www.larare.at

Etik & Moral

Termerna "etik" och "moral" används ofta som synonymer och kan ibland användas utbytbart. Dock finns det vissa skillnader i deras innebörd och användning. Här är en förklaring av skillnaden mellan etik och moral:

Etik handlar om studiet av rätt och fel, moraliska principer och värderingar samt hur man bör agera. Det är en akademisk disciplin som syftar till att undersöka och analysera moraliska frågor, resonemang och teorier. Etik är mer teoretiskt och reflekterande i sin natur och syftar till att förstå och formulera moraliska principer och system.

Moral handlar om praktiskt beteende och handlingar baserade på rätt och fel. Det är det faktiska sättet vi agerar och tar beslut på grundval av våra värderingar och uppfattningar om vad som är rätt och fel. Moral handlar om våra individuella och kollektiva normer, regler och värderingar som styr vårt beteende och vår interaktion med andra.

I korthet kan man säga att etik är teorin om moral och handlar om att undersöka, analysera och förstå moraliska principer och resonemang. Moral å andra sidan är själva beteendet och handlingarna som uttrycker våra moraliska värderingar och principer i praktiken.

Etik innebär alltså att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Med andra ord kan man säga:

Etik = Hur vi tänker; om vi gör rätt eller fel.

Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel.

När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principer:

 1. Regeletik
 2. Konsekvensetik
 3. Sinneslagsetik

Läs mer om Värdefilosofi

Normativ etik = riktgivade sätt att tänka och tycka. Föreställningar rörande rätt och orätt. Normativ etik är tänkt att ge en vägledning för hur människor kan och bör handla i enlighet med vissa föreskrivna normer. Fastställer vad som på goda grunder kan hävdas vara rätt respektive orätt.

Plikt = en skyldighet eller det vi bör göra.

 

Etik / Regeletik
 

Regeletik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån regler. Jag ska följa lagen..., Jag ska följa min religion..., Vilka personliga regler ska jag följa.

Regel = princip Den rätta handlingen är förnuftig och följer en regel eller en väl uttänkt princip. Moraliska principer viktigast! Förnuftet väger tyngst!

Handlar efter allmänna regler Gud, samvetet eller förnuftet Bra med kritik av modellen.

Konsekvenserna inte viktigt! Generella eller specifika regler/normer Samvetet eller förnuftet Vilken regel är viktigast?

Xenon = Stoicismen = Allas lika värde Världsförnuftet och logik Likgiltigt mot känslor.

Kants moralfilosofi: det kategoriska imperativet.

Diskutera följande bild utifrån ett regeletiskt perspektiv.


Etik / Konsekvensetik
 

Konsekvensetik = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån följder; om följden/konsekvensen är god är handlingen också god.

Handlingen i sig är inte det viktigaste utan dess konsekvenser. Totala mängden av lycka är eftersträvansbart kortsiktigt eller långsiktigt? Bra nu? Längre fram? eller för livet? Grundprincip inom liberalismen Kan man "räkna" sig fram till rätt beslut? (nyttokalkyl - är det ens möjligt?)

Styrka, varaktighet, Kvalitativ skillnad mellan olika typer av njutning.

Egoism - Altruism - Universalism

Hur ska man kunna känna till alla konsekvenser? Konsekvensetisk lösning? Handlingsalternativ?

Diskutera epikurismen, hedonistism, själslig njutning och kroppslig njutning utifrån konsekvensetiskt perspektiv..

Diskutera följande bild utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv.

 

Etik / Sinneslagsetik
 

Sinneslagsetik eller dygdetiken = om en handling är rätt eller fel bedöms utifrån avsikt även om konsekvenserna blir dåliga. "Om tanken är god är handlingen god".

Sinnelagsetik (Dygdetik) är en normativ gren? Goda handlingar leder till goda konsekvenser Instinkter?

Praktisk visdom, lycka och välmående vägledande.

Dygd = mellanläge mellan ytterligheter (laster)

Enkla principer ska inte få styra Goda val kräver träning Vad är gott?

God avsikt = dygd Svårt att avgöra om andras handlingar/intentioner är goda?

Diskutera följande bild utifrån ett sinnelagsetiskt perspektiv.

 

Etik / En metod
 

Kohlberg: moralisk utveckling (Psykologi)

 

Etik / Filmklipp
 

 

Etik / Etiska frågor
 
  1. Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik)
  2. Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv
  3. Resonera utifrån ett altruistiskt perspektiv
  4. Resonera utifrån Kants kategoriska imperativ
  5. Resonera utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv Resonera utifrån ett kulturellt perspektiv
  6. Resonera utifrån ett religiöst/andligt perspektiv
  7. Resonera utifrån ett hedonistiskt perspektiv
  8. Resonera utifrån ett utilitaristiskt perspektiv

  a. Du bör inte vara otrogen eftersom...
  b. Du bör inte vara svartsjuk eftersom...
  c. Du bör inte hjälpa en dödssjuk att dö (eutanasi) eftersom...
  d. Du bör inte ge barn godis på veckodagarna eftersom...
  e. Du bör inte ändra i gener och DNA på människor eftersom...
  f. Du bör inte säga att din partner har ful klädsel eftersom...
  g. Du bör hellre lyfta en persons styrkor än svagheter eftersom...
  h. Du bör rädda livet på någon oavsett vem denna person är eller gjort eftersom...
  i. Du bör hjälpa de fattiga eftersom...
  j. Du bör inte äta djur eftersom...

 

Jobba mer med Etiska frågor

 

Etik / Grupparbete
 

Meningen med livet är att leva moralisk – att skilja rätt från fel, att göra gott och undvika att göra ont, ha en pliktkänsla och värna om rättvisan.

Problem: Säg att du och fyra kamrater är ute på fjället och vandrar och en av er bryter benet. Han kan inte förflyttas och ni sätter upp ett läger. Nu är det så att provinsen/maten är nästan slut och det är väldigt långt till närmaste bebyggelse där ni kan få hjälp. Ni kommer fram till att det finns två vägar att gå, vilken väljer du och vad är mest moraliskt att göra?

 1. Ni lämnar er skadade kamrat för att rädda livet på er övriga. Om ni lämnar den skadade i lägret så räcker maten och krafterna för er övriga att komma till närmaste stad, men då är sannolikheten väldigt hög att er kamrat med det brutna benet är död när ni anländer med hjälp.

 2. Ni stannar alla kvar och hoppas på att bli hittade. När ni alla stannar kvar och inte anstränger er fysiskt räcker maten mycket längre, men blir ni inte funna så dör ni allihop.

Motivering till valet av 1) om man väljer det här så väljer man rätt om man tänker effektetiskt; alltså man ser till de konsekvenser/effekter som följer på val 2 – där handlar man fel: alla dör ju! Är det inte skamligt att lämna en kamrat att dö? Kan du leva med det i resten av ditt liv?

Motivering till valet av 2) om man väljer det här så väljer man rätt om man tänker pliktetiskt; man utgår från en princip/en regel: ”överge aldrig en skadad kamrat”. Det spelar ingen roll vilka förluster som görs; du har ju ett rent samvete! Men vad duger ett samvete till om du dör?

Etik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)