www.larare.at

Pedagogisk utveckling

Innehållsförteckning -

 

 

 

Pedagogisk utveckling / Pedagogik
 

Manifestus paidagogos och Pedagogik .

 

Pedagogisk utveckling / Ledarskap
 

Ledarskap .

 

Pedagogisk utveckling / Nivåanpassad litteratur
 

Projekt 1: skapa böcker som ligger på en viss nivå - förebild är engelska Penguin Readers

 

Till vänster radas de olika nivåerna upp och i rött står vilken nivå "The Adventurese of Tom Sawyer" är på. Vi vill göra en variant på svenska och tänkte arbeta inledningsvis med texter som man inte behöver rättigheter till (Runebergs projektet: texter ).

Exempel: Karin Boyes Kallocain

Utgångspunkt i kategoriseringen är rema tema analys - läs Rema kontra Tema .

Användbara länkar:

 1. Läsbarhetsindex
 2. Vanligaste orden i svenska språket
 3. Lists of Common Words
 4. 100 English Lessons
 5. Words Count: Language Is Our Passion
 6. Why & how to use frequency lists to learn words
 7. Does size matter? The relationship between vocabulary breadth
  and depth
  (pdf)
 8. How Large a Vocabulary Is Needed For Reading and Listening? (pdf)

 

Pedagogisk utveckling / Blooms taxonomy á la 2000
 

Projekt 2: Tillämpning av Blooms taxonomy á la 2000 (se bild). Vi arbetar med att ge webbsajterna nedan en svensk språkdräkt i och med att vi anser att innehållet är mycket relevant i relation till våra styrdokument: kunskapskraven.

Användbara länkar:

 1. Blooms taxonomi på www.larare.at
 2. Revised Bloom’s Taxonomy
 3. The Second Principle

 

Pedagogisk utveckling / Lingvistik
 

Här arbetar vi med att lära oss och andra att förstå vikten i att ha en lingvistisk medvetenhet i sitt lärande. Förståelse skapar större friheter att forma pedagogiken så att den passar eleven.

Läs mer om: Lingvistik

Metadiskurs

Språket kan användas för att tala om språket självt. Som språkanvändare talar vi inte bara om våra olika upplevelser av verkligheten, utan vi kan även använda språket för att uttryckligen referera till oss själva som "kommunikatörer". Vi talar inte heller uteslutande om ämnet som diskuteras, utan kan även referera till den kommunikativa situationen i sig. "Metadiskurs" handlar om reflexivitet i språket. Termen beskriver författarens uttryckliga kommentar på sin egen pågående text (specifikt skriven text), till exempel sådana språkliga signaler som visar att textens författare är medveten om att han/hon använder språket för att skapa en text, uppmärksammar sin egen roll som författare, eller vänder sig till den tänkta läsaren.

 

 

Pedagogisk utveckling / Kunskapsutveckling
 

Genom att illustrera olika textbindningsmetoder kan man få eleven att förstå vilka kunskaper/färdigheter som krävs för att skapa en bättre text. Genom att visa på meningars inre samband (interkorrelation)) kan man skapa större förståelse över texters uppbyggnad med hjälp av textbindning..

Genom att detektera och uppmuntra användningen av fogeord kan eleven få större språklig medvetenhet vilket bidrar till språkutveckling och bättre texter.

Användning av fogeord eller sambandsord skapar större friheter i beskrivning och många elever får igång sin fantasi om de måste använda sig av fogeord.

Genom att arbeta med metaforer som metod kan eleven få hjälp med att analysera och förstå det som står mellan raderna i en text.

Textbindningsmetoder:

  1. Tematiskt bindning: har med principen tema-rema att göra. Tema är det första som står i meningen, det som förutsätts vara känt sedan innan, medan rema innebär det som kommer senare i meningen, den information som är ny. Exempel: "Fantomen fick syn på Guran. Denne höll på att nojsa med Diana." I den första meningen är Fantomen tema, han antas vara känd sedan tidigare. Den nya informationen, rema, är att han fick syn på Guran. I nästa mening blir rema från förra meningen, Guran, tema. Detta är en tematisk bindning som är mycket viktigt när man jobbar med språk: Grammatical Concepts and their Application in Foreign Language Teaching.
  2. Referentiell bindning: avser att meningarna håller ihop genom ett innehållsligt samband. Exempelvis genom att samma företeelse (referent) finns i flera meningar eller att olika företeelser hänger ihop på ett logiskt sätt. Exempel: "Hårdrock är vår tids gissel. Men äldre tiders ungdom uppskattade hambo. Den lockade pigor och drängar från när och fjärran. Det var en så vildsint dans att de orgiastiska krumsprången fick de äldre att bäva i sina stugor." Denna text binds samman av att det finns en ledfamilj, där texten hålls samman av exempelvis referenten hambo (hambo, den, vildsint dans, orgiastiska krumsprången).
  3. Logisk bindning: innebär att texten hålls ihop på ett mer logiskt sätt, med hjälp av exempelvis olika konjunktioner, adverb m.m. Exempel: "Det var en så vildsint dans att de..."

  (Källa )

 

Läs mer om: Interkorrelation , Textbindning , Metafor som metod , Om sambandsord i översatt text , Grammatical Concepts and their Application in Foreign Language Teaching ,

 

Pedagogisk utveckling / Språklänkar - Svenska
 

 

Pedagogisk utveckling / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)