www.larare.at

Islam

Det finns två större inriktningar

1. Sunni - Den största inriktningen inom islam, ca 90% är sunnimuslimer

2. Shia - Den andra inriktningen inom islam, bara ca 10% är shiamuslimer

 

Islam / Allmän fakta
 

Islams trosbekännelse lyder ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud”. Islam brukar kallas för den raka vägen till Gud.

Islam är den näst största religionen i världen med ungefär 1,5 miljarder
anhängare. Precis som judendomen och kristendomen så finns det bara en Gud inom islam. De tror dessutom på samma Gud.
Vad är islam?

Islam kan beskrivas som en livshållning - en grundinställning till hela livet och tillvaron. Ordet islam betyder fredssträvan och inte underkastelse som många tror. Muslim betyder den som tror på Gud. Enligt islam är alla människor oavsett de vill eller inte födda till muslimer, alla djur och alla växter är födda muslimer. Detta betyder att en människa aldrig kan konvertera till islam utan
revertera, det vill säga gå tillbaka.

Att leva i islam och som muslim innebär att leva i frid och harmoni med sig
själv, andra människor, naturen och självklart med Gud. Att leva som muslim
och enligt islam är att se livet som en gåva. Människan har ett ansvar för
denna gåva. Det är människans ansvar att ta ta hand varandra och naturen.
Enligt Islam skall man alltså se livet och jorden som en gåva och man ska
visa tacksamhet genom att ta ansvar för sig själv och andra men man måste
också ta hand om naturen. Enligt islam är människan Guds ställföreträdare.
Gud på arabiska heter Allah, det är alltså arabiskans ord för Gud, det är inte
ett egennamn. Muslimer, kristna och judar ber alla till samma Gud.

 

Islam / Adam och Eva
 

Precis som inom judendomen och kristendomen är de första människorna
Adam och Eva. Precis som i Bibeln så trotsar Adam och Eva Gud och äter av
den förbjudna frukten. Men den största skillnaden är dock att de ångrar sig
på en gång och inser att de gjort fel. Muslimer tolkar detta som att
människan har en medfödd känsla för vad som är rätt och fel. När Adam och
Eva bad om förlåtelse så fick de det direkt. Det uppstår alltså inte en klyfta
mellan människan och Gud så som det gör i kristendomen. För att få
förlåtelse av Gud så räcker det med att man på riktigt ångrar sig och ber om
förlåtelse. Till skillnad från kristendomen så behövs det alltså inte ett
försoningsoffer. Inom islam finns alltså inte arvssynd.

Man tänker sig att människan är Guds avbild och har därför en frivilja. Att ha
frivilja kan så klart ställa till det för människan när hon väljer att att inte leva efter Guds vilja. Som Guds avbild är alltså människan fri, smart och god.
Synen på ondska ser annorlunda ut än den inom kristendomen. Det onda
människan gör är enstaka felhandlingar från människans sida. Det finns inte
en ond makt utan det är när människan väljer att agera ”fel”, inte med
förnuftet som onda handlingar uppstår. Man tror på Satan men ser inte
honom/henne som en motkraft till Gud. Satan är underordnad Gud. Han har
straffats av Gud och hans uppgift är att fresta människan till att göra onda
handlingar.

Adam är de första muslimen och den första profeten. Han har fått ett
uppdrag av Gud och det är att förmedla Guds vilja till människorna. Enligt
islam tänker man sig att Islam som religion inte är den sista av de
abrahamitiska religionerna utan den första och enda rätta. Man tänker sig att
Adam och många efter honom fick ett uppdrag av Gud. De misslyckades dock
att förmedla detta budskap till människan. Människors okunnighet ledde till
att de tolkade Guds vilja fel och förvanskade det som Gud ville förmedla.
Sammanlagt är det flera hundra tusen profeter som har försökt förmedla
Guds förkunnelse om hur man bör leva men alla har misslyckats. Till sist så
skickar Gud Muhammed, den sista profeten som lyckas. Enligt islam så har
islam alltså inte bara funnits sedan 600-talet utan islam började med
skapelseberättelsen i Bibeln bara det att Guds ord förvanskades och blev fel
ända fram till 600-talet. Så enligt islam är islam den äldsta och rätta
religionen.


Islam / Profeterna
 

Vissa profeter innan Muhammeds tid är speciella. Adam är den första så
därför är han speciell. Abraham är den första monoteisten, den som först
förespråkar och tror på en enda Gud. Abrahams son Ismael är arabernas
stamfader. Det var också Abraham som byggde den heliga Kaban i Mecka.
Jesus är en viktig profet. Han heter i Koranen Isa. Enligt islam är Jesus
födelse unik på så sätt att han föddes genom jungfrufödelse. Man erkänner
honom som en profet. Dock accepterar man inte att han dog på korset. Enligt
islam så är Jesus inte Guds son, han är heller inte ett försoningsoffer
eftersom detta inte behövs då Gud förlåter för att han är barmhärtig och inte
”mot betalning”.


Islam / Koranen
 

Enligt islam så uppenbarade sig Gud för en massa personer, inte bara Adam
och Abraham och Moses. Deras uppenbarelser skrevs ner i förvanskat skick
och sammanställdes sedan i det som kom att bli Bibeln. Den profet som
lyckades förmedla de rätta versionen av uppenbarelserna var Muhammed. Enligt islam så har alltså Gud försökt att förmedla sitt budskap till människan
två gånger tidigare men detta har misslyckats. Det är därför helt logiskt att
det i Koranen finns texter som stämmer överens med texter från Bibeln.
Likheterna med Bibeln bevisar att det är samma Gud som uppenbarat sig för
alla profeter. Olikheterna visar att de äldre texterna är förvanskade.


Islam / Muhammeds Sunna
 

Muhammed var en vanlig människa som föddes 570 i Mecka. När han var
runt 40 år så fick han Koranen uppläst för sig av ängeln Gabriel. Det tog 20
år för Muhammed att ta emot Guds bud. Guds bud var bland annat att ta ett
socialt ansvar. Detta betydde att människan skulle ta hand om sina
medmänniskor och naturen. Det Muhammed förespråkade var att alla
människor var lika värda oavsett klass eller kön. Både rika och fattiga, kvinnor
och män var lika mycket värda och de rika hade ett ansvar att dela med sig
till de fattiga. Han predikade också om en enda Gud. Detta skapade så klart
motstånd. Han precis som Jesus gick emot de normer som rådde. Många
människor tjänade pengar på gudabilder och tempel. De tog betalt för att folk
skulle få komma till templen och be. Man använde slavar för gratis arbetskraft
och behandlade kvinnorna som djur. Muhammed ifrågasatte detta och fick en
massa fiender. Han blev tvungen att fly från Mecka till Medina. I Medina gick
det bättre. Folk började tro på honom och valde att följa honom och hans tro.
Efter ett tag återvände han till Mecka och vid hans död 632 var hela Arabien
muslimskt.

Muhammed Sunna är en samling berättelser som har skrivits ner av
Muhammeds anhängare. I denna samling så står berättelser om hur
Muhammed levde sitt liv och vilka råd han gav till människan. Dessa små
berättelser kallas för hadhiter och sammanställningen av dessa kallas för
Sunna. Eftersom Muhammed var den godaste och viktigaste människan på
jorden och levde direkt under Gud så tyckte alla att hans handlingar var de
rätta. Detta ville man inte glömma bort utan dokumentera för framtiden.

Därför skrev man ner det som profeten sa och gjorde för att skapa regler för
hur människan borde leva.

Eftersom bara 500 av Koranens 6000 verser är bud om rätt och fel så hämtar
muslimerna sina levnadsregler från Muhammeds Sunna.

Muhammed förkunnade monoteism och han förkunnade att människan skulle
dela med sig till andra. Inom islam så tänker man sig att allt vi har är en gåva
från Gud och detta ska vi dela med oss av. Girighet är en stor synd. Vidare
förkunna Muhammed att människan skulle få sin dom. Livet är en gåva detta
ger ett ansvar och detta ansvar ska vi stå för. Precis som Jesus så förkunnade Muhammed om kärlek till sina medmänniskor och ta hand om de fattiga. Två
av islams fem pelare handlar just om att ta hand om de som inte har så
mycket. Fastan är en pelare som ska påminna människan om att det finns
fattiga människor och att man måste känna med de och dela med sig till de.
Zakat är en pelare som går ut på att dela en viss summa av sin inkomst till de
fattiga.

 

Islam / Sharia
 

Människan har fått livet som en gåva och skall därför ta hand om sitt liv och
naturen. Gud har skapat det materiella och därför får vi glädja oss åt
exempelvis sexuallivets njutningar som till exempel vissa präster inom
kristendomen inte får göra. Att leva i celibat finns alltså inte enligt islam. Man
får också glädja sig åt rikedomar och god mat. Det som är att synda däremot
är att äta god mat när grannen svälter. Inom islam och som en god muslim
så ska man alltid ta hand om de fattiga och dela med sig. Den största synden
är att inte dela med sig till sina medmänniskor.

Islam har utvecklat ett system av råd, bud och förbud för alla levande. Detta
rättssystem kallas för Sharia. Sharia bygger på Koranen och Sunnan och den
har anpassats till nutid. Poängen med Sharialagarna är att de inte får gälla till
det att ett samhälle är helt rättvist. I praktiken innebär detta en omöjlighet.
Det kommer mest troligt alltid att finnas orättvisor och fattigdom i världen.
Detta innebär att de länder som använder sig av Sharialagarna har
misstolkat Koranen och missbrukar religionen.


Islam / Människosyn
 

Gudsbilden i islam återspeglas i människosynen och den mest framträdande
människosynen i islam är människans godhet. Människan är född förnuftig.
Men människan har också djuriska drifter. det är när människan låter de
djuriska drifterna styra de förnuftiga kroppen som problem uppstår. Om
människan använder sig av sitt förnuft så kommer hon att behålla sin godhet.
Ett exempel: Människan har ett naturligt (djuriskt) behov av att hävda sig. Så
länge hon är förnuftig så kommer hon att kunna stå emot förtryck och att
andra utnyttjar henne. Om hon istället låter behovet av att hävda sig ta över
förnuftet kommer hon att bli maktgalen och förtryckande själv.

Människan är också fri. Detta är nödvändigt eftersom människan är Guds
avbild. Friheten är en risk som kan leda till ondska. Man tänker sig att det
finns ont i människan som ligger latent som en följd av den fria viljan.
Människosynen i islam är alltså ljus. Ondskans möjlighet är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på frihet. Krig beror på mänskligt oförnuft. Muslimer
försvarar inte krig förutom i vissa speciella fall Våld får bara användas för att
försvara sitt eget liv. Krig är inget som Gud kan lastas för.


Islam / Islams fem pelare
 

Islams fem pelare är den grundläggande ideal för tro och det liv man lever
som muslim som också förenar alla muslimer.

 


Den första pelaren är trosbekännelsen: det finns ingen Gud utom Gud och
Muhammed är hans sändebud. Denna första pelare säger att det bara kan
finnas en Gud och att det är denna Gud som har skapat allt. Muhammed är
den sista profeten. Det är som har lyckats förmedla Guds ord till människan.
Detta är den norm som människan skall leva efter. Muhammeds uppgift var
alltså:

1) att förmedla budskapet

2) att i sitt eget sätt att leva gestalta Guds avsikter med det mänskliga livet, alltså leva som ett föredöme så att hans Sunna kunde göras till norm.


Den andra pelaren är bönen. I islam finns också personliga bön, samtal
med Gud. Tanken med bönen är att människan ska rikta sin uppmärksamhet
till Gud. Det finns vissa valda tider som bönen ska hållas och detta är just för
att hela tiden påminna människan om att uppmärksamma Gud under dagens
gång. Detta betyder inte att man inte kan be personliga och spontana böner.
Muhammed bad fem gånger per dag och detta har blivit en regel i islam trots
att det i Koranen inte står något om fem bönestunder. Man får absolut inte be
vid soluppgången för att detta skulle kunna tolkas som att be till solen.
Böneutroparen kallar till bön.Till bönen ska man vara ”ren”. Man ska tvätta
sig på ett speciellt sätt inför bönen. Den som ber ska vara vänd mot Mecka.
Av alla fem är det de två första som människan måste följa.


Den tredje pelaren är fastan. Islams månåret har tolv månader. Den nionde
månaden heter Ramadan. Att fasta denna månad innebär att inte äta,
dricka, röka eller ha samlag under dygnets ljusa dagar. Tanken med fastan är
att alla människor ska under en månads tid få känna på hur det känns att
inte ha mat. Fastans uppgift är att öka solidariteten med de fattiga. Ramadan
är också den månad som Koranen uppenbarades för Muhammed.


Den fjärde pelaren är zakat. Tanken bakom denna pelare är att dela med
sig till de fattiga. Muhammed sa: ”Allt människan äger har hon fått av Gud”. Att vilja dela med sig är därför en självklarhet inom islam. Allt gott är en gåva
från Gud därför har ingen människa rätt att bara ta vara på sina egna
intressen utan måste dela med sig till de behövande.

 


Den femte pelaren är vallfärden. denna är en pilgrimsresa till Mecka. Varje
muslim som har råd ska göra denna resa en gång i sitt liv. Det är förbjudet
att resa om pengarna behövs till nödlidande. Man får heller inte ta emot
pengar som en gåva till resan. Vallfärden ska ske under en bestämd tid och
det är den sista månaden. Mecka är centrum för vallfärden. Alla som
vallfärdar har en vallfärdsdräkt som är vit.

 


Islam / Omdebatterade frågor
 

Jihad - ansträngning som kan vara fysisk, moralisk eller intellektuell. Läs mer om Jihad.

Slöja - Det står ingenstans i Koranen att kvinnan ska bära slöja. Det som
står är att man ska täcka barmen, alltså bröstet. Detta har tolkats på olika
sätt. På Muhammeds tid var slöjan ett tecken på status. Kvinnor som var rika
och ägde företag var också de som använde sig av slöja. Fattiga kvinnor som
klädde upp sig med slöja straffades. Idag används olika typer av slöjor för
olika syften. Många väljer frivilligt att bära den, andra väljer att inte göra det
och vissa blir tvingade.Islam / Motvilja mot Islam
 

För det mesta har islam betraktas som ett hot. Islam har under hela sin
historia varit de kristna ländernas närmaste granne. Under den första tiden
då islam expanderades la muslimerna under sig kristna områden. De tvingade
aldrig några att gå över till islam men trots det uppfattades islam som ett hot
mot kristendomen. En annan motsättning mellan islam och kristendomen var
att Muhammed ansågs vara en profet som kom med den ”rätta” versionen av
religionen. Detta skapade så klart en motvilja från kristna. De var inte så
nöjda med att kristendomen ansågs vara felaktig. Detta ledde till att de
kristna började föra en propaganda. Denna propaganda ingick en personlig
kritik av profeten Muhammed. Han framställdes som en bedragare, en som
lurade folket. På så sätt ville man kasta skugga på den religion som utgått
från honom.

År 1453 intog turkarna Konstantinopel. Konstantinopel var den stad som fram
till dess ansågs vara den ortodoxa kristendomens huvudstad. Turkarna hade
upprättat ett rike som kom att kallas den Osmanskariket. Detta rike
expanderade mot Balkan och Centraleuropa. Skräcken för turkarna och
därmed muslimerna växte. Det var denna attityd som präglade européernas
syn på muslimer. Man tyckte att muslimerna var farliga eftersom de var så
framgångsrika i slagfältet. Man sa att det var deras religiösa fanatism som var
orsaken till framgångarna. Man skapade en bild av muslimen som den
hänsynslöse och stenhårda krigaren som det inte gick att resonera med.
Dessutom så behövde man under kolonialismen legitimera det de gjorde. Det
var ju så att européer la under sig massa områden och utnyttjade de
ekonomiskt.

Det finns en viss attityd till islam och muslimer i västvärlden. Denna präglas
tyvärr av en massa fördomar mot islam och muslimer. Det är viktigt att göra
skillnad på vad religionen egentligen går ut på och hur människan faktiskt
tolkar den på sitt eget sätt som gynnar en själv. Det är inte en hemlighet att
religionen används för maktmissbruk. När media envisas med att visa en
onyanserad bild av islam blir konsekvensen att bilden av en muslim
förknippas med förtryckare och terrorister.

 

Islam / Frågor att jobba med
 

1. De fem pelarna i islam. Vilka är de? Varför finns de? Hur används de?

2. Vad hände med islam efter Muhammeds död?

3. Nämn några viktiga punkter i Muhammeds liv?

4. Berätta om några högtider. Varför och hur firas de?

5. Välj ett muslimskt land och beskriv detta.

6. Sharia, vad är utgångspunkten. Hur tolkar man i olika situationer? Vilka olika grader finns?

7. Vad har Jesus för roll i islam?

8. Vad är Koranen? Jämför med bibeln.

9. Likheter och skillnader mellan islam, kristendom och judendom.

10. Redogör för islams människosyn och gudsuppfattning.

11.Vad är sufismen?

 

Islam / Lär dig mer
 

Jihad

Sufismen

Islam på sajten SO-rummet

Film: Muslimsk identitet och media: Islamofobi genom historien

 

 

Islam / Ordlista
 

Imam - Den som leder gudstjänst och bön

Moské - Muslimernas tempel

Vallfärd/pilgrimsfärd - En av de 5 grundpelarna. En helig resa.

Mekka - Helig stad där Muhammed föddes och bodde den största delen av sitt liv. Helig stad inom islam och dit man helst ska göra sin vallfärd.

Kaba - Helig plats i Mekka.

Muhammed - Guds profet.

Ramadan - Den månad då man fastar.

 

Islam / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Islam / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Huvudsaklig källa: Inan Senturk, Yrkesplugget, Solna – www.lektion.se

 

Joni Stam (2016)