<Förmåga 4 >

 

Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Skolverket

Förklara