www.larare.at

Reklam

Se bild.

Reklamen ska...

 • ... ge kunskap om företaget och dess produkter
 • ... resultera i handling, fler köper företagets produkter
 • ... skapa attityd, skapa en positiv image kring företaget och dess produkter

Det finns tre typer av reklam:

 1. Reklam som lyfter fram fakta och information och försöker övertyga oss
  om att produkten är bäst. T. ex. "Bäst i test" eller "Räcker längre".
 2. Reklam som framhåller mer emotionella (känslomässiga) argument, såsom "Du blir populär" eller "Alltid rätt". Den hittar vi ofta inom mode, läsk och godis.
 3. Reklam som vädjar till vår plånbok genom att framhålla ett lågt pris

 

Bildspel

 

Reklam / AIDAS-modellen
 

A = Attention (uppmärksamhet)

Det första steget i AIDAS, Attention, handlar om att få den potentiella kunden att lägga märke till ditt erbjudande och att skapa nyfikenhet hos kunden.

Fundera över hur den första kontakten med dina kunder ser ut. Vilket är det första budskapet som når dem? Försök att utveckla detta moment så att det blir ännu mer intresseväckande.

I = Interest (intresse)

När du har fått kundens uppmärksamhet är nästa steg i AIDAS att få personen att bli intresserad av vad du har att säga.

Först bör du ställa frågor och lyssna på vad kunden har att berätta. Försök att identifiera vilka behov och problem kunden har och diskutera med honom/henne om vad orsaken till dessa problem kan vara.

D = Desire (önskan)

Efter att kunden har blivit intresserad av det du har att säga, vill du väcka en önskan hos honom/henne att äga din produkt eller tjänst. Det kan du göra på flera olika sätt, bland annat genom att:

– Beskriva fördelarna med ditt erbjudande och vad de innebär för kunden.

– Berätta om hur ditt erbjudande kan lösa kundens problem/tillfredsställa dennes behov.

– Gör erbjudandet exklusivt. Kanske gäller erbjudandet endast under en viss tidsperiod?

A = Action (handling)

Bara för att kunden känner ett behov av att ha din produkt eller tjänst betyder det inte att han/hon automatiskt kommer att nappa på ditt erbjudande.

Därför vill du, efter att ha hanterat eventuella invändningar, uppmana kunden att handla av dig. Inom E-handeln använder man vanligtvis call to action, d.v.s. aktiva meningar som ”Köp nu!” på banners och ikoner för att få kunden att vilja köpa saker på direkten.

Det viktigaste är att kunden får en liten knuff i ryggen (inte ordagrant alltså!) så att ni når ett avslut.

S = Satisfaction (tillfredsställelse)

Efter att en kund har handlat av dig är det viktigt att han/hon känner sig tillfredsställd. Det s.k. fenomenet buyers remorse, d.v.s. att kunden känner ånger efter sitt köp, går att förhindra genom att både före och efter köpet betona vilka fördelar produkten/tjänsten medför.

Källa

 

Reklam / SWOT-modellen
 

SWOT står för:

 • Strengths (styrkor som bär upp organisationen)
 • Weaknesses (svagheter som måste upptäckas för att kunna åtgärdas)
 • Oppurtunities (möjligheter till organisationens utveckling och bli mer konkurrenskraftigt)
 • Threats (hot; både inre i forma av organisatoriska problem eller personalproblem eller yttre i form av konkurrens)

 


Reklam / Andra analysmodeller
 
 1. Porters generiska strategier (Porters basstrategier/Porters konkurrensstrategier)
 2. Ansoffs matris (produkt- och marknadsmatrisen)
 3. Porters femkraftsmodell
 4. 4P-modellen
 5. 7P-modellen
 6. 4C-modellen
 7. PEST
 8. Produktlivscykeln
 9. Bostonmatrisen
 10. USP

Ladda ner e-boken ”Marknadsföring: Grundläggande modeller 2015”.

 

Reklam / Instuderingsfrågor
 

1. Vad betyder ordet reklam?
2. Varför är det oftast bilder i reklamen och inte bara text?
3. Hur blir du påverkad av reklam?
4. Varför är reklamen oftast rolig och underhållande?
5. Vad menas med produktplacering? Hur får man reda på vilka
produktplacerare som har varit med i en film?
6. Vad menas med sponsring?
7. Vad menas med total marknadsföring?
8. Hur gör företag för att nå fram till barn och ungdomar med sin reklam?
9. Vad finns det för regler om reklam till barn och ungdomar?

 

Reklam / Analysera reklambild
 

Bildanalys

 

Reklam / Analysera reklamfilm
 

Analysera reklamfilm

Titta på en eller flera reklamfilmer och analysera dem med hjӓlp av frågorna nedan.

