www.larare.at

Nationella prov - Svenska 3

Innehållsförteckning -

Provet är som namnet avslöjar en nationell översyn av elevernas kunskaper. Det är ett ett stöd för läraren och bidrar till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Men poängteras bör att de nationella proven inte är examensprov, utan ska vara en del i avstämningen av en elevs kunskaper hittills.

De nationella proven har framför allt en summativ funktion vilket betyder att de ger ett specifikt betyg. Men kan också användas formativt och vara en naturlig del i undervisning och bedömning. Provresultaten ger information om vilka kunskaper en elev har och vilka hen saknar och som behöver utvecklas.

NP i Svenska 3 är obligatoriskt för alla som läser Svenska 3.

Provet är uppdelat i två delar:

 

Nationella prov - Svenska 3 / Delprov A
 

A Provdag Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär 240 min

Delprov A innebär skriftlig framställning och genomförs på angiven provdag. Vid provtillfället får eleverna ett uppgiftshäfte med fyra skrivuppgifter varav de ska välja en.

Samtliga skrivuppgifter bygger på läsning och bearbetning av texthäftet. Skrivuppgiften leder till en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord.

  • Förmåga: 4, 7
  • Centralt innehåll: 2, 3, 4
  • Betygskriterier: E2, C2, A2,

 

Nationella prov - Svenska 3 / Delprov A
 

B Genomförs på lektionstid Eleven genomför ett argumenterande anförande inom provets tema ca. 10 min per elev.

Använd (gärna) ett Presentationstekniskt hjälpmedel.

Eleven ska fylla i ett Elevformulär och lämna in till läraren senast en dag före framförandet.

Delprov B innebär muntlig framställning och genomförs på lektionstid eller på särskild tid som skolan har bestämt under en period på cirka fyra veckor efter genomförandet av delprov A.

Provuppgiften leder till ett individuellt, argumenterande anförande inom provets tema. Anförandet förbereds av eleven individuellt utanför lektionstid.

  • Förmågor: 1, 2 och 3
  • Centralt innehåll: 1
  • Betygskriterier: E1, E3, C1, C3, A1, A3

 

Nationella prov - Svenska 3 / Exempel
 

Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar, sv 3 och sva 3

Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov.

Delprov A: skriftlig framställning

Delprovets syfte och innehåll (pdf)

Exempel på text ur texthäfte  (pdf)

Exempel på uppgifter till delprov A (pdf)

Bedömning av delprov A (pdf)

Delprov B: muntlig framställning

Delprovets syfte och innehåll (pdf)

Exempel på uppgift delprov B (pdf)

Bedömning av delprov B (pdf)

Filmande anförande finns på Skolverkets bedömningsportal. Till dessa anföranden finns också bedömningsmatriser. Du som är lärare kan få inloggningsuppgifter till bedömningsportalen från rektor. Observera att inloggningsuppgifterna inte får delas ut till elever.

 

 

Nationella prov - Svenska 3 / Övningsmaterial
 

Tema

Diskutera temat i helklass eller mindre grupper.

Skriv kortare texter kring det övergripande temat eller en "bubbla".

Texthäfte

Klassen delas först upp i fem grupper. Varje grupp ska läsa två texter var. Börja med att alla i gruppen läser samma text och antecknar tio nyckelord. Därefter diskuterar ni nyckelorden och enas om minst tio som ni sedan använder när ni ska skriva en kortare sammanfattning. Allting görs i ett gemensamt dokument (Mall) så att alla kan ta del av resultatet. Tillsammans är man alltid starkare än ensam. Uppgiften avslutas med att man går igenom resultatet - förslagsvis presenterar varje grupp sitt material själva.

 

 

Nationella prov - Svenska 3 / FAQ
 

FAQ = frågor och svar

 

 

Nationella prov - Svenska 3 / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)