www.larare.at

Konst

Att studera konstuttryck innebär att man strävar efter att beskriva konstverk ur olika perspektiv, t.ex. Historiskt perspektiv, Filosofiskt perspektiv, Socialt perspektiv och Konceptuellt perspektiv

Varje perspektiv kräver analytisk förmåga och just denna förmåga präglar allt i denna kurs.

Bildspel:

  1. Konstens utveckling
  2. Konstens utveckling

 

Konst / Historiskt perspektiv
 

Det historiska perspektivet inom konststudier innebär att undersöka och analysera konsten utifrån dess historiska kontext. Det innebär att studera konstverk och konstnärer i relation till den tid de skapades i, de sociala och politiska förhållanden som rådde, samt de kulturella och estetiska strömningarna som påverkade konstnärlig produktion.

Inom det historiska perspektivet studeras konsten i relation till olika perioder och stilhistoria. Konststudier kan omfatta antika civilisationer som den egyptiska, grekiska och romerska konsten, medeltida konst, renässansens konst, barockkonst, modernism, samt samtida och postmodern konst. Genom att studera konsten i sin historiska kontext kan man förstå och tolka konstverken på djupare nivå och relatera dem till de idéer, värderingar och estetiska normer som var aktuella vid den tiden.

Inom det historiska perspektivet inom konststudier undersöks även konsthistoriska rörelser, skolor och konstnärliga riktningar. Det kan inkludera att studera konstnärer och konstverk inom exempelvis impressionism, expressionism, kubism, surrealism, abstrakt expressionism och popkonst. Genom att analysera dessa rörelser och deras inverkan på konsthistorien kan man identifiera gemensamma teman, tekniker och idéer som präglade konsten vid olika tidpunkter.

Det historiska perspektivet inom konststudier kan också innefatta forskning om konstnärernas liv och arbete, deras biografier och deras inverkan på konsthistorien. Det kan innebära att studera konstnärernas utbildning, deras relation till konstnärliga rörelser och deras kreativa process.

Genom det historiska perspektivet inom konststudier kan vi få en djupare förståelse för konstens utveckling över tid och hur den har påverkats av samhälleliga, kulturella och politiska faktorer. Det ger oss också verktyg att analysera och tolka konstverk på ett mer nyanserat och informerat sätt.

 

Konst / Filosofiskt perspektiv
 

Inom det filosofiska perspektivet kan man ställa frågor som:

Vad är konst? Detta innebär att utforska konstens definition och försöka förstå dess karaktär och särskiljande drag. Vilka egenskaper och kriterier definierar något som konstverk?

Vilken roll spelar skönhet i konsten? Skönhet har varit en central fråga inom estetik och konstfilosofi. Filosofer har diskuterat hur konstverk kan vara estetiskt tilltalande och vilken betydelse skönhet har för konstupplevelsen.

Vad är konstens syfte och funktion? Detta handlar om att undersöka vad konst kan uppnå och vad den strävar efter att kommunicera. Filosofer har diskuterat om konsten är till för att representera verkligheten, uttrycka känslor, ge estetiska upplevelser, eller ha andra syften och funktioner.

Vilken är konstens relation till sanning och verklighet? Denna fråga involverar att reflektera över om konst kan avbilda verkligheten på ett sanningsenligt sätt eller om den snarare skapar en egen verklighet och tolkning. Filosofer har diskuterat förhållandet mellan representation, illusion och verklig upplevelse i konsten.

Vad är konstnärlig kreativitet och originalitet? Detta handlar om att utforska konstnärligt skapande och det unika i konstverk. Filosofer har diskuterat frågor om imitation, inspiration, plagiat och autenticitet inom konstnärlig praktik.

 

Konst / Socialt perspektiv
 

Det sociala perspektivet inom konststudier fokuserar på konstens roll och funktion i samhället, dess relation till olika sociala och kulturella strukturer samt dess påverkan på individer och grupper. Det innebär att studera konstverk och konstnärlig produktion utifrån ett sociologiskt, antropologiskt och kulturellt perspektiv.

Det sociala perspektivet inom konststudier betonar konstens samhälleliga dimension och dess förmåga att påverka och reflektera över sociala relationer och strukturer. Genom att analysera konstverk utifrån det sociala perspektivet kan man belysa konstens betydelse för samhället och förstå hur konst och samhälle är ömsesidigt beroende av varandra.

Studera hur konstverk och konstnärlig uttryck kan påverka och forma individuell och kollektiv identitet. Konst kan reflektera och kommunicera olika sociala och kulturella identiteter som kön, etnicitet, klass, sexuell läggning och nationell tillhörighet.