 • Vem är avsändaren bakom reklamfilmen? Ӓr det tydligt?
 • Vad fångar mitt intresse (logotyp, text, fӓrg, bild etc.)?
 • I vilken miljö utspelar sig reklamfilmen?
 • Hur framstӓlls personerna i reklamfilmen?
 • Hur framstӓlls produkten/tjӓnsten?
 • Hur ӓr reklamfilmen uppbyggd?
 • Vad använder man för knep i filmen för att sälja produkten/tjӓnsten?
 • Finns det text? Hur är den utformad? Analysera texten
 • Fӧrekommer tal? Musik? Hur är det utformat? Analysera talet
 • Hur ӓr tonen (seriӧs, humoristisk etc.)?
 • Vilken kӓnsla vill reklamfilmen fӧrmedla?
 • Vilka är trolig målgrupp för reklamen?
 • Ӓr budskapet tydligt?
 • Anspelar reklamfilmen på ett särskilt behov hos mottagarna eller söker man skapa ett begär?
 • Vilken typ av reklam är det - vädjar den till vårt förnuft, våra känslor eller vår plånbok?

Förslag på presentationsform. En lӓmplig struktur kan se ut så hӓr:

 1. Presentera reklamfilmen: Vad gӧr den reklam fӧr? Vem ӓr avsӓndaren?
 2. Visa reklamfilmen
 3. Beskriv filmen (ta hjӓlp av frågorna ovan)
 4. Analysera filmen (ta hjӓlp av frågorna ovan)
 5. Avsluta med en diskussion – fӧrbered frågor för åskådarna

Aktiviteten bӧr vara 15-25 minuter inklusive visning av reklamfilm och diskussion.

Källa: Johanna Nordström, www.lektion.se

 

Reklam / Moral & etik
 

Läs om Etik och moral

 

Reklam / Lagar & regler
 

Regler för marknadsföring och reklam

Det ska synas att det är reklam, vad det görs reklam på och vem som är avsändaren. Du ska alltså kunna se att det är reklam och inte en artikel, inlägg eller blogg.

Det är också ett krav att alla påståenden i reklamen är sanna.

Exempel på reklam som inte är tillåten

 • Reklamlöften om stora viktminskningar genom att äta till exempel piller är förbjudet. Allt som sägs måste kunna bevisas.
 • Bilar får inte beskrivas som miljövänliga. Ordet miljövänlig får bara användas om varan förbättrar miljön eller inte påverkar den alls. Även om en bil drar lite bensin och har den bästa avgasreningen är den ändå inte miljövänlig.
 • Förpackningar som innehåller mat får inte vara större än de behöver, så att du tror att de innehåller mer mat än de gör.
 • Reklam för tobaks- och alkoholvaror är inte tillåten i svenska tv-kanaler.
 • Personer som spelar en framträdande roll i nyhetsprogram får inte uppträda i tv-reklam.
 • Det är förbjudet för företag som du inte har varit kund hos att skicka reklam via mejl eller sms som du inte har beställt.
 • Trakasserier, våld och hot är alltid förbjudet i reklam.
 • Ord som ”billigast”, ”bäst”, ”gratis”, ”rea” och ”garanti” inte får användas hur som helst.

Källa

 

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen skyddar dig mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig marknadsföring. Den ställer bland annat krav på att marknadsföring inte ska ha en negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

Lagen gäller

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, fast egendom, tjänster, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Med marknadsföring menas inte bara reklam och försäljning utan alla slags kontakter mellan ett företag och konsument.

Även företagets beteende och åtgärder efter köpet omfattas. Till exempel kan det vara information om vad som gäller vid reklamation.

Med produkt menas varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.

Lagen gäller inte

Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig av andra anledningar. Till exempel reklam som är diskriminerande och nedvärderande eller som kan uppmuntra till olämpligt beteende hos barn. Denna typ av reklam kan du anmäla till Reklamombudsmannen.

Texter och bilder som inte har ett kommersiellt eller politiskt intresse omfattas inte heller av marknadsföringslagen, till exempel redaktionell text och konst.

Krav på näringsidkarens marknadsföring

Marknadsföringen är otillåten om den är vilseledande, inte följer god marknadsföringssed och om den dessutom bedöms ha en negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Med vilseledande marknadsföringen menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information.

