www.larare.at

Islam

Islam är en av världens största religioner och grundades på 600-talet e.Kr. av profeten Muhammed i Mecka, Saudiarabien. Islam betraktar sig som den sista och slutgiltiga uppenbarelsen från Gud till mänskligheten. Följarna av islam kallas muslimer och följer den heliga boken Koranen samt profetens läror och exempel, som finns nedtecknade i haditherna.Det finns olika inriktningar och skolor inom islam, som sunniislam och shiaislam, vilka har vissa teologiska och juridiska skillnader. Islam har en global närvaro och har bidragit till utvecklingen av kultur, vetenskap, konst och filosofi i olika delar av världen.

Islam bygger på fem trosartiklar, som kallas de fem pelarna.

Koranen betraktas som det exakta ordet från Gud, uppenbarat till Muhammed genom ängeln Gabriel. Den består av 114 kapitel eller suror som behandlar olika aspekter av livet, moral, rättvisa och andlighet. Koranen betraktas som en central källa för islams tro, lag och etik.

Muhammed betraktas som den sista profeten och budbäraren från Gud. Hans exempel och undervisning, som återfinns i haditherna, är en viktig rättesnöre för muslimska troende och har stor betydelse inom den muslimska gemenskapen.

Islam betonar monoteism, tron på en enda Gud (Allah) som är unik och har ingen delaktighet eller partner. Allah betraktas som allsmäktig, allvetande och barmhärtig. Gud har skapat universum och är ansvarig för allt som sker i världen.

Islam betonar vikten av rättvisa, barmhärtighet och etiska handlingar. Muslimer uppmanas att följa Guds vilja, följa moraliska principer och agera rättvist gentemot andra människor.

Begreppet ummah refererar till den muslimska gemenskapen som sträcker sig över etniska, kulturella och nationella gränser. Muslimer betraktas som bröder och systrar i tron och förväntas visa solidaritet och stöd för varandra.

Islam tror på en fortsättning av livet efter döden. Muslimer tror på en yttersta dom där människorna blir belönade eller straffade baserat på sina handlingar i detta liv. Paradiset (jannah) och helvetet (jahannam) betraktas som de slutliga destinationerna för de rättfärdiga respektive de onda.

Det finns två större inriktningar inom islam: sunni och shia.

 

Islam / Allmän fakta
 

Islams trosbekännelse lyder ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud”. Islam brukar kallas för den raka vägen till Gud.

Islam är den näst största religionen i världen med ungefär 1,5 miljarder
anhängare. Precis som judendomen och kristendomen så finns det bara en Gud inom islam. De tror dessutom på samma Gud.
Vad är islam?

Islam kan beskrivas som en livshållning - en grundinställning till hela livet och tillvaron. Ordet islam betyder fredssträvan och inte underkastelse som många tror. Muslim betyder den som tror på Gud. Enligt islam är alla människor oavsett de vill eller inte födda till muslimer, alla djur och alla växter är födda muslimer. Detta betyder att en människa aldrig kan konvertera till islam utan
revertera, det vill säga gå tillbaka.

Att leva i islam och som muslim innebär att leva i frid och harmoni med sig
själv, andra människor, naturen och självklart med Gud. Att leva som muslim
och enligt islam är att se livet som en gåva. Människan har ett ansvar för
denna gåva. Det är människans ansvar att ta ta hand varandra och naturen.
Enligt Islam skall man alltså se livet och jorden som en gåva och man ska
visa tacksamhet genom att ta ansvar för sig själv och andra men man måste
också ta hand om naturen. Enligt islam är människan Guds ställföreträdare.
Gud på arabiska heter Allah, det är alltså arabiskans ord för Gud, det är inte
ett egennamn. Muslimer, kristna och judar ber alla till samma Gud.

 

Islam / Adam och Eva
 

Precis som inom judendomen och kristendomen är de första människorna
Adam och Eva. Precis som i Bibeln så trotsar Adam och Eva Gud och äter av
den förbjudna frukten. Men den största skillnaden är dock att de ångrar sig
på en gång och inser att de gjort fel. Muslimer tolkar detta som att
människan har en medfödd känsla för vad som är rätt och fel. När Adam och
Eva bad om förlåtelse så fick de det direkt. Det uppstår alltså inte en klyfta
mellan människan och Gud så som det gör i kristendomen. För att få
förlåtelse av Gud så räcker det med att man på riktigt ångrar sig och ber om
förlåtelse. Till skillnad från kristendomen så behövs det alltså inte ett
försoningsoffer. Inom islam finns alltså inte arvssynd.

Man tänker sig att människan är Guds avbild och har därför en frivilja. Att ha
frivilja kan så klart ställa till det för människan när hon väljer att att inte leva efter Guds vilja. Som Guds avbild är alltså människan fri, smart och god.
Synen på ondska ser annorlunda ut än den inom kristendomen. Det onda
människan gör är enstaka felhandlingar från människans sida. Det finns inte
en ond makt utan det är när människan väljer att agera ”fel”, inte med
förnuftet som onda handlingar uppstår. Man tror på Satan men ser inte
honom/henne som en motkraft till Gud. Satan är underordnad Gud. Han har
straffats av Gud och hans uppgift är att fresta människan till att göra onda
handlingar.

Adam är de första muslimen och den första profeten. Han har fått ett
uppdrag av Gud och det är att förmedla Guds vilja till människorna. Enligt
islam tänker man sig att Islam som religion inte är den sista av de
abrahamitiska religionerna utan den första och enda rätta. Man tänker sig att
Adam och många efter honom fick ett uppdrag av Gud. De misslyckades dock
att förmedla detta budskap till människan. Människors okunnighet ledde till
att de tolkade Guds vilja fel och förvanskade det som Gud ville förmedla.
Sammanlagt är det flera hundra tusen profeter som har försökt förmedla
Guds förkunnelse om hur man bör leva men alla har misslyckats. Till sist så
skickar Gud Muhammed, den sista profeten som lyckas. Enligt islam så har
islam alltså inte bara funnits sedan 600-talet utan islam började med
skapelseberättelsen i Bibeln bara det att Guds ord förvanskades och blev fel
ända fram till 600-talet. Så enligt islam är islam den äldsta och rätta
religionen.


Islam / Profeterna
 

Vissa profeter innan Muhammeds tid är speciella. Adam är den första så
därför är han speciell. Abraham är den första monoteisten, den som först
förespråkar och tror på en enda Gud. Abrahams son Ismael är arabernas
stamfader. Det var också Abraham som byggde den heliga Kaban i Mecka.
Jesus är en viktig profet. Han heter i Koranen Isa. Enligt islam är Jesus
födelse unik på så sätt att han föddes genom jungfrufödelse. Man erkänner
honom som en profet. Dock accepterar man inte att han dog på korset. Enligt
islam så är Jesus inte Guds son, han är heller inte ett försoningsoffer
eftersom detta inte behövs då Gud förlåter för att han är barmhärtig och inte
”mot betalning”.


Islam / Koranen
 

Enligt islam så uppenbarade sig Gud för en massa personer, inte bara Adam
och Abraham och Moses. Deras uppenbarelser skrevs ner i förvanskat skick
och sammanställdes sedan i det som kom att bli Bibeln. Den profet som
lyckades förmedla de rätta versionen av uppenbarelserna var Muhammed. Enligt islam så har alltså Gud försökt att förmedla sitt budskap till människan
två gånger tidigare men detta har misslyckats. Det är därför helt logiskt att
det i Koranen finns texter som stämmer överens med texter från Bibeln.
Likheterna med Bibeln bevisar att det är samma Gud som uppenbarat sig för
alla profeter. Olikheterna visar att de äldre texterna är förvanskade.


Islam / Sunnainriktningen
 

Sunni är den största inriktningen inom islam, ca 90% är sunnimuslimer. Sunniinriktningen är alltså den största inriktningen och omfattar majoriteten av muslimerna runt om i världen. Namnet "sunni" härstammar från ordet "sunnah", vilket syftar på profeten Muhammeds traditioner och exempel.

Sunniislam delar samma trosbekännelse som resten av islam. Den bekänner "Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Hans profet." Detta utgör grunden för troen och acceptansen av Muhammed som den sista profeten.

Sunniislam betraktar både Koranen och sunnah (profetens exempel och undervisning) som primära källor till tro och lag. Sunnah baseras på haditherna, som är nedteckningar av profetens ord, handlingar och tysta godkännanden. Sunnitraditionen har utvecklat en vetenskaplig metod för att bedöma haditherna och fastställa deras äkthet och trovärdighet.