Analysera hur konst och kulturella uttryck används för att förmedla och förstärka maktrelationer i samhället. Konst kan vara en arena för politiska, sociala och ekonomiska maktspel och kan användas för att utmana eller upprätthålla existerande maktstrukturer.

Utforska hur konstverk blir en del av den offentliga sfären och påverkar samhället. Det kan inkludera konst i offentliga rum, gatukonst, monument och konstprojekt som engagerar och stimulerar allmänheten.

Undersöka hur konst och kreativa uttryck kan användas för att adressera sociala frågor, skapa medvetenhet och främja förändring. Konst kan fungera som en plattform för social aktivism och kan bidra till att utmana orättvisor och främja social rättvisa och inkludering.

Analysera hur konstverk interagerar med sin publik och hur publiken tolkar och reagerar på konstverk. Studera hur konstnärliga praktiker involverar och engagerar olika samhällsgrupper och hur konstverk kan skapa gemenskap och dialog.

 

Konst / Konceptuellt perspektiv
 

Det konceptuella perspektivet inom konststudier fokuserar på idéer, begrepp och konceptuell tankeverksamhet i konstnärligt skapande och konstverk. Det betonar tanken och idén bakom konstverket och ifrågasätter traditionella estetiska och formmässiga egenskaper. Det konceptuella perspektivet strävar efter att utmana och expandera konstens definition och gränser.

Det konceptuella perspektivet inom konststudier har sina rötter i konceptuell konst och konceptuellism som konstnärliga rörelser från 1960-talet och framåt. Det utmanar traditionella idéer om konstverket som objekt och utforskar konstens potential att förmedla abstrakta och teoretiska koncept. Genom det konceptuella perspektivet kan man analysera konstverk utifrån idébaserade och konceptuella ramar och diskutera konstens filosofiska och intellektuella dimensioner.

Fokusera på konstverkets idé och konceptuella innebörd snarare än dess visuella uttryck eller form. Konstnären kan använda konstverket som ett medium för att utforska och kommunicera abstrakta, filosofiska eller samhälleliga idéer.

Betona konstverkets relation till sin kulturella och konstnärliga kontext. Studera hur konstverket är en del av konstnärliga diskurser och teorier, och hur det kan ingå i samtal om konstens natur och funktion.

Utforska konstnärliga processer och undersök hur konstnären arbetar med idéer, forskning och tankeexperiment. Konstnärer kan använda olika metoder som skrift, dokumentation och performance för att utforska och förmedla sina konceptuella idéer.

Analysera relationen mellan konceptuella idéer och det visuella eller materiella uttrycket i konstverk. Fråga hur formen förmedlar och förstärker konceptet och hur konstnären balanserar mellan det konceptuella och det estetiska.

Undersöka hur publikens upplevelse och tolkning av konstverk kan vara beroende av det konceptuella perspektivet. Konstverk kan involvera betraktaren och uppmuntra till reflektion och aktiv deltagande.

 

Konst / Pragmatiska perspektivet
 

Sedan kan man också ha ett mer pragmatiskt förhållnings- sätt och fråga sig vad är konstens funktion? Alltså vad är dess mål och vad är dess mening? Och för vem är konsten och vad är den bra för? Det pragmatiska konstperspektivet är en teoretisk ram inom konststudier som alltså betonar konstens praktiska funktioner och dess betydelse för människors vardagliga liv. Det fokuserar på konstens praktiska och användbara aspekter snarare än enbart dess estetiska värde.

Enligt det pragmatiska perspektivet är konstens huvudsakliga syfte att påverka och förändra människors tankar, känslor och handlingar. Konstverk kan fungera som ett medel för kommunikation, social förändring, politisk uttryck och personlig reflektion. Konstverket blir således en del av det praktiska livet och kan ha en aktiv roll i samhället.

Det pragmatiska konstperspektivet betonar också konstens relation till dess publik och dess potentiella inverkan på betraktarens upplevelse och handling. Det fokuserar på hur konstverket interagerar med sin publik och skapar en dialog eller påverkan. Konst kan användas för att utmana rådande normer och idéer, att skapa medvetenhet om sociala frågor och att inspirera till reflektion och förändring.

Det pragmatiska konstperspektivet uppmuntrar till att se konstverket som mer än bara ett estetiskt objekt, utan också som ett verktyg för samhällsförändring och mänsklig utveckling. Det belyser den sociala och praktiska roll som konsten kan spela och betonar dess relevans för att forma och påverka samhället i vilket den existerar.

 

Konst / Fakta
 

Konstnärer

 

Konst / Moment
 
    1. Konstbegreppet
    2. Konsthistoria
    3. Konstanalys

     

Konst / Kurs
 

Konstarterna och samhället

 

Konst / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)