<Svenska 1: andra stycket >

"skriva argumenterande text"
"andra typer av texter"
"texter, som är sammanhängande"
" texter, som är [---] begripliga" och "kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet"
"texter, som är [---] anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation"

Moment: Inledande skrivuppgift, Tala & argumentation,

PDF: Argumentation, Språk