www.larare.at

Svenskämnet

-

Kärnan i ämnet Svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Målsättning inom svenskämnet

 • Du kommer att öva upp förmågan att hantera information källkritiskt; läsa, tala, samtala och presentera ett material både muntligt och skriftligt med hänsyn till mottagare och situation.
 • Du kommer att känna till huvudgenrerna inom litteratur, några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap. Och berättartekniska och stilistiska drag i dessa.
 • Du kommer ha kännedom om det svenska språkets uppbyggnad, samt känna till svenska språkets ursprung. Och lite om grannspråken i Norden.
 • Du kommer kunna reflektera över olika former av språklig variation.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande

  1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
  9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Kursen Svenska 1 omfattar punkterna 1—9.

Kursen Svenska 2 omfattar punkterna 1—9.

Kursen Svenska 3 omfattar punkterna 1—9.

Kursen Litteratur omfattar punkterna 5—7.

Kursen Retorik omfattar punkterna 1—3.

Kursen Skrivande omfattar punkterna 2—4 och 6—8.