www.larare.at

Teckensystem

Språket har olika nivåer för det är ett hierarkiskt system. Inom språkvetenskapen är det allmängods att språket kan delas in i olika nivåer eller skikt beroende på beståndsdelarnas storlek.

Se bildspel: teckensystem.

En text består av stycken som utgörs av flertalet meningar. Meningarna i sin tur kan utgöras av en eller flera satser. Satsen består av en eller flera fraser och både satserna och fraseran består av ord. Ord kan delas upp i för- och efterled eller sk prefix och suffix. De kan också delas upp i morfem och fonem.

För att förstå detta måste man känna till språkets "byggstenar" som du kan läsa om här nedan:

Teckensystem

 1. Fonemet
  • är den minsta enheten i språket, närmare bestämt den minsta betydelseskiljande enheten. Fonemet är ett betydelseskiljande språkljud som formar språket.
 2. Grafem = ett skriftspråks minsta betydelseskiljande enhet; t.ex. bokstav eller siffra
 3. Morfemet
  • är den minsta betydelsebärande enheten och består av ett eller flera fonem. Läs mer om morfologi
 4. Ordet
  • är en språklig enhet som består av ett eller flera morfem och ofta åtskiljs från varandra i skrift. Ord kombineras till fraser.
 5. Frasen
  • består av ett eller flera ord som fungerar som en enhet i en sats. Se gärna filmklipp om frasen.
 6. Satsen
  • är en språklig enhet uppbyggd av fraser som har ett finit verb. Se PP.
 7. Meningen
  • består av en eller flera satser och tillsammans utgör de ett stycke. Börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Läs mer om meningsbyggnad
 8. Texten
  • är en skriven eller muntlig utsaga som i sin kontext är meningsfull och där de språkliga enheterna har ett inbördes sammanhang. Byggs upp av meningar och/eller stycken och är den största enheten i språket.

Språk kan analyseras på alla dessa nivåer.

Källa

Se bildspel: Semantik & semiotik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)