www.larare.at

Vad är kunskap - Epistemologi

Epistemologi eller kunskapsteori är läran om kunskap. Kunskap kan likställas med förståelse av något fenomen eller sakförhållande; att det finns goda skäl att tro att det förhåller sig på ett visst sätt. Kunskap kan även vara en färdighet, exempelvis att kunna simma eller så kan det vara kännedom: att känna en person eller en plats är också kunskap. Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott; se bild:

Det finns ännu några begrepp från antikens Grekland som kan vara användbara när man ser till vad kunskap är: episteme, techne och fronesis.

Episteme = vetande – en teoretisk kunskap; det förklarar att någonting är på ett visst sätt och varför det är så.

Techne = kunnande – en praktisk kunskap som gör det möjligt att utföra ett hantverk eller utöva en konst (färdigheter och förmågor).

Fronesis = klokhet – en praktisk kunskap så att man kan fatta välgrundade beslut.

Läs mer om: Epistemologi

Se Personlig reflektion över hur man får kunskap? Descartes (YouTube)

Citat om kunskap

 

Vad är kunskap - Epistemologi / Vad är kunskap?
 

Vad är kunskap? Presentation (Vad är kunskap?)

Presentation (Vad är vetenskaplig karaktär?)

 • objektivt
 • sakligt
 • stöd för resonemang - inget löst tyckande
 • tydlig disposition: inledning, avhandling och avslutning
 • referenser
 • källkritik
 • källförteckning
 1. Gör en Mind Map
 2. Vad är kunskap?
 3. Gör en ny Mind Map
 4. Diskutera följande bild
 5. Se vad som står i Wikipedia (Vetenskap ) och jämför med Mind Map

Kunskapsutveckling: hur ser man på kunskap och vetenskap i olika åldrar?

 1. Förskoleåldern
 2. Tidig grundskolålder
 3. Sen grundskolålder
 4. Gymnasiet
 5. Högskolan
 6. Arbetslivet
 7. Ålderdom

Presentation

Vad är kunskap - Epistemologi / Platons definition
 

Vi börjar med Platons definition:

”Kunskap = sann tro, tillsammans med goda skäl”

”Kunskap = sann, välgrundad övertygelse”

 1. Övertygelse: subjektiv tro. Nödvändig, men inte tillräcklig.

 1. Sanning: objektivt sakförhållande som stämmer överens med/korresponderar mot verkligheten (korrespondensteorin). Objektiva sakförhållanden som kan anknytas till eller förstås utefter något som vi redan har. Alltså det vi ser eller upplever samstämmer/kohererar med det vi vet (koherensteorin). De objektiva sakförhållanden som godkänts/verifieras genom sin praktiska tillämpning.

 1. Goda skäl (välgrundad tro): stödargument för tro.

  1. Varseblivning – upplever något med hjälp av sinnena

  2. Minnet – minns tidigare upplevelser. Koppling till varseblivning.

  3. Induktion – drar en slutsats av ”input”

  4. Deduktion – genom att välja bort det orimliga bevisas det rimliga. Ex. två lådor: i den ena finns en död hund och i den andra en levande. Genom att få reda på vad som finns i ena lådan har vi samtidigt utan att se efter fått reda på vad som finns i den andra.

  5. Omedelbar insikt. Ex. en död hund kan inte samtidigt vara en levande hund. Något kan inte vara ”både-och”: strider mot motsägelselagen.

  Läs mer:

  1. Vad är Kunskap? i enlighet med Skolverket (lärararen har tillgång till dokumentet)
  2. En lektion i epistemologi av Lars Hjälmberg från Korrespondensgymnasiet (YouTube)
  3. Inspelad examination av elev (YouTube)
  4. Ett svar av Sven-Göran Sanfridsson (YouTube)

 

Vad är kunskap - Epistemologi / Sanning?
 

En sanning är sann så länge någon bevisar motsatsen. Sanningar är med andra ord alltid tillfälliga.

Begreppet sanning ingår i begreppet kunskap och det finns tre teorier som kan användas för att säkerställa en sanning:

Korrespondensteorin

En sats är sann om den motsvarar verkligheten/ fakta.

Koherensteorin

En sats är sann om den hänger ihop med andra satser.

Pragmatismen

En sats är sann om dess praktiska följder är nyttiga.

 

Vad är kunskap - Epistemologi / Självständigt tänkande
 

Är tron på auktoritet något bra? Se Monty Python klipp (YouTube)

 

 

Vad är kunskap - Epistemologi / Betygskriterier
 

Filosofi 1

Delar av E1. Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

Delar av E2. Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

Delar av C1. Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

Delar av C2. Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

Delar av A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

Delar av A2. Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

Filosofi 2

 

 

Vad är kunskap - Epistemologi / Lärarhandledning
 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Vad är kunskap - Epistemologi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)