Skrivande: första stycket

"Eleven kan skriva [---] både skönlitterära och andra typer av texter. "
"Texterna är sammanhängande och begripliga, har [---] disposition samt [---] syfte, [tilltänkt] mottagare och [anpassad till] kommunikationssituation. "
"Språket är varierat [med utarbetade] formuleringar."

Moment:

PDF:

Skrivande: andra stycket

"Eleven kan skriva såväl texter efter mönster och förebilder som mer fritt."
"Eleven kan [---] resonera [- kring -] egna texternas relation till konventionella texttyper, textmönster."
"Eleven kan [---] resonera [- kring -] egna texternas relation till olika alternativa uttryckssätt i sina texter."

Moment:

PDF:

Skrivande: tredje stycket

"Eleven kan [---] följa skriftspråkets normer för språkriktighet"
Eleven kan " göra enkla reflektioner över [- skriftspråkets -] normers tillämpbarhet i texter av olika slag."

Moment:

PDF:

Skrivande: fjärde stycket

"Eleven kan [---] utforma olika typer av texter grafiskt och [---] motivera bildval, disposition och utformning i övrigt."

Moment:

PDF:

Skrivande: femte stycket

"Eleven kan [---] värdera sina egna texter, göra [---] förbättringar av dem med utgångspunkt i sin egen värdering och andras råd "
Eleven ska "ge återkoppling på andras texter."

Moment:

PDF: