www.larare.at

Portfolio: Psykologi 2a

Genomför en fallbeskrivning där du fördjupar dig i ett eller flera beteenden utifrån...

 • personlighetspsykologin
 • utvecklingspsykologin

Anknyt till känslor och tankar och utgå ifrån en holistisk syn på människan i dagens samhälle, se till arvets och miljöns betydelse och förklara individens psykiska hälsa och ohälsa. Koppla till "nya" förändringar i samhället.

Se till uppkomsten av psykiska störningar och ge exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ.

Se också till hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar och ge exempel på det och relatera till egna erfarenheter.

 • Fallbeskrivningen ska innehålla en kortare redogörelse av de olika psykologiska inriktningarnas innebörd och historia 
 • Fallbeskrivningen ska innehålla en genomgång följt av definitioner av viktiga begrepp
 • Fallbeskrivningen ska innehålla både fakta och egna åsikter och det ska tydliggöras med hjälp av korrekt och tydlig källhänvisning.

 

Portfolio: Psykologi 2a / Förslag 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Genomför en psykologisk studie i form av en vetenskaplig rapport där du utgår ifrån ett individperspektiv (personlighetspsykologi), som övergår i ett grupperspektiv i relation till mänskliga fenomenet: förälskelse och kärlek.

Se till fenomenet i relation till både olika typer av utvecklingsstadier (utvecklingspsykologi) och olika psykologiska perspektiv:

 • Det biologiska perspektivet
 • Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)
 • Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)
 • Det humanistiska perspektivet
 • Det kognitiva perspektivet
 • Det sociokulturella perspektivet

Alltså; granska och förklara förälskelse och kärlek utifrån flera psykologiska perspektiv; psykologisera fenomenet kärlek. Anknyt till känslor och tankar och utgå ifrån en holistisk syn på människan i dagens samhälle, se till arvets och miljöns obevekliga betydelse och förklara individens situation när hen både “upptäcker” och “drabbats” av förälskelse/kärlek och vad som händer utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Koppla till traditioner och normer och (nya) förändringar i samhället. Se också till hur människan påverkas och formas av kultur, medier och olika livsstilar och ge exempel på det och relatera gärna till egna (personliga) erfarenheter.

Se också till eventuella psykiska störningar som förälskelse kan ge upphov till; anknyt till psykos och ge också exempel på behandlingsalternativ.

Glöm inte att använda psykologiska termer (viktiga begrepp) för att tydliggöra innehållet mer och definiera dem gärna.

Extra (som inte påverkar psykologibetyget): var källkritisk och ha korrekt och tydlig källhänvisning.

Google-dokument

 

Portfolio: Psykologi 2a / (2)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2a / (3)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2a / (4)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2a / (5)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2a / (6)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Portfolio: Psykologi 2a / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa ett Google-dokument och distribuera det via Classroom. Du kan hitta exempel på utförande under Stödmaterial. Alla elever ska alltså ha varsitt exemplar.

När eleven gjort en examination länkar hen till den. Eleven arbetar i eget dokument som hen delar när det är klart. Eleven lämnar alltså in ett skolarbete genom att länka till det och länken ska ligga i portfolion.

Tanken är att allt betygsgrundande material kan nås via portfolion där också betyget på inlämningen ska synas.

 

Portfolio: Psykologi 2a / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)