www.larare.at

Blooms matris - styrdokument

 

Introduktion

 

 

Ordmoln

 

 

Kännedom om

Remember

 

Förståelse

Understand

 

Tillämpning

Apply

 

Analys

Analyze

 

Värdera

Evaluate

 

Skapa

Create

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion

  Klicka för att komma till start

Blooms taxonomi är en klassificering av lärandemål inom utbildning som togs fram 1956 av Benjamin Bloom. Till grund ligger en serie konferenser som Bloom höll mellan 1949 - 1953. Syftet med dessa var att anknyta förmågor till läroplaner. Han la fram en en teoretisk ram som skulle underlätta förståelsen av kopplingen mellan förmågor och kunskaper och skolans läroplaner. En sådan teoretisk ram underlättade en klassificiering av målen för utbildningsprocessen, eftersom utbildningsmål utgör grunden för mycket av vår utbildningsforskning.

Taxonomin ska motivera utbildare att fokusera på tre domäner (lärandemål), vilket skapar en mer holistisk form av utbildning:

 1. Kognitiv (Kunskap / Huvud)
 2. Affektiv (Känsla / Hjärta)
 3. Psykomotorisk (Görandet / Händerna)

Källa

Blooms taxonomi

I den första nivån som de flesta behärskar försöker man memorera informationen; alltså komma ihåg den - lägga den på minnet. 

OBS! Ibland står det knowledge istället för Remembering som inte får misstolkas som "kunskap i", snarare kännedom om.

För att sedan kunna gå vidare över huvud taget måste man förstå informationen för att kunna använda den på något vis. 

När man kan använda informationen blir det lättare att analysera och framför allt värdera informationen; alltså, är den relevant (användbar)?

Därefter skapar man något av informationen; presenterar den antingen skriftligt eller muntligt.

Alltså:

 1. Vad minns du? Återge fakta. Gör ett urval och presentera och beskriv det som du anser vara viktigast; skriv t.ex. nyckelord.
 2. Vad förstår du? Beskriv kortfattat. Granska, organisera, diskutera och tolka fakta. Dra slutsatser genom att beskriva, förklara och jämföra.
 3. Hur tillämpar du det du både förstått och minns? Använd fakta för att tydliggöra och illustrera viktiga sakfrågor.
 4. Analysera det du både förstått och minns. Undersök, identifiera, kategorisera och jämför fakta.
 5. Värdera din analys. Bedöm och granska dina resultat. Revidera vid behov.
 6. Skapa ett material utifrån din analys. Utforma ett eget faktamaterial.

Blooms taxonomi enligt Seinfeld (YouTube)

Blooms taxonomi enligt Friends (YouTube)

Se Blooms trappa.

Se Google bildspel version 1 och automatiserat bildspel Blooms taxonomi.

Bildspel version 2

 

Kännedom om

  Klicka för att komma till start

Komma ihåg (Remember): Att kunna ta till sig fakta - memorera. Repetera någon annans definition av en princip.

Färdighet: observation

 1. beskriva
 2. definiera
 3. duplicera
 4. identifiera
 5. känna igen
 6. lista
 7. matcha
 8. memorera
 9. märka
 10. namnge
 11. ordna
 12. relatera
 13. reproducera
 14. skissera
 15. upprepa
 16. välja
 17. återkalla

Ex. kännedom om en apelsin

Frukten apelsin tillhör gruppen citrusfrukt (definiera) är gul och rund och kan skalas. Inuti finns det C-vitaminrika fruktköttet som har söt smak (beskrivning).

Jag vet att frukten heter apelsin och känner igen den (känna igen och återkalla) eftersom jag har hört och sett ordet (ordna och namnge) användas när man talar om frukten och sett många apelsiner (ordna, memorera och identifiera).

Eftersom apelsinen är rund och gul är den lätt att känna igen bland andra frukter (lista, relatera och välja) och dess sötma påminner mig om att det är en frukt (matcha och märka).

Jag kan rita en apelsin och beskriva den för någon som aldrig sett en, utan att titta på en (matcha, skissera, duplicera och reproducera). Detta kan jag göra många gånger (upprepa).

