www.larare.at

Industrialismen

Innehållsförteckning -

 

 

 

Industrialismen / Ismerna
 

Konservatismen varnade för att alltför snabba förändringar kunde leda till samhällets upplösning. Den vann mest stöd inom den traditionella överklassen och de mest förmögna.

Socialisterna gjorde sig till talesmän för den framväxande arbetarklassen. De menade att klassmotsättningen mellan arbetare och kapitalister skulle leda till ett nytt samhällssystem där privategendomen avskaffats.

Liberalismen som främst hade sin förankring inom medelklassen angrep de gamla ståndsprivilegierna och förespråkade en marknadsekonomi utan statliga ingripanden.

Källa

 

Konservatism

Socialism

Socialliberalism

Liberalism

Vad innebär ideologin?

Bevara och skydda samhället mot samhälls-omstörtande krafter. Bevara är slagord. Politisk kontroll.

Skapa ett jämlikt samhälle. Kritisk mot industrialismen baksidor (fattigdom och smuts).

En mellanlinje mellan socialism och liberalism.

Knyter an till idéer från upplysningen och från den Franska revolutionen. Frihet är slagord. Frihandel kommer leda till ökat varuutbyte som i sin tur höjer välståndet. Politisk frihet.

Förgrunds-figur

Edmund Burke skrev Tankar om revolutionen i Frankrike 1790. I den kritiserar han revolutionen i Frankrike.

Karl Marx och Friedrich Engels skrev Det kommunistiska manifestet 1848.

John Stuart Mill

Adam Smith skrev Nationernas välstånd 1776. Skriver utifrån ett ekonomiskt perspektiv och drar slutsatserna att en nations välbestånd grundar sig i arbete.

Om förändringar

Om förändringar nödvändigtvis måste ske så ska de ske gradvis: författningar växer fram, de görs inte, skriver Burke.

Förändringar som gynnar samhället och dess medborgare välkomnas.

Inte lika öppna för förändringar som liberalerna. Man ska arbeta för samhällets bästa.

Öppen till förändringar om de motarbetar regleringar och talar för fri konkurrens.

Statens funktion

Staten är en levande organism och ska skyddas mot yttre hot och vårdas.

Skydda och se till att alla medborgare har det någorlunda bra.

Skydda medborgarna, också de svagaste i det. Motarbeta miss-förhållanden inom arbets-marknaden.

Sköta infrastruktur och se till att lagar efterföljs.

Vilka ska styra i landet? Vilka ska ha makten?

Endast de kunniga och kloka ska ha politisk makt. Eliten ska styra för allas bästa.

Medborgarna genom en folk-representativ regering.

En intellektuell elit ska styra landet.

Folkrepresentation – främst inriktad på medelklassen. Den stora okunniga massan hade inte rätt att delta.

Viktigt i ett samhälle

Krigsmakten och kyrkan.

Statens stöd i det vardagliga livet. Solidaritet.

Frihet under ansvar.

Frihandeln och ekonomin.

Fördelar

 

 

 

 

 

 

Nackdelar

 

 

 

 

 

 

 

 

Konservatismen, Socialismen och Liberalismen

Läs texten

Arbeta med:

  1. Sammanfatta texten om Konservatism (s.172) och besvara frågorna på under rubriken: ”De politiska idéerna” (s.82)
  2. Sammanfatta texten om Socialism (halva s.174 och början av s.175) och besvara de fem frågorna under rubriken Socialismen (s.85)
  3. Sammanfatta texten Socialliberalism (s.175)
  4. Sammanfatta texten om Liberalism (s.173 och början av s.174) och besvara frågorna under rubriken Liberalismen (s.83)
  5. Sammanfatta texten Materialistisk historieuppfattning (s.175)
  6. Sammanfatta texten Klasskampen (s.176)

 

 

Industrialismen / Kunskapskrav
 

 

 

 

Industrialismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)