www.larare.at

Samernas kultur och historia

SVENSKA

SYDSAMISKA

LULESAMISKA

NORDSAMISKA

Samefolkets sång
Nordvart genom Karlavagnen
ser du Samelandet skymta:
Fjäll bak fjäll i fjärran blåna,
sjöar sträcka sig vid sjöar,
bergens branter, fjällens toppar
höja sig mot själva himlen,
bäckar brusa, skogar susa,
tvärbrant stupa stålgrå uddar
strävande mot stormigt hav.
Saemiej Laavlome
Nuelesne dan elmien jissien
vååjnesh saemiej eatneme lea.
Vaeriej duekesne guev telh vaajjah,
våaroen tjielke jaevrieh vååjnoeh.
Dalvesh, vaerieh, vaartoeh, vuemieh
alnadahkh elmeden vööste.
Johkh vijtjeldieh vuejtieh sjuvvieh.
Vaartoes-gaejsieh, spaenjieh njiemesjh
tjåadtjoeh vööste doeterm.
Sámemátto Lávla
Allen sjuhtjunisáj vuolen
dåppen ráfes Sámeednam
Duottarduogen duottar vuojnnu
Jávre sledju lahkalakkoj
Tjåhkå allen, båre tjäron
allánaddi alme vuossti
Jågå skåvvi, vuome sjåvvi
Tsáhki tsäkko stállenjárga
máradiddje merajda
Sámi Soga Lavlla
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggai Sámieanan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
Čohkat čilggin, čorut čearuin
allanaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat
máraideaddji mearaide.

Lär dig fler sydsamiska fraser

Lär dig fler lulesamiska fraser

Lär dig fler nordsamiska fraser

Lär dig fler umesamiska fraser

Läs mer om Samisk språkhistoria

Läs mer om Samiska skriftspråket


 

Samernas kultur och historia / Fakta
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Samernas kultur och historia / Fakta 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Samernas kultur och historia / Gymnasiekurs

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Samernas kultur och historia 100p (SAESAM0)

Syfte

Undervisningen i ämnet samernas kultur och historia ska syfta till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande och kulturella medvetande genom kunskaper om det förflutna och om den historiska utvecklingen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om kulturarvet och historien som en referensram för individuell identitetsutveckling och för att förstå frågor som har betydelse för det samiska samhället i dag och i framtiden. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till hur historia och kultur används för att skapa identitets- och verklighetsuppfattning.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av olika tiders levnadsvillkor i Sápmi. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur kolonisering och assimilering påverkat samerna. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om samiska kvinnors och mäns roller i samhället samt bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar.

Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om samisk livsåskådning, samiska sedvanor och värderingar. Den ska också ge eleverna möjligheter att bekanta sig med de samiska konstarternas mångfald och rikedom. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för eget skapande. Den ska vidare ge utrymme för studiebesök och kulturupplevelser av olika slag.

Undervisningen i ämnet samernas kultur och historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om Sápmi och dess befolkning.
  2. Kunskaper om relationerna mellan Sápmi och det omgivande samhället.
  3. Kunskaper om det samiska samhället och dess organisation fram till idag.
  4. Kunskaper om samiska traditioner.
  5. Kunskaper om de samiska konstarterna samt om deras villkor och betydelse.
  6. Förmåga att analysera och tolka samiska kulturuttryck och idéströmningar.

 

Samernas kultur och historia / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)