s.215, s.224-s.225 och s.243-s.245
 3. Perspektiv på historien 1b av Nyström, Nyström och Nyström: allt extramaterial
 4. Alla tiders historia Maxi av Bergström, Löwgren och Almgren (alla ljudfiler) och två textutdrag om 1:a världskriget och mellankrigstiden
 5. www.Wikipedia.se
 6. Eget val

 

Fördjupningsarbete i Historia / Förslag på körschema
 

Det bästa sättet att börja är att läsa in sig på materialet (se vilken litteratur som kan kopplas till det tema du valt). Medan du läser bör du skriva ner viktiga händelser och viktiga personer som format historia. Använd dig av uppgiftinstruktionerna och nyckelorden för att ta fram relevant fakta (fakta som är användbar för detta arbete), bearbeta fakta (försök förstå) och dra slutsatser.

 1. Läs/lyssna på fakta
 2. Bearbeta fakta genom att stryka under, ta ut nyckelord och göra kortare sammanfattningar. Detta utgör de pusselbitar som du sedan ska ordna
 3. Ordna pusselbitarna
 4. Bilden börjar synas, men vissa bitar ska bort och andra till och vissa bitar behöver kanske "slipas" till lite (alltså anpassas så de passar själva uppgiften)
 5. Bilden skickas in

 

Fördjupningsarbete i Historia / Om du kört fast
 

Om det är någon som helst tröst så är det ofta så att när man ställs inför en ny uppgift känns den inledningsvis obegriplig - detta släpper desto mer du arbetar med den. Tillåt dig själv att vara lite förvirrad inledningsvis för som jag tidigare nämnt är inte examinationsuppgifterna statiskt begränsande - man kan nå vilket betyg som helst genom att arbeta med vilken uppgift som helst.

 

Fördjupningsarbete i Historia / Bedömning
 

I min bedömning använder jag mig av Skolverkets kunskapskrav och det är kunskapskraven, inte uppgiften, som bestämmer slutbetyget. Att jag valt att dela upp uppgiften beror på att jag vill ge mer riktat stöd i arbetet. Alltså; instruktionerna till Examinationsuppgift 1 innehåller mer instruktioner och ett mer komplext innehåll så att eleven som väljer den lättare kan nå det högsta betygsskiktet, men detta betyder som jag sagt ovan att eleven inte kan nå högre betyg om hen väljer Examinationsuppgift 2 eller Examinationsuppgift 3.

.

Fördjupningsarbete i Historia / Överkurs
 

Sovjets fall, kriget i Jugoslavien, kriget mot terrorismen, kriget för tillgången på olja och den ökade globaliseringen hör till nutidshistoria – kan dessa historiska skeenden förklaras med hjälp av tiden mellan Industrialismen och Kalla kriget?

 

Fördjupningsarbete i Historia / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)