www.larare.at

Uppdragsdialog

Innehållsförteckning -

Dialogsamtal är mycket viktiga då det är vid det samtalet som du och din chef ska diskutera ditt uppdrag under det kommande läsåret. Din arbetsmängd ska vara rimlig och rymmas inom din reglerade arbetstid. Det är viktigt att du själv innan samtalet tänker igenom alla dina arbetsuppgifter och inte ”bara” den tid som du undervisar.

Uppdragsdialogen genomförs för att säkra varje medarbetares arbetsmiljö så att man får en hälsosam arbetssituation. Därför är det viktigt att du du förstår ditt uppdrag för att du ska göra rätt prioriteringar och kunna ta ställning till hur du bäst kan hantera ditt det.

Först när uppdraget är tydliggjort och det finns en samsyn mellan dig och närmast överordnad chef, finns möjlighet att ta ställning till vilka resurser som krävs för att fullgöra uppdraget.

Om det senare uppstår förändringar och nya arbetsuppgifter tillkommer, måste man ta en förnyad diskussion med rektor om vad som i så fall ska tas bort. Observera att arbetsbördan kan variera mellan olika veckor och således är 35 timmar endast ett snitt av antalet arbetstimmar delat på antalet arbetsdagar.

Det som gäller är: 1360 timmar delat på 194 arbetsdagar för kommunalt anställda lärare.

Att klargöra uppdragets innehåll och vilka förväntningar som finns på chefen brukar vara självklart i samband med nyrekrytering. Men med tiden tycks vi glömma bort att stämma av uppdraget, även om det hela tiden sker förändringar i omvärlden och verksamheten. Ofta tror chefer och närmast överordnad chef att de har samma bild av uppdraget, vilket är långt ifrån säkert. Därför är det viktigt att kontinuerligt genomföra en uppdragsdialog mellan chef och närmast överordnad chef.

Källa

Det viktigaste är att samtalet ska utgå från lärarens förutsättningar och förhållanden. Det gäller framför allt att skapa en god arbetssituation

 

Uppdragsdialog / Lärarnas riksförbund
 

Uppdragsdialogen är ett verktyg som vi vet bidrar till att lösa arbetsbelastnings-problemet för lärare.

Arbetsgivare och Lärarnas Riksförbund i Linköping var överens om att införa detta verktyg varför man i Augusti 2003 undertecknade protokollet (pdf) som skulle vara startskottet för att halvera sjukskrivningarna för förbundets medlemmar i Linköpings kommun.

Den del av detta avtal där uppdragsdialogen finns beskriven (§6) är numera uppsagd men den gäller fortfarande som utgångspunkt för vårt arbete.

Inför uppdragsdialogen ska medlemmen ta fram ett förslag på schema som hanterar hela arbetssituationen. Hur ett sådant arbete kan gå till har vi beskrivit bland annat i "Facket och Skolan Nr.5-2005" (pdf) där du kan läsa om hur vi ser på arbetet.

Källa

 

Uppdragsdialog / Arbetstidsregler
 

Årsarbetstiden är 1767 tim. 1360 tim är reglerad arbetstid då läraren ska stå till arbetsgivarens förfogande där undervisning och/eller pedagogiskt arbete är en del av arbetsinnehållet. Individuella bedömningar görs utifrån enhetens särart och lärarens specifika förutsättningar, vilka framgår i uppdragsdialogen. Inom ordinarie arbetstid ska också rymmas uppgifter som utvärdering, skolutveckling, obligatoriska nationella prov, kompetensutveckling, dokumentation, skrivvakt, funktionär, korttidsvik, administration mm samt övriga uppgifter som ingår i lärarrollen för att eleverna ska uppnå sina mål. Arbetsuppgifterna presenteras i text.

Jämn arbetsbelastning i respektive tjänst bör eftersträvas i så hög utsträckning som möjligt. Planeringen av de huvudsakliga arbetsuppgifterna ska omfatta minst tre perioder under verksamhetsåret.

Förtroendearbetstiden, 407 tim, är i första hand avsedd för rättning, för- och efterarbete i det pedagogiska arbetet med elever. Inom förtroendearbetstiden kan även rymmas spontana elev- och föräldrakontakter samt tid för egen fortbildning.

  1. Rättning
  2. Förberedelse av lektioner
  3. Egen fortbildning
  4. Spontana föräldrakontakter

Observera att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innefattar även förtroendearbetstiden.

Tid som lärare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid kompenseras med övertidsersättning eller ledighet. Den måste då vara beordrad eller godkänd av närmaste chef. Vid nedsättning i tjänst bör proportionalitetsprincipen gälla.

Källa

Mer läsning:

 

Uppdragsdialog / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)