Förbjudna marknadsföringsmetoder

Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i samtliga EU-länder. Det finns även fler överträdelser utöver de som nämns i svarta listan.
Läs mer om förbjudna marknadsföringsmetoder på riksdagens webbplats

Krav som näringsidkare måste följa

 1. Reklamidentifiering: Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.
 2. Vilseledande reklam: En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, till exempel när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig jämställs det med att information utelämnats.
 3. Vilseledande förpackningsstorlekar: En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
 4. Vilseledande efterbildningar: En säljare får inte härma någon annans kända och särpräglade produkter.
 5. Aggressiv marknadsföring: En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.
 6. Jämförande reklam: En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.
 7. Köperbjudanden: Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med. Marknadsföringen måste då bland annat innehålla produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.
 8. Konkursutförsäljningar: Begreppet "konkurs" får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.
 9. Utförsäljningar: Begreppet "utförsäljning" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 10. Realisationer, rea: Begreppet "realisationer", "rea" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
 11. Obeställda produkter: En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt dem och försöka få dig att betala.
 12. Garantier: En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.
 13. Obeställd reklam: En säljare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem endast om du har tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om säljaren har fått din e-postadress i samband med att du har köpt en vara av säljaren om:
  • Du inte har tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
  • Reklamen gäller säljarens egna, likartade produkter som den du redan har köpt.
  • Du på ett enkelt sätt kan motsätta dig att din e-postadress används i marknadsföringssyfte. Meddelandet med reklamen ska alltid innehålla en giltig adress dit du kan sända en begäran om att marknadsföringen ska sluta.
  • Om företaget inte följer lagen
  • Företag som bryter mot lagen kan förbjudas av Marknadsdomstolen att fortsätta med sin marknadsföring. Marknadsdomstolen kan också tvinga näringsidkaren att lämna information i marknadsföringen, till exempel prisinformation.
  • Företag kan också bli skyldig att betala en särskild avgift, en så kallad marknadsstörningsavgift. Avgiften är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Denna avgift tillfaller staten.
  • I fall av mindre betydelse kan Konsumentombudsmannen besluta att företagaren ska sluta med sin marknadsföring.
  • Konsumentombudsmannen kan också besluta att företag ska lämna viss information i marknadsföringen. Marknadsdomstolens och Konsumentombudsmannens beslut är ofta kopplade till ett vite.

Konsumentverkets roll

Konsumentverket har tillsyn över att företag följer marknadsföringslagen. Det innebär att verket kan ingripa om marknadsföring inte följer lagen och vi kan begära att företagaren rättar sig. Konsumentverket kan också träffa överenskommelser med branschorganisationer eller företagare om hur marknadsföring ska utformas. Dessutom tar verket fram vägledningar om hur marknadsföring ska vara utformad.

Om du ser marknadsföring som du tror bryter mot marknadsföringslagen kan du anmäla den till Konsumentverket. Det är bra att bifoga material, till exempel en skärmdump.

Källa

 

Reklam / Förslag på examination
 

1. Analysera en reklamkampanj utifrån AIDAS- eller SWOT-modellen

2. Gör en reklamkampanj

1. Gör tre egna annonser som är exempel på

 • information
 • reklam
 • propaganda

Måla och rita gärna på ett A3-papper så att det blir som en affisch!

2. Läs reglerna för marknadsföring och gör en reklamannons som tydligt bryter mot marknadsföringslagen.

3. Hitta på ett eget exempel på ett företag som sponsrar en förening. På vilka sätt gör de reklam för sitt företag? (Tänk på de företag som sponsrar föreningar där du bor!)

3. Analysera en reklambild

4. Analysera en grupp (minst tre) reklambilder som har samma tema, men marknadsför olika produkter

5. Analysera en reklamfilm

6. Analysera en grupp (minst tre) reklamfilmer som har samma tema, men marknadsför olika produkter

7. Gör en egen reklamfilm

Produkten som ni ska göra reklam för är valfri. Föreslagsvis väljer ni en produkt från ett stort företag där ni ser till hur de vanligtvis gör reklam. Se alltså på företagets tidigare reklamfilmer och bli inspirerade och följ gärna konceptet, men var också kreativa.

I er reklamfilm bör det finnas en slående slogan och företagets logga.

8. Pinterest

Skapa en egen Pinterest där ni samlar reklambilder eller företagsloggor som har ett gemensamt bildspråk, men marknadsför olika produkter.

Förslag på redovisningsform: visa upp Pinteresten och diskutera varje enskild bild och hur de hänger samman eller skiljer sig; diskutera också gärna varför.

9. Diskutera McDonalisering och dess konsekvenser

10. Diskutera ett eller flera moraliska dilemman inom reklamvärlden

 

 

Reklam / Pinterest
 

 

 

Reklam / Länkar
 

McDonalisering

Bildanalys

Moment: Propaganda

En svensk tiger (film)

 

 

Reklam / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)