www.larare.at

Nivåer: språklig kompetens

-

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
Nivå 10
N i v å 1

Språkliga uttrycksförmågan fungerar inte riktigt. Behärskar inte riktigt muntlig och skritflig kommunikation. Inte bekväm och trygg i språkanvändning och kan iinte anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Svårigheter att formulera Idéer och tankegångar. Tankens överföring till tal eller skrift fungerar inte, ännu.

 

N i v å 2

Förstår och använder grundläggande ord och fraser. Enkel förståelse för grundläggande grammatikregler.

 

N i v å 3

Bygger på grundläggande ordförråd och fraser. Kan delta i enklare konversationer och förstå enklare texter.

 

N i v å 4

Använder ett bredare ordförråd och mer komplexa fraser. Och kan delta i vardagliga samtal och förstå enklare instruktioner.

 

N i v å 5

Språkliga uttrycksförmågan fungerar vanligtvis. Behärskar både muntlig och skritflig kommunikation någorlunda. Lagom bekväm och trygg i språkanvändning och kan i stort anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Idéer och tankegångar kan formuleras. Tankens överföring till tal eller skrift fungerar någorlunda.

 

N i v å 6

Förstår och använder mer avancerad grammatik. Kan uttrycka idéer och åsikter tydligt i både skrift och tal. Behärskar komplexa fraser och uttryck. Kan delta i diskussioner om olika ämnen med en viss lätthet.

 

N i v å 7

Språkliga uttrycksförmågan fungerar mycket väl. Behärskar både muntlig och skritflig kommunikation till fullo. Bekväm och trygg i språkanvändning och kan anpassa språkbruk efter kommunikationssituation. Idéer och tankegångar formuleras tydligt, utförligt och med finess. Tanken överförs oförändrat till tal eller skrift.

 

N i v å 8

Använder avancerad grammatik korrekt. Använder språket flytande och naturligt. Kan hantera komplexa texter och delta i avancerade diskussioner.
Kan förstå och uttrycka komplexa idéer i både formell och informell kommunikation.

 

N i v å 9

Har en djup förståelse för språkets nyanser och kulturella kontexter.
Uttrycker sig skickligt och övertygande i olika sammanhang. Behärskar språket på en nivå som liknar en infödd talare. Kan tolka och producera avancerad litteratur eller tekniskt material.

 

N i v å 10

Utmärker sig i språket på ett exceptionellt sätt. Kan arbeta professionellt som översättare, författare eller lärare på hög nivå.