Efter Muhammeds död uppstod en diskussion om vem som skulle efterträda honom som ledare för den muslimska gemenskapen (umma). Sunniter anser att kalifatet, det politiska och religiösa ledarskapet, bör gå till den mest kompetenta och rättfärdiga personen genom konsensus eller val bland de muslimska ledarna. Sunniislam har accepterat de fyra "rättfärdiga kaliferna" (Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali) som Muhammeds rättmätiga efterträdare.

Sunniislam har en utvecklad rättsvetenskap som kallas fiqh. Fiqh syftar till att tillämpa islams principer och rättsregler på olika aspekter av livet. Fiqh bygger på en tolkning av Koranen, sunnah och andra källor och utvecklar rättsliga resonemang och regler för frågor som gäller trosutövning, familjelag, handelsregler, straffrätt och andra områden.

Sunniislam har utvecklat olika teologiska skolor (madhhabs), som representerar olika rättsliga och teologiska traditioner. De fyra huvudsakliga skolorna är hanafitiska, malikitiska, shafiitiska och hanbalitiska. Dessa skolor ger riktlinjer för tolkning av lag och praxis och kan variera i vissa frågor.

Inom sunniislam finns också en betydande andlig tradition som kallas sufism. Sufism fokuserar på den inre andliga dimensionen av tro och strävar efter att uppnå närmare relation med Gud genom meditation, bön och andlig utveckling.

Muhammed var en vanlig människa som föddes 570 i Mecka. När han var
runt 40 år så fick han Koranen uppläst för sig av ängeln Gabriel. Det tog 20
år för Muhammed att ta emot Guds bud. Guds bud var bland annat att ta ett
socialt ansvar. Detta betydde att människan skulle ta hand om sina
medmänniskor och naturen. Det Muhammed förespråkade var att alla
människor var lika värda oavsett klass eller kön. Både rika och fattiga, kvinnor
och män var lika mycket värda och de rika hade ett ansvar att dela med sig
till de fattiga. Han predikade också om en enda Gud. Detta skapade så klart
motstånd. Han precis som Jesus gick emot de normer som rådde. Många
människor tjänade pengar på gudabilder och tempel. De tog betalt för att folk
skulle få komma till templen och be. Man använde slavar för gratis arbetskraft
och behandlade kvinnorna som djur. Muhammed ifrågasatte detta och fick en
massa fiender. Han blev tvungen att fly från Mecka till Medina. I Medina gick
det bättre. Folk började tro på honom och valde att följa honom och hans tro.
Efter ett tag återvände han till Mecka och vid hans död 632 var hela Arabien
muslimskt.

Muhammed Sunna är en samling berättelser som har skrivits ner av
Muhammeds anhängare. I denna samling så står berättelser om hur
Muhammed levde sitt liv och vilka råd han gav till människan. Dessa små
berättelser kallas för hadhiter och sammanställningen av dessa kallas för
Sunna. Eftersom Muhammed var den godaste och viktigaste människan på
jorden och levde direkt under Gud så tyckte alla att hans handlingar var de
rätta. Detta ville man inte glömma bort utan dokumentera för framtiden.

Därför skrev man ner det som profeten sa och gjorde för att skapa regler för
hur människan borde leva.

Eftersom bara 500 av Koranens 6000 verser är bud om rätt och fel så hämtar
muslimerna sina levnadsregler från Muhammeds Sunna.

Muhammed förkunnade monoteism och han förkunnade att människan skulle
dela med sig till andra. Inom islam så tänker man sig att allt vi har är en gåva
från Gud och detta ska vi dela med oss av. Girighet är en stor synd. Vidare
förkunna Muhammed att människan skulle få sin dom. Livet är en gåva detta
ger ett ansvar och detta ansvar ska vi stå för. Precis som Jesus så förkunnade Muhammed om kärlek till sina medmänniskor och ta hand om de fattiga. Två
av islams fem pelare handlar just om att ta hand om de som inte har så
mycket. Fastan är en pelare som ska påminna människan om att det finns
fattiga människor och att man måste känna med de och dela med sig till de.
Zakat är en pelare som går ut på att dela en viss summa av sin inkomst till de
fattiga.

 

Islam / Shiainriktningen
 

Shia är den andra inriktningen inom islam, bara ca 10% är shiamuslimer

Shiainriktningen, även känd som shiaislam, är en av de två huvudsakliga inriktningarna inom islam, vid sidan av sunniislam. Shiaislam skiljer sig teologiskt, juridiskt och historiskt från sunniislam, och dess anhängare kallas shiamuslimer. Shiaislam är störst inom områdena kring Mellanöstern, särskilt Iran, Irak, Bahrain och Libanon, samt andra delar av världen.

Shiaislam erkänner auktoriteten hos imamerna, som är ansedda som andliga och politiska ledare efter profeten Muhammed. Shiaislam anser att ledarskapet efter Muhammed skulle gå till hans närmaste släktingar och att dessa imamer har en speciell andlig ställning och kunskap från Gud. Den sista imamen, som shiamuslimer tror är dold och kommer återkomma som den väntade Mehdi, har särskild betydelse för shiamuslimer.

Shiaislam har en stark betoning på martyrskap och betraktar många av sina tidiga ledare och följare som martyrer. En central händelse i shiaislams historia är slaget vid Karbala där imam Husayn, profeten Muhammeds barnbarn, och hans anhängare mötte förföljelse och martyrskap. Martyrskap betraktas som en symbol för lojalitet mot sanningen och motstånd mot orättvisa.

Shiaislam har en betydande andlig tradition, särskilt inom sufism. Sufism inom shiaislam betonar asketism, andlig renhet och strävan efter att uppnå en närmare relation med Gud genom meditation, bön och andlig utveckling.

Inom shiaislam finns en doktrin som kallas Wilayat al-Faqih, vilket betyder "de religiösa lärdas styre". Enligt denna doktrin har de religiösa auktoriteterna (faqih) rätt att styra över samhället och fatta beslut inom politik och lagstiftning i enlighet med islams principer. Iran är exempel på ett land där denna doktrin tillämpas, med en religiös ledare med titeln Ayatollah som har en politisk roll.

En viktig händelse inom shiaislam är ashurah, som markerar martyrskapet för imam Husayn vid slaget vid Karbala. Ashurah firas som en tid för sorg och åminnelse bland shiamuslimer och åtföljs av processioner och dramatiseringar av händelserna i Karbala.

 

Islam / Sharia
 

Människan har fått livet som en gåva och skall därför ta hand om sitt liv och
naturen. Gud har skapat det materiella och därför får vi glädja oss åt
exempelvis sexuallivets njutningar som till exempel vissa präster inom
kristendomen inte får göra. Att leva i celibat finns alltså inte enligt islam. Man
får också glädja sig åt rikedomar och god mat. Det som är att synda däremot
är att äta god mat när grannen svälter. Inom islam och som en god muslim
så ska man alltid ta hand om de fattiga och dela med sig. Den största synden
är att inte dela med sig till sina medmänniskor.

Islam har utvecklat ett system av råd, bud och förbud för alla levande. Detta
rättssystem kallas för Sharia. Sharia bygger på Koranen och Sunnan och den
har anpassats till nutid. Poängen med Sharialagarna är att de inte får gälla till
det att ett samhälle är helt rättvist. I praktiken innebär detta en omöjlighet.
Det kommer mest troligt alltid att finnas orättvisor och fattigdom i världen.
Detta innebär att de länder som använder sig av Sharialagarna har
misstolkat Koranen och missbrukar religionen.


Islam / Moraliska principer
 

Gudsbilden i islam återspeglas i människosynen och den mest framträdande
människosynen i islam är människans godhet. Människan är född förnuftig.
Men människan har också djuriska drifter. det är när människan låter de
djuriska drifterna styra de förnuftiga kroppen som problem uppstår. Om
människan använder sig av sitt förnuft så kommer hon att behålla sin godhet.
Ett exempel: Människan har ett naturligt (djuriskt) behov av att hävda sig. Så
länge hon är förnuftig så kommer hon att kunna stå emot förtryck och att
andra utnyttjar henne. Om hon istället låter behovet av att hävda sig ta över
förnuftet kommer hon att bli maktgalen och förtryckande själv.

Människan är också fri. Detta är nödvändigt eftersom människan är Guds
avbild. Friheten är en risk som kan leda till ondska. Man tänker sig att det
finns ont i människan som ligger latent som en följd av den fria viljan.
Människosynen i islam är alltså ljus. Ondskans möjlighet är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på frihet. Krig beror på mänskligt oförnuft. Muslimer
försvarar inte krig förutom i vissa speciella fall Våld får bara användas för att
försvara sitt eget liv. Krig är inget som Gud kan lastas för.

Inom islam finns det flera centrala moraliska principer och etiska riktlinjer som styr hur en muslim bör leva sitt liv och interagera med andra. Här är några av de viktigaste moraliska principerna inom islam:

  • Tro på en enda Gud (Allah) och profeten Muhammed som Guds sändebud är en central princip inom islam. Detta innebär att muslimen strävar efter att leva i enlighet med Guds vilja och att följa Muhammeds exempel i sina handlingar och beslut.
  • Rättvisa och rättfärdighet är grundläggande principer inom islam. Muslimer uppmanas att behandla andra med rättvisa, respekt och jämlikhet, oavsett deras bakgrund, religion eller nationalitet. Att sträva efter rättvisa och rättfärdighet är att efterlikna Guds egenskaper och att leva i enlighet med islams etiska normer.
  • Barmhärtighet och medlidande är centrala dygder inom islam. En muslim uppmanas att vara barmhärtig mot alla människor, visa omsorg och hjälpa de som lider eller är i nöd. Att utöva barmhärtighet och medlidande är att efterlikna Guds barmhärtighet gentemot sina skapelser.
  • Sanning och ärlighet är viktiga moraliska principer inom islam. En muslim förväntas vara ärlig och rättfram i sina ord och handlingar. Att tala sanning och undvika lögn, bedrägeri och falskhet är viktiga aspekter av den muslimska etiken.
  • Självbehärskning och måttlighet är centrala principer inom islam. En muslim strävar efter att ha självkontroll över sina begär och att undvika överdrifter och överflöd. Att leva i måttlighet och självbehärskning är att uppnå balans i livet och undvika övertramp och synd.
  • Solidaritet och välgörenhet är viktiga moraliska principer inom islam. En muslim förväntas visa solidaritet med de behövande och att vara generös i att hjälpa dem. Att dela med sig av ens resurser och att sträva efter att lindra fattigdom och lidande är viktiga aspekter av den muslimska etiken.


Islam / Islams fem pelare
 

Islams fem pelare är den grundläggande ideal för tro och det liv man lever
som muslim som också förenar alla muslimer.


Den första pelaren är trosbekännelsen (shahada): det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud. Genom att uttala denna bekännelse blir man muslim. Denna första pelare säger att det bara kan finnas en Gud och att det är denna Gud som har skapat allt. Muhammed är den sista profeten. Det är som har lyckats förmedla Guds ord till människan. Detta är den norm som människan skall leva efter. Muhammeds uppgift var alltså:

1) att förmedla budskapet

2) att i sitt eget sätt att leva gestalta Guds avsikter med det mänskliga livet, alltså leva som ett föredöme så att hans Sunna kunde göras till norm.


Den andra pelaren är bönen (salah). I islam finns också personliga bön, samtal
med Gud. Tanken med bönen är att människan ska rikta sin uppmärksamhet
till Gud. Det finns vissa valda tider som bönen ska hållas och detta är just för
att hela tiden påminna människan om att uppmärksamma Gud under dagens
gång. Detta betyder inte att man inte kan be personliga och spontana böner.
Muhammed bad fem gånger per dag och detta har blivit en regel i islam trots
att det i Koranen inte står något om fem bönestunder. Man får absolut inte be
vid soluppgången för att detta skulle kunna tolkas som att be till solen.
Böneutroparen kallar till bön.Till bönen ska man vara ”ren”. Man ska tvätta
sig på ett speciellt sätt inför bönen. Den som ber ska vara vänd mot Mecka.

Av alla fem är det de två första som människan måste följa.

Den tredje pelaren är fastan (sawm). Islams månåret har tolv månader. Den nionde månaden heter Ramadan. Att fasta denna månad innebär att inte äta,
dricka, röka eller ha samlag under dygnets ljusa dagar. Tanken med fastan är
att alla människor ska under en månads tid få känna på hur det känns att
inte ha mat. Fastans uppgift är att öka solidariteten med de fattiga. Ramadan
är också den månad som Koranen uppenbarades för Muhammed.

Den fjärde pelaren är allmosan (zakat). Tanken bakom denna pelare är att dela med sig till de fattiga. Muhammed sa: ”Allt människan äger har hon fått av Gud”. Att vilja dela med sig är därför en självklarhet inom islam. Allt gott är en gåva
från Gud därför har ingen människa rätt att bara ta vara på sina egna
intressen utan måste dela med sig till de behövande.


Den femte pelaren är vallfärden (hajj). denna är en pilgrimsresa till Mecka. Varje
muslim som har råd ska göra denna resa en gång i sitt liv. Det är förbjudet
att resa om pengarna behövs till nödlidande. Man får heller inte ta emot
pengar som en gåva till resan. Vallfärden ska ske under en bestämd tid och
det är den sista månaden. Mecka är centrum för vallfärden. Alla som
vallfärdar har en vallfärdsdräkt som är vit.

 

Islam / Mitt liv som muslim
 

En muslim lever sitt liv enligt principerna och läror som följer av den islamiska tron och de heliga skrifterna, främst Koranen och profeten Muhammeds (fred vara med honom) sunna (liv och lära). Nedan följer några viktiga aspekter av hur en muslim kan leva sitt liv:

En muslim tror på en enda Gud, som kallas Allah, och att Muhammed är Hans sista profet. Troen på Guds enhet är en central grundläggande tro inom islam.
Islam har fem pelare, som är centrala aspekter av en muslims liv.

Bön är en viktig del av en muslims liv. Utöver de obligatoriska rituella böner (salah) kan en muslim också be frivilliga böner (nawafil) och engagera sig i personliga böner och andakt.

En muslim strävar efter att leva i överensstämmelse med etiska principer och respektera andra människor oavsett deras religion eller bakgrund. Islam betonar vikten av rättvisa, medkänsla, ärlighet, tolerans och ömsesidig respekt.

En muslim deltar i fastemånaden Ramadan, där de avhåller sig från mat, dryck och intima relationer från gryning till solnedgång. Under denna tid ökar andlig reflektion, bön och generositet gentemot andra.

Att vara generös och hjälpsam mot andra, särskilt de behövande, är en viktig del av en muslims liv. Utöver Zakat kan en muslim frivilligt ge sadaqah (välgörenhet) och bidra till samhällets välfärd.

En muslim betonar vikten av ett starkt familieliv, rättvisa och god moral. Familjen är en viktig enhet, och äktenskap och uppfostran av barn värderas högt inom islam.

Islam / Omdebatterade frågor
 

Jihad - ansträngning som kan vara fysisk, moralisk eller intellektuell. Läs mer om Jihad.

Slöja - Det står ingenstans i Koranen att kvinnan ska bära slöja. Det som
står är att man ska täcka barmen, alltså bröstet. Detta har tolkats på olika
sätt. På Muhammeds tid var slöjan ett tecken på status. Kvinnor som var rika
och ägde företag var också de som använde sig av slöja. Fattiga kvinnor som
klädde upp sig med slöja straffades. Idag används olika typer av slöjor för
olika syften. Många väljer frivilligt att bära den, andra väljer att inte göra det
och vissa blir tvingade.Islam / Motvilja mot Islam
 

För det mesta har islam betraktas som ett hot. Islam har under hela sin
historia varit de kristna ländernas närmaste granne. Under den första tiden
då islam expanderades la muslimerna under sig kristna områden. De tvingade
aldrig några att gå över till islam men trots det uppfattades islam som ett hot
mot kristendomen. En annan motsättning mellan islam och kristendomen var
att Muhammed ansågs vara en profet som kom med den ”rätta” versionen av
religionen. Detta skapade så klart en motvilja från kristna. De var inte så
nöjda med att kristendomen ansågs vara felaktig. Detta ledde till att de
kristna började föra en propaganda. Denna propaganda ingick en personlig
kritik av profeten Muhammed. Han framställdes som en bedragare, en som
lurade folket. På så sätt ville man kasta skugga på den religion som utgått
från honom.

År 1453 intog turkarna Konstantinopel. Konstantinopel var den stad som fram
till dess ansågs vara den ortodoxa kristendomens huvudstad. Turkarna hade
upprättat ett rike som kom att kallas den Osmanskariket. Detta rike
expanderade mot Balkan och Centraleuropa. Skräcken för turkarna och
därmed muslimerna växte. Det var denna attityd som präglade européernas
syn på muslimer. Man tyckte att muslimerna var farliga eftersom de var så
framgångsrika i slagfältet. Man sa att det var deras religiösa fanatism som var
orsaken till framgångarna. Man skapade en bild av muslimen som den
hänsynslöse och stenhårda krigaren som det inte gick att resonera med.
Dessutom så behövde man under kolonialismen legitimera det de gjorde. Det
var ju så att européer la under sig massa områden och utnyttjade de
ekonomiskt.

Det finns en viss attityd till islam och muslimer i västvärlden. Denna präglas
tyvärr av en massa fördomar mot islam och muslimer. Det är viktigt att göra
skillnad på vad religionen egentligen går ut på och hur människan faktiskt
tolkar den på sitt eget sätt som gynnar en själv. Det är inte en hemlighet att
religionen används för maktmissbruk. När media envisas med att visa en
onyanserad bild av islam blir konsekvensen att bilden av en muslim
förknippas med förtryckare och terrorister.

 

Islam / Frågor att jobba med
 

1. De fem pelarna i islam. Vilka är de? Varför finns de? Hur används de?

2. Vad hände med islam efter Muhammeds död?

3. Nämn några viktiga punkter i Muhammeds liv?

4. Berätta om några högtider. Varför och hur firas de?

5. Välj ett muslimskt land och beskriv detta.

6. Sharia, vad är utgångspunkten. Hur tolkar man i olika situationer? Vilka olika grader finns?

7. Vad har Jesus för roll i islam?

8. Vad är Koranen? Jämför med bibeln.

9. Likheter och skillnader mellan islam, kristendom och judendom.

10. Redogör för islams människosyn och gudsuppfattning.

11.Vad är sufismen?

 

Islam / Lär dig mer
 

Jihad

Sufismen

Islam på sajten SO-rummet

Film: Muslimsk identitet och media: Islamofobi genom historien

 

 

Islam / Ordlista
 

Al Hidjra =

Det arabiska ordet för "emigration" och syftar på profeten Muhammeds flykt från Mecka till Medina år 622, vilket markerar början på den islamska kalendern.

Allah =

Det arabiska ordet för "Gud" inom islam, används för att referera till den ende Guden.

Ashura =

En muslimsk högtid som firas den tionde dagen i månaden Muharram för att minnas händelser från profeten Muhammeds liv och även som en sorgeperiod för shiamuslimer till minne av martyrdöden för Imam Husayn ibn Ali.

Askes =

En form av självförnekelse och asketisk livsstil som präglas av avståndstagande från materiella njutningar och fokuserar på andlig utveckling.

Bön =

En religiös handling där troende kommunicerar med Gud genom att recitera specifika böner och utföra ritualer. Inom islam är bönen en av de fem pelarna och du bör be fem gånger om dan.

Dygd =

En moralisk egenskap eller karaktärsdrag som anses vara positiv och dygdig, såsom rättvisa, ärlighet, tålamod osv.

Eid al-Adha =

En av de största muslimska högtiderna som firas till minne av profeten Ibrahims beredvillighet att offra sin son Ismael som en handling av lydnad gentemot Gud.

Eid al-Fitr =

En muslimsk högtid som markerar slutet på fastemånaden Ramadan och firas med bön, välgörenhet och gemenskap.

Fasta =

En religiös praxis där troende avhåller sig från mat, dryck och vissa andra nöjen under en bestämd tidsperiod, såsom Ramadan i islam.

Fundamentalism =

En strömning inom många religioner som betonar en strikt tolkning av heliga skrifter och starkt försvarar traditionella religiösa och moraliska värderingar.

Hadith =

Samling av traditioner och uttalanden som tillskrivs profeten Muhammed och används som en källa för rättvägledning inom islam.

Halal =

Betyder "tillåten" på arabiska och används för att beskriva handlingar, livsmedel och andra ting som är tillåtna enligt islamisk lag.

Haram =

Betyder "förbjuden" på arabiska och används för att beskriva handlingar, livsmedel och andra ting som är förbjudna enligt islamisk lag.

Id-al-Adha = Se Eid al-Adha.

Id-al-Fitr = Se Eid al-Fitr.

Imam =

Inom islam används termen för att beteckna en religiös ledare eller en person som leder bönen vid en moské.

Insha'Allah =

Betyder "om Gud vill" på arabiska och används för att uttrycka hopp om att en händelse kommer att inträffa i enlighet med Guds vilja.

Jihad =

Kan översättas till "strävan" eller "ansträngning" och används för att beskriva den inre och yttre strävan för att leva i enlighet med Guds vilja inom islam.

Jordfästning =

Begravning eller ceremoni för avsked och begravning av en avliden person.

Kaba =

Den heliga svarta kuben i Mecka som anses vara det mest heliga stället inom islam och är riktningen för bönen (qibla) för muslimer över hela världen.

Kalifat =

En muslimsk stats- eller religionsledares ämbete eller territorium, särskilt efter profeten Muhammeds död.

Laylat Al-Qadr =

En av de sista tio nätterna i fastemånaden Ramadan som anses vara särskilt välsignad och viktig inom islam.

Livsåskådning =

En persons eller grupps sätt att se på livet, världen och människans plats och syfte.

Martyr =

En person som dör för sin religiösa tro eller övertygelse och ses ofta som en hjälte inom sin religion.

Mawlid =

Firandet av profeten Muhammeds födelsedag inom islam.

Mekka =

En stad i Saudiarabien som anses vara den heligaste platsen inom islam och är destinationen för den årliga pilgrimsfärden (hajj). Där föddes Muhammed och bodde största delen av sitt liv.

Monoteism =

Tron på existensen av endast en Gud.

Moské =

En muslimsk böneplats eller helgedom där muslimska böner och religiösa ceremonier hålls.

Muhammed =

Guds profet.

Muslim =

En person som bekänner sig till islam och tror på Allah som den ende Guden och Muhammed som hans profet.

Människosyn =

Synen på människan och hennes natur, roll och syfte i världen.

Omskärelse =

Den religiösa riten att skära bort förhuden från en mans penis, en vanlig sedvänja inom islam.

Ortopraxi =

Vikten av att praktisera rätt handlingar eller rätt praxis inom en religion, snarare än att bara tro på rätt lära.

Patriark =

En manlig religiös ledare eller familjens ledare.

Pelarna (fem) =

De fem grundläggande plikterna som varje muslim förväntas följa: trosbekännelsen (shahada), bönen (salat), den årliga skatten (zakat), fastan (sawm) och pilgrimsfärden (hajj).

Pilgrimsfärd =

Resan till Mecka som varje muslim förväntas göra minst en gång i livet, förutsatt att de har möjlighet och resurser.

Plikt =

Religiösa eller moraliska skyldigheter eller krav.

Polygami =

Praxis med att ha flera makar samtidigt, vilket är tillåtet enligt islamisk lag under vissa förhållanden.

Profet =

En person som anses ha fått uppenbarelse från Gud och förmedlat Guds budskap till människor.

Radband =

En rad med pärlor eller klot som används för att hålla räkningen på upprepade böner eller uttalanden.

Ramadan =

Den nionde månaden i den islamska kalendern, då muslimer fastar från soluppgång till solnedgång som en del av en andlig och religiös övning.

Rit =

En ceremoniell handling eller handling som utförs i enlighet med en religiös tro eller tradition.

Sharia =

Den islamska lagen som är baserad på Koranen och haditherna och reglerar religiösa, sociala och moraliska frågor inom islam.

Shia =

En av de två huvudgrenarna inom islam, som tror på att Ali och hans ättlingar är de enda legitima efterträdarna till profeten Muhammed.

Själ =

En andlig eller icke-fysisk aspekt av människan som anses vara odödlig och separerad från kroppen efter döden.

Sufism =

En mystisk gren inom islam som fokuserar på andlig inre utveckling och personlig relation till Gud.

Sunna =

En samling av profeten Muhammeds traditioner och exempel som anses vara en källa till islamsk lag och praxis.

Sunni =

En av de två huvudgrenarna inom islam, som tror på att de första fyra kaliferna är de legitima efterträdarna till profeten Muhammed.

Sura =

Ett kapitel i Koranen.

Teokrati =

Ett politiskt system där religiösa lagar och institutioner styr över regeringen och samhället.

Tradition =

Överlämnad tro, sedvänja eller sedvänja som överförs från generation till generation.

Trosbekännelse =

Ett formellt uttalande av en persons religiösa tro eller trosövertygelse.

Vallfärd =

En religiös pilgrimsfärd till en helig plats. En av de 5 grundpelarna. En helig resa.

Världsbild =

En persons övergripande filosofiska syn på världen och dess natur.

Yawm al-Jum'a =

Den muslimska bönedagen, fredag, som är den viktigaste veckodagen för gemensam bön och religiösa möten.

Zakat =

En religiös plikt inom islam att ge en viss andel av ens förmögenhet till de fattiga och behövande som en form av välgörenhet.

 

Islam / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Huvudsaklig källa: Inan Senturk, Yrkesplugget, Solna – www.lektion.se

 

Joni Stam (2016)