 

Förståelse

  Klicka för att komma till start

Förstå (Understand): Att kunna förstå fakta som memorerats. Förklara principen genom exempel på dess användning inom andra områden.

Färdighet: klassifikation

 1. ange
 2. diskutera
 3. erkänna
 4. förklara
 5. försvara
 6. förutse
 7. ge exempel
 8. generalisera
 9. identifiera
 10. klassificera
 11. konvertera
 12. leda
 13. lokalisera
 14. omformulera
 15. sammanfatta
 16. skilja
 17. skriva om
 18. uppskatta
 19. uttrycka
 20. utvidga
 21. översätta

Ex. förståelse om apelsin

Jag kan förklara vad en apelsin är, var de växer (lokalisera) och visa hur den ser ut (identifiera).

Jag förstår att apelsiner är nyttiga (erkänna), samt dela upp dem i olika typer utifrån sort och land (klassificera) samt ge exempel på den vanligaste typen.

Jag kan resonera mig fram till varför citrusfrukter kan delas upp (skilja) i olika "familjer"; t.ex. mandarin, citron osv (utvidga, ange, diskutera, generalisera och sammanfatta).

Jag kan, med egna ord (omformulera och skriva om), argumentera för att apelsin är den godaste citrusfrukten (försvara och uttrycka) och förvänta mig att många håller med mig eftersom apelsin är den vanligaste citrusfrukten i Sverige (förutse och uppskatta). Jag kan driva frågan och också få andra att förstå hur viktig apelsinen är (leda och översätta).

Jag kan både förutse och tänka mig apelsinens sötma som motsatsen till citronens surhet (konvertera).

 

Tillämpning

  Klicka för att komma till start

Tillämpa (Apply): Att kunna utföra något med de fakta och med hjälp av den kunskap som man fått. Personligen använda principen på procedurer i verkliga/aktuella situationer.

Färdighet: experiment/mätning

 1. anställa
 2. använda
 3. beräkna
 4. demonstrera
 5. dramatisera
 6. driva
 7. förbereda
 8. förutse
 9. illustrera
 10. lösa
 11. manipulera
 12. modifiera
 13. producera
 14. relatera
 15. schema
 16. skissera
 17. skriva
 18. tillämpa
 19. tolka
 20. upptäcka
 21. visa
 22. välja
 23. ändra
 24. öva

Ex. tillämpning av apelsin

Jag vet att man kan äta en apelsin och hur man kan använda den i matlagning och visa andra hur man kan göra (förbereda, visa, demonstrera, producera och tillämpa).

Jag kan ändra rätten utfrån smakpreferenser och eventuella allergier (lösa, förutse, ändra och modifiera).

Jag kan också förbättra rätterna utefter nya rön och annorlunda ingredienser (upptäcka, driva, välja och relatera).

När jag skapar en ny rätt skriver jag ett recept som jag presenterar på ett intresseväckande sätt där jag väver in flertalet känslor och egna upplevelser (dramatisera, illustrera och skissera).

Men innan jag publicerar receptet testar jag den på en testgrupp så att jag vet att det kan bli en framgång (öva, beräkna och tolka).

Jag kan också simulera testerna när det inte finns någon testgrupp, där jag tillämpar olika mallar och dra slutsatser utifrån generaliseringar (manipulera och schema).

 

Analys

  Klicka för att komma till start

Analysera (Analyze): Att kunna se samband mellan olika fakta; ta isär något i mindre komponenter för att förstå helheten: strukturen. Kan separera fakta från antaganden i principen.

Färdighet: kritisk granskning och påståenden

 1. analysera
 2. beräkna
 3. dela upp
 4. (sätt in i) diagram
 5. differentiera
 6. diskriminera
 7. experimentera
 8. fråga
 9. härleda
 10. identifiera
 11. illustrera
 12. jämföra
 13. kategorisera
 14. klassificera
 15. (sätta i) kontrast (till)
 16. kritisera
 17. modellera
 18. peka (på)
 19. separera
 20. skilja
 21. skissera
 22. testa
 23. tolka
 24. undersöka
 25. välja

Ex. analys av apelsin

Jag kan plocka isär en apelsin och utifrån delarna förklara vad en apelsin består av (dela upp, separera, undersöka och analysera).

Jag kan ställa en hypotes över vad som gör en apelsin till apelsin (fråga och illustrera). Jag kan göra olika tester för att säkerställa att det verkligen är en apelsin och utesluta eventuella "falska" apelsiner (testa, experimentera, diskriminera, härleda, peka (på) och tolka).

Jag kan undersöka en apelsin genom att väga och mäta den och jämföra med andra apelsiner eller andra citrusfrukter (beräkna och differentiera).

Jag kan visa på olikheter mellan olika citrusfrukterna med utgångspunkt i apelsinen och bokföra fakta (identifiera, skilja, (sätt in i) diagram, jämföra och (sätta i) kontrast (till)). Jag kan därefter både kategorisera och klassificera apelsinen (skissera) och skapa en egen modell som visar på vad en apelsin är och samtidigt ifrågasätta andras uppfattning över vad en apelsin är (välja, modellera och kritisera).

 

Värdera (syntes)

  Klicka för att komma till start

Värdera (Evaluate): Att kunna dra egna slutsatser; sammanställa nya mönster och strukturer. Kombinerar ett antal principer till en ny fungerande strategi.

Färdighet: etiska förhållningssätt

 1. avsluta
 2. bedöma
 3. beräkna
 4. beskriva
 5. betygsätta
 6. bifoga
 7. diskriminera
 8. döma
 9. förklara
 10. försvara
 11. förutse
 12. jämföra
 13. kontrastera
 14. motivera
 15. relatera
 16. sammanfatta stöd
 17. tolka
 18. uppskatta
 19. utvärdera
 20. välja

 

Skapa

  Klicka för att komma till start

Skapa (Create): Att kunna producera, planera och generera något nytt. Bedöma användningen med hjälp av (nya) kriterier och följa den nya strategin.

Färdighet: ställa frågor och undersöka

 1. arrangera
 2. formulera
 3. följa
 4. förbereda
 5. föreslå
 6. förklara
 7. kategorisera
 8. kombinera
 9. komponera
 10. konstruera
 11. omorganisera
 12. planera
 13. rekonstruera
 14. relatera
 15. revidera
 16. samla
 17. skapa
 18. skriva (om)
 19. utforma
 20. utveckla

 

E-nivå

  Klicka för att komma till start

En övning, uppgift eller examination är enkel, med ett fåtal bekanta detaljer och exempel.

Innehållet är översiktligt, begränsat och tillfredsställande med några få detaljer.

Övningen, uppgiften eller examinationen är utförd med viss säkerhet och med visst handlag i samråd med lärare.

 

C-nivå

  Klicka för att komma till start

En övning, uppgift eller examination är komplex, med nya detaljer och exempel.

Innehållet är nyanserat med välgrundade belysande detaljer.

Arbetet är väldisponerat och utfört metodiskt och strukturerat, med gott resultat och med god precision.

Reflektionerna/analysen är noggrant genomförd.

Övningen, uppgiften eller examinationen är utförd med säkerhet och med gott handlag efter samråd med lärare.

Inom svenskkurserna ska även texten innehålla goda formuleringar och språket vara träffsäkert.

 

A-nivå

  Klicka för att komma till start

En övning, uppgift eller examination är komplex, med flertalet nya detaljer och tydliggörande exempel.

Innehållet är utförligt och nyanserat med flertalet välgrundade belysande detaljer.

Arbetet är väldisponerat, omfattande och genomarbetat och utfört metodiskt och strukturerat, med gott resultat och med mycket god precision

Reflektionerna/analysen är avancerad och noggrant genomförd.

Övningen, uppgiften eller examinationen är utförd med säkerhet och med mycket gott handlag.

Inom svenskkurserna ska även texten innehålla goda formuleringar och språket vara träffsäkert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)