www.larare.at

Svenskaämnets syfte

Innehållsförteckning -

Texten ovan är tagen från folkskolans målbeskrivning från 1950-talet och som tur är har det hänt en del sedan dess. Det är inte bara skrivet på ett väldigt invecklat språk, texten är EN mening!

i Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Dessa förmågor finns summerade under 9 förmågor. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. "I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter.

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera egna och andras framställningar samt bearbeta sina framställningar, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.

Skolverket (uppdaterad 29/7-2007)

Läs mer om 9 förmågor, Färdigheter i Svenskämnet, Styrdokument, Jobba med Måluppfyllelse, pedagogisk tanke kopplat till moment

 

Svenskaämnets syfte / Koppling till moment
 

Moment: Inledande skrivuppgift

Syfte: att utveckla sin förmåga att både förstå och skriva om texter. Jobba med litteratur från litteraturkanon. Arbeta med texter samt andra medier som källor till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.

 

 

Moment: Litteratur

Syfte: att utveckla sin förmåga att både förstå och skriva om texter. Jobba med litteratur från litteraturkanon. Arbeta med texter samt andra medier som källor till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Valbart inslag: lära sig värdera egna och andras skriftliga framställningar samt bearbeta dem både efter klasskamraters och lärares råd.

 

 

Moment: Läsförståelse & texttyper

Syfte: att utveckla sin förmåga att både känna till och skriva olika typer av texter. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

 

 

Moment: Läsning

Syfte: att utveckla sin förmåga att både förstå och skriva om texter. Arbeta med texter samt andra medier som källor till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Stimulera till lust att läsa.

 

 

Moment: Språk

Syfte: att behärska både språkriktighet och skrivhantverket. Att reflektera över olika typer av språklig variation. Bygga upp sin egen språkförmåga och tillägna sig språkliga redskap.

 

 

Moment: Språkets uppbyggnad

Syfte: att utveckla sin förmåga att förstå hur språket är uppbyggt främst utifrån gramatik och meningskonstruktion. Att reflektera över olika typer av språklig variation. Bygga upp sin egen språkförmåga och tillägna sig språkliga redskap.

 

 

Moment: Språkförhållanden i Norden

Syfte: att känna till de olika språkförhållandena som gäller i Norden (Danmark, Finland (och tillhörande Åland), Island, Norge och Sverige samt Färöarna och Grönland som tillhör Danmark. Att reflektera över olika typer av språklig variation.

 

 

Moment: Språkhistoria

Syfte: att känna till svenska språkets historia. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

 

 

Moment: Språksociologi

Syfte: att känna till olika sociala mönster som påverkar språk och språkbruk. Att reflektera över olika typer av språklig variation.

 

 

Moment: Tala & argumentation

Syfte: att utveckla sin förmåga att argumentera både skriftligt och muntligt. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor för att stärka argumentationen. Stimulera till lust att tala, skriva, läsa och lyssna. Utveckla kunskaper i muntlig kommunikation: bli bättre på retorik. Lära sig värdera egna och andras muntliga framställningar samt bearbeta dem både efter klasskamraters och lärares råd.

 

 

Svenskaämnets syfte / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)