www.larare.at

Alla förklaringar

 

01. Eleven ska hålla tal som är förberedda och "kryddade" (bearbetade) med hjälp retoriska knep (taltekniska finesser).

Talaren ska tänka på hur man presenterar något och vilka hjälpmedel som kan användas för att förstärka det som talaren vill säga (budskapet); t.ex. vita tavlan, Power Point eller annan media som bild(er), text(er), film(er) och ljud.

Eleven ska skapa texter med hänsyn till den som ska läsa eller lyssna. Vad som ska sägas och vilka som lyssnar ska bestämma talets eller skriftens karaktär eller form.

Talet är begripligt och anpassat till syfte (innehåll), mottagare (åskådare) och situation (tillfälle).

Kunna ge och ta emot förslag på förbättringar (respons).

02. Eleven ska lära sig förmedla information genom att skriva språkligt fungerande texter.

Eleven ska utgå ifrån läsaren och planera hur texten ska byggas upp så att den blir klar och tydlig.

Eleven ska visa med hjälp av skrivna texter att han eller hon lärt sig något.

Eleven ska också öva upp ett fördjupat tänkande med hjälp av det skrivna ordet.

Eleven kan använda digitala verktyg när hen skriver och ger respons.

03. Eleven ska framföra påståenden på ett övertygande vis genom att lära sig hur man på ett bra sätt övertygar mottagaren (publiken eller läsaren).

Eleven ska alltså lära sig tala väl och framgångsrikt förmedla ett påstående.

04. Eleven ska granska texter genom att läsa, förstå, summera och förhålla sig kritisk till det lästa.

Eleven ska också skilja på vad andra skrivit och vad hon själv skrivit genom att markera det i sin text.

Kunna undersöka om källor är tillförlitliga.

Känna till det viktigaste vad gäller digital publicering (hur man får och ska använda material från Internet).

05. Eleven ska läsa (litterära) verk (kända texter) skrivna av både män och kvinnor från olika tider och kulturer.

06. Eleven kan se eller upptäcka några vanliga handlingar i olika verk, ex motiv (centralt innehåll, sensmoral eller budskap) och lära sig hitta några vanliga stildrag (hur något är skrivet) i fiktivt berättande (t.ex. skönlitteratur).

07. Eleven ska kunna diskutera språk med hjälp av facktermer (ord som används när man diskuterar språk) och hur man skriver rätt på ett systematisk sätt.

08. Eleven ska förstå att språkbruk påverkas av exempelvis geografiskt område, ålder, kön och social bakgrund.

Eleven ska också kunna variera sitt språk beroende på mottagare, t.ex. se skillnad på personligt (informellt) och objektivt (formellt) språkbruk

Eleven ska känna till attityder kopplat till språklig variation. Se skillnaden mellan “seriöst” och strikt språk och “oseriöst” och vardagligt språkbruk.

Hur ser språket ut i digitala medier och hur påverkas det av internet?


<
>