www.larare.at

Lagspråk & kanslisvenska

Kanslisvenskan präglas av juridikens krav på exakthet och skrivstilen ska vara så opersonlig som möjlig vilket ofta uppfattas som osympatiskt. Stilen har kritiserats för sina långa och invecklade meningar. Ett språk som formats av både latinets syntax och lagparagrafers styltiga upplägg.

Ett sätt att upptäcka inveclat språk med långa främmande ord och långa meningar är att köra texten genom en LIX-mätare som ger dig ett LäsbarhetsIndeX; alltså statistik på texten.

Kanslisvenskan har en negativ prägel och har blivit synonym med både byråkrati och maktspråk. Den har kritiserats för att istället för att vara så tydlig som möjligt, vara medvetet inexakt genom att vara inlindad i ett komplicerat språk för att bara ge en illusion av exakthet.

De bästa fraserna är de som betyder så mycket mer än det som själva orden förtäljer. Lagspråk & kanslisvenska anses vara korrekt, detaljerat och framför allt formellt språkbruk och ibland kan det bli alltför formellt när ingenting skall finnas mellan raderna och vissa uttryck återkommer ständigt. Här nedan kan du se några exempel:.

1. Det har kommit till min kännedom...

Denna inledningsfras indikerar att skribenten är missbelåten med att inte ha fått den aktuella informationen tidigare.

2. Ärendet vilar för närvarande...

Detta betyder att ärendet är lika stendött som en djupfryst mammut i Sibiriens permafrost.

3. Frågan kommer att utredas vidare i det fortsatta planarbetet...

Detta betyder att skribenten i skrivande stund inte har någon aning.

4. Ärendet är för närvarande föremål för vidare utredning...

Varning! Detta innebär att du kommer att få skicka in och fylla i dubbelt så många blanketter för handläggaren har inte förstått.

5. Jag emotser vidare besked i frågan...

Detta betyder att skribenten är otålig och tycker sig ha fått vänta alldeles för länge på ett besked. Verbet emotse är för övrigt ett fint ord och ett gott exempel på hur byråkratspråk faktiskt kan koncentrera och förkorta en text (eftersom man spar ett antal bokstäver jämfört med det betydligt klumpigare ser fram emot).

6. Vi förväntar oss att frågan behandlas omgående...

Detta betyder att skribenten tappat allt tålamod och är riktigt sur över den långsamma handläggningen i ärendet. Om orden kommer från någon överordnad är det dags att visa framfötterna och boka in en kväll för lite extrajobb efter ordinarie arbetstid.

7. Synpunkten noteras...

Denna formulering återfinns ofta i en samrådsredogörelse om synpunkten är så jävla dum att den helt enkelt inte kan bemötas annat än på ett mycket ironiskt sätt, eller om den inte har med ärendet att göra över huvudtaget.

I övrigt gäller de gamla vanliga, diskreta underdrifterna:

  • Det är önskvärt = det är ett krav
  • Det är förvånande = det är föga förvånande, men däremot en källa till stor irritation
  • Utan onödigt dröjsmål = mycket brådskande
  • Behäftad med problem = så gott som omöjlig att genomföra

Källa

Lagspråk & kanslisvenska / Så tuktas en myndighet
 

Hör du till dem som retat sig på myndigheternas svaghet för krångliga ord som egentligen säger väldigt lite? Nästa gång du drabbas kan du ge igen med samma mynt. Den här "språkmaskinen" har sammanställts av språkvårdaren Ove Oskarsson på Statskontoret i Stockholm.

 

Sex miljoner olika meningar kan konstrueras på följande sätt:

Börja med vilket ord som helst ur spalt 1, fortsätt med valfritt ord ur spalt 2 och så vidare till och med spalt 8. Resultatet blir tvättäkta kanslisvenska som varje sann byråkrat skulle vara stolt över!

1

2

3

4

När det gäller
Beträffande
Mot bakgrund av
Rörande
I termer av
Under påverkan av
Parallellt med

konstruktiv
konsekvent
objektiv
seriös
subjektiv
konventionell
dynamisk

information
rationalisering
effekt
samordning
instruktion
ökning
kravanalys

generalisera
verifieras
utvecklas
förordas
komprimeras
modifieras
realiseras

5

6

7

8

principiella
reella
fundamentala
latenta
godtyckliga
informella
partiella

rutiner
strukturer
tendenser
hypoteser
ideologier
konklusioner
restriktioner

i samband med
med hänsyn till
inom ramen för
med avseende på
i vad avser
i fråga om
vad berör

administrationen
näringslivet
myndigheten
personalen
intressenterna
utbudet
utfallet


Lagspråk & kanslisvenska / Ordspråk på kanslisvenska
 

Steg 1

1. Person som för annans räkning åstadkommer en sig till större eller mindre djup sträckande hålighet i markplanet, löper en överhängande risk att utsättas för en positionsförändring, vilken resulterar i befintlighet i sagda hålighet.

2. Sådana linjer, som betecknar möjligheten till en förflyttning i rummet, och vilka skenbart ger tillfälle till minskning av tidsåtgången vid sådan förflyttning, visar sig vid faktisk kontroll i ett icke försumbart antal fall leda till en ökning av nämnda tidsåtgång.

3. Singulär händelse av negativ karaktär har en benägenhet att i ett synnerligen beaktansvärt antal fall uppträda gruppvis.

4. Samtliga markbaserade transportleder medger förflyttning till en omfattande sydeuropeisk bebyggelseagglomeration med omfattande historiska anor.

5. Den som uttalat ljudkombination som betecknar primär position i alfabetisk ordning må även uttala sådan kombination som betecknar nära efterföljande position.

 

Här är de klassiska ordspråken:

a. Alla vägar bär till Rom.
b. Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.
c. En olycka kommer sällan ensam.
d. Säger man A, måste man också säga B.
e. Genvägar äro ofta senvägar.

Steg 2

1. Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.

2. Ett manuellt baserat specimen av klassen Aves är mera profitabelt än cirka ett fjortondels gross dylika i en population av förvedade fanerogamer.

3. Personer, vilka residera i arktitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iakttaga abstinens ifråga om utnyttjande av smärre petrologiska enheter som projektiler.

4. Den vokala manifestationen av triumfkänsla bör uppskjutas till en tidpunkt hinsides överskridandet av en smärre naturlig akvedukt.

5. Att ett objekt som reflekterar majoriteten av den kortvågiga elektromagnetiska strålningen, som träffar dess yta, eo ipse utgöres av grundämnet Au, är en förhastad konklusion.

6. En visuellt handikappad feminin individ av de domicilerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av en liten enhet av cerealt födomäne.

7. En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida större, å rullande transportanordning vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.

8. Objekt vilka kamoufleras i en säsongsbetonad kristallisk tillståndsform av H2O blottläggas vid dennas övergång till större molekylär rörlighet.

9. De limnologiska lokaler vilka har den i vertikala planet största utsträckningen trafikeras av de rumsligt mest betydande iktyologiska fenomenen.

10. Verbal expansion förenas ofta med ett objektivt sett ringa format på planeten Tellus.

 

Här är de "klassiska" ordspråken:

a. Det som göms i snö kommer fram i tö.
b. Även en blind höna finner ett korn.
c. Stor i orden, liten på jorden.
d. Allt är inte guld som glimmar.
e. I de djupaste vattnen går de största fiskarna.
f. Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken.
g. En fågel i handen är bättre än tio i skogen.
h. Liten tuva stjälper ofta stort lass.
i. Ju fler kockar desto sämre soppa.
j. Man ska inte kasta sten om man sitter i glashus.

Källa

 

Lagspråk & kanslisvenska / Övningar
 

Övning 1: testa Ove Oskarssons "språkmaskin" och skapa minst tre meningar.

Övning 2: försök "hitta" de riktiga ordspråken under kanslisvenskans döljande språkdräkt. (läraren kan plocka fram facit ).

Övning 3: skriv om en "vanlig" text till byråkratisk text.

Övning 4: Läs artikeln Stelnat lagspråk hindrar demokratin och skriv ett PM om varför lagspråk är ett hinder för demokratin.

Övning 5: Gör testet: Ett test på DN:s hemsida

 

Lagspråk & kanslisvenska / Förslag på examination
 

Språksociologiprov variant 3    - välj Kanslisvenska och maktspråk språret.

Lagspråk & kanslisvenska / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)