Religion 1: första stycket

"Eleven kan [---] redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar"
"Eleven kan [---] översiktligt redogöra för [världsreligionerna och livsåskådningar] kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden."
"I sin analys förklarar eleven [---] samband och drar [---] slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv."
Eleven redogör "för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar" med argument.

Moment: Världsreligionerna, Livsåskådningar och Identitet & identitetsskapande

PDF:

Religion 1: andra stycket

"Eleven ger [---] exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning"
Eleven gör en "analys av denna relation [identitet, religion och livsåskådning] i vilken eleven beskriver [---] samband och drar [---] slutsatser.
"Eleven kan [---] redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund."

Moment: Världsreligionerna, Livsåskådningar och Identitet & identitetsskapande

PDF:

Religion 1: tredje stycket

"Eleven kan [---] redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Eleven kan göra en "analys av de olika uppfattningarna [mellan religion och vetenskap].

Moment: Religion och vetenskap

PDF:

Religion 1: fjärde stycket

"Eleven kan [---] beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller"
Eleven kan göra en "analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga."
"Eleven för [---] resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar."

Moment: Etiska frågor

PDF: