www.larare.at

Lexikologi

- -

Lexikologi är studiet av ords struktur, betydelse och användning inom ett språk. Det innefattar att analysera och klassificera ordsammansättning, Morfologi, Semantik och lexikala relationer. Genom att undersöka ords struktur, betydelse och användning inom ett språk bidrar lexikologin alltså till en djupare förståelse av språkets lexikala aspekter och hur det används för kommunikation.

Lexikologin studerar hur ord är uppbyggda och formerade genom morfologiska processer. Det inkluderar att undersöka olika morfemer (minsta betydelsebärande enheter), ordbildning (t.ex. prefix, suffix, böjningsformer) och sammansättning av ord (t.ex. "solros", "hemlighet").

Lexikologin undersöker ords betydelse och relation till andra ord och koncept. Det kan involvera att studera ords lexikala betydelser, polysemi (när ett ord har flera betydelser), synonymi (ordsynonymer) och antonymi (ords motsatser).

Lexikologin inkluderar också studiet av lexikal variation, det vill säga variationen av ord inom ett språk. Det kan innefatta att undersöka dialektala eller regionala skillnader i ordval och betydelse, sociolektala variationer (beroende på social grupp eller register) eller tidsbaserade förändringar i ordförrådet.

Lexikologin undersöker de relationer som finns mellan ord och hur de organiseras i ett språk. Det kan innefatta att studera synonymer, antonymer, hyponymer (ord med hierarkisk relation, t.ex. "blomma" är en hyponym till "växt"), holonymer (ord som inkluderar andra ord, t.ex. "träd" är ett holonym till "gren") och meronymi (ord som delar upp andra ord, t.ex. "blad" är en meronym till "träd").

Lexikologin syftar till att analysera och katalogisera ord inom ett språk. Det kan inkludera att skapa lexikon och ordböcker som dokumenterar ordförrådet och dess egenskaper, samt att utveckla metoder för att klassificera och organisera ordförråd baserat på olika kriterier.